Geography in secondary education: an analysis of the structure of curricula and their evaluation // Geografija v sekundarnem izobraževanju: analiza strukture in vrednotenje učnega načrta in kataloga znanja

Authors

  • Tatjana Resnik Planinc University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Geography, Aškerčeva cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia
  • Eva Konečnik Kotnik University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography, Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor, Slovenia
  • Karmen Kolnik University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography, Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor, Slovenia
  • Mojca Ilc Klun University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Geography, Aškerčeva cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV92101

Keywords:

geography, curriculum, geography teachers, gymnasium, secondary vocational and technical education, //, geografija, učni načrti, katalogi znanja, učitelji geografije, gimnazija, srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje

Abstract

The purpose of this paper is to present some of the results of a broader survey of current geography curricula at primary and secondary levels of education in Slovenia. The primary aim of the study was to find out what kind of curricula for geography lessons teachers of geography and others interested in geography would like to see at different levels of education. The study consisted of two parts: in the first part, we took an analytical view of the primary school curriculum in geography, and in the second part, which is provided in this paper, we focused on the secondary educational level, looking at both gymnasiums and secondary vocational and technical education. We present the opinions of the survey respondents on the basic conceptual orientation of the geography curricula in gymnasiums and in secondary vocational and technical schools, their elementary structure and scope, and the respondents' reflections on the comprehensiveness, usefulness and suitability of individual curriculum elements for teaching geography. //

 

Namen prispevka je predstaviti del rezultatov širše raziskave o dosedanjih geografskih učnih načrtih na primarni in sekundarni ravni izobraževanja v Sloveniji. Temeljni cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšne učne načrte za pouk geografije si želijo učitelji geografije in druga zainteresirana geografska javnost na različnih vzgojno-izobraževalnih ravneh. Raziskava je bila dvodelna; v prvem delu smo osvetlili analitični pogled na osnovnošolski učni načrt za geografijo, v drugem delu, ki ga podajamo v tem prispevku, pa smo se osredotočili na srednješolsko vzgojno-izobraževalno raven, in sicer tako na gimnazijsko kot na srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje. Predstavljamo mnenje anketiranih o osnovni konceptualni usmeritvi učnega načrta za geografijo v gimnaziji ter kataloga znanja za geografijo v srednjem strokovnem in poklicno-tehniškem izobraževanju, o njuni elementarni strukturi in obsegu ter razmišljanja anketiranih o vključenosti, uporabnosti in ustreznosti posameznih elementov učnega načrta oziroma kataloga znanja za pouk geografije.

References

De Corte, E., Verschaffel, L., Masui, C. 2004: The CLIA–model: A framework for designing powerful learning environments for thinking and problem solving. European Journal for Psychology of Education 19-4. DOI: https://doi.org/10.1007/BF03173216

Ivanuš Grmek, M., Bakračevič Vukman, K., Cencič, M., Čagran, B., Javornik Krečič, M., Schmidt, M., Žakelj, A. 2009: Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa – koncepti načrtovanja kurikula. Zaključno poročilo, ciljno raziskovalnega projekta. Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor. Medmrežje: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-GURJWWRD/84015566-0452-4d07-b64a-24f325258fd0/PDF (20. 1. 2020).

Kelly, A. V. 1989: The Curriculum – Theory and Practice. London.

Kolnik, K., Konečnik Kotnik, E. 2009: Razvoj strukture geografskih učnih načrtov v slovenskih gimnazijah. Pedagoška obzorja 24-2.

Kolnik, K., Konečnik Kotnik, E. 2010: Geografski kurikul kot proces. Geografija, Posodobitve pouka v gimnazijski praksi. Ljubljana.

Konečnik Kotnik, E. 2008: Vrednotenje učnega načrta za pouk geografije v splošni gimnaziji v Sloveniji z vidikov družbenih potreb, izobraževalnih smernic in geografske znanosti. Doktorska disertacija, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. Maribor.

Konečnik Kotnik, E., Ilc Klun, M., Resnik Planinc, T., Kolnik, K. 2018: What kind of curriculum do Slovenian geography teachers in primary school want? Dela 50. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.50.45-80

Lambert, D. 2003: Effective approaches to curriculum development in geography. International Handbook on Geographical Education. Dordrecht. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-017-1942-1_11

O naravi učenja: uporaba raziskav za navdih prakse. Ljubljana, 2013.

Polšak, A., Dragoš, A., Resnik Planinc, T., Škof, U. 2008: Učni načrt. Geografija: gimnazija − splošna, klasična, ekonomska gimnazija. Ljubljana.

Sagadin, J. 1993: Poglavja iz metodologije pedagoškega raziskovanja. Ljubljana.

Senegačnik, J. 2005: Geografija Evrope v šolskih učbenikih evropskih držav. Doktorska disertacija, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Ljubljana.

Srednje strokovno izobraževanje (SSI), poklicno-tehniško izobraževanje (PTI) – Katalog znanja Geografija. Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Ljubljana, 2007.

Strmčnik, F. 2001: Didaktika: Osrednje teoretične teme. Ljubljana.

Additional Files

Published

2020-12-31

Issue

Section

Articles/članki