Pomen negradbenih ukrepov za poplavno varnost // The importance of non-structural flood protection measures

Authors

  • Blaž Komac Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika, Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
  • Matija Zorn Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika, Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV92106

Keywords:

naravne nesreče, naravna nevarnost, poplave, negradbeni ukrepi, gradbeni ukrepi, //, natural disasters, natural hazard, floods, non-structural measures, structural measures

Abstract

Članek prinaša pregled glavnih tipov, temeljnih lastnosti in učinkov negradbenih protipoplavnih ukrepov. Ugotavljajmo, da uporaba negradbenih ukrepov izhaja iz geografskih raziskav in da so v zadnjih desetletjih vse pomembnejši tudi v drugih strokah, ki se ukvarjajo s poplavami. Izkazalo se je namreč, da samo gradbeni protipoplavni ukrepi ne zadoščajo več za tako kompleksno sodobno družbo, ki jo sicer zaznamujejo tehnizacija, individualizacija in informacijske tehnologije, po drugi strani pa pogrešamo poznavanje nevarnih naravnih procesov, kot so poplave. Negradbeni ukrepi obsegajo širok spekter dejavnosti, ki segajo vse od ukrepov upravljanja porečij in coniranja oziroma vzpostavitve evidenc poplavne ogroženosti, do monitoringa poplav in opozarjanja pred njimi ter ozaveščanja in nenazadnje tudi gospodarskih dejavnosti, kot je zavarovalništvo. Izziv ostaja, kako voditi in povezati negradbene ukrepe, da bi dolgoročno prispevali k poplavni varnosti – kot najbolj učinkovita se je izkazala kombinacija različnih vrst ukrepov, kjer nekateri vplivajo dolgoročno, drugi pa prispevajo kratkoročno.

 

The article provides an overview of the main types, basic properties and effects of non-structural flood protection measures. The authors note that the use of non-structural measures stems from geographical research and that they have become increasingly important in other flood-dealing disciplines in recent decades. It turned out that structural flood protection measures alone are no longer enough for a complex modern society, which is characterized by technicalization, individualization and information technology, but on the other hand we lack knowledge of natural hazards, such as floods. Non-structural measures cover a wide range of activities, ranging from river basin management and zoning measures or the establishment of flood risk records to flood monitoring and warning, as well as awareness-raising and, last but not least, economic activities such as insurance. The challenge remains how to manage and integrate non-structural measures to contribute to flood safety in the long term – a combination of different types of measures has proven to be most effective, with some having long-term effects and others contribute to short-term effects.

References

Abdullah, M., Al-Ansari, N., Adamo, N., Sissakian, V. K., Laue, J. 2020: Floods and flood protection in Mesopotamia. Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering 10-4.

Andeson, H. W., Hoover, M. D., Reinhart, K. G. 1976: Forests and Water: Effects of Forest Management on Floods, Sedimentation, and Water Supply. USDA Forest Service General Technical Report PSW- 18. Berkeley. Medmrežje: https://www.fs.fed.us/psw/publications/documents/psw_gtr018/psw_gtr018.pdf (10. 10. 2020).

Andrejek, O. 2010: Izbirni predmet varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v osnovnih šolah. Ujma 24.

Banovec, P. (ur.) 2003: Vrednotenje poplavnih škod ter analiza preventivnih ukrepov. Končno poročilo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Barborič, B., Triglav Čekada, M., Bric, V., Kete, P., Dežman Kete, V. 2017: Nove podatkovne podlage za boljše upravljanje z vodami. Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče, Naravne nesreče 4. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612549947

Barredo, J. I. 2007: Major flood disasters in Europe: 1950–2005. Natural Hazards 42-1. DOI: https://doi.org/10.1007/s11069-006-9065-2

Blöschl, G., Hall, J., Viglione, A., Perdigão, R .A. P., Parajka, J., Merz, B., Lun, D., Arheimer, B., Aronica, G. T., Bilibashi, A., Boháč, M., Bonacci, O., Borga, M., Čanjevac, I., Castellarin, A., Chirico, G. B., Claps, P., Frolova, N., Ganora, D., Gorbachova, L., Gül, A., Hannaford, J., Harrigan, S., Kireeva, M., Kiss, A., Kjeldsen, T. R., Kohnová, S., Koskela, J. J., Ledvinka, O., Macdonald, N., Mavrova-Guirguinova, M., Mediero, L., Merz, R., Molnar, P., Montanari, A., Murphy, C., Osuch, M., Ovcharuk, V., Radevski, I., Salinas, J. L., Sauquet, E., Šraj, M., Szolgay, J., Volpi, E., Wilson, D., Zaimi, K., Živković, N. 2019: Changing climate both increases and decreases European river floods. Nature 573. DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1495-6

Brilly, M., Mikoš, M., Šraj, M. 1999: Vodne ujme: varstvo pred poplavami, erozijo in plazovi. Ljubljana.

Brouwer, R. 2005: Cost–Benefit Analysis and Water Resources Management. London.

Browne, M. J., Hoyt, R. E. 2000: The demand for flood insurance: empirical evidence. Journal of Risk and Uncertainty 20-3. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1007823631497

Ciglič, R., Nagy, G. 2019: Naturalness level of land use in a hilly region in north-eastern Slovenia. Geografski vestnik 91-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV91101

Dawson, R. J., Ball, T., Werritty, J., Werritty, A., Hall, J. W., Roche, N. 2011: Assessing the effectiveness of non-structural flood management measures in the Thames Estuary under conditions of socio-economic and environmental change. Global Environmental Change 21-2. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.01.013

De Kok, J.-L., Grossmann, M. 2010: Large-scale assessment of flood risk and the effects of mitigation measures along the Elbe River. Natural Hazards 52-1. DOI: https://doi.org/10.1007/s11069-009-9363-6

Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti. Uradni list Evropske unije L 288/27, 6. 11. 2007. Bruselj.

Egli, T. 2002: Non structural flood plain management measures and their effectiveness. Koblenz. Medmrežje: https://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/Dokumente_en/rz_iksr_engl.pdf (29. 5. 2020).

Flood Risk Management Plan for the Danube River Basin District. International Commission for the Protection of the Danube River. Dunaj. Medmrežje: https://www.icpdr.org/main/sites/default/files/nodes/documents/1stdfrmp-final.pdf (10. 10. 2020).

Globevnik, L. 2011: Upravljanje s poplavami, prostorska politika in vzdrževanje vodotokov. Upravljanje voda v Sloveniji. Celje

Goddard, J. E. 1958: Floods and how to avoid them. Industrial Development and Manufacturers Record 127.

Goddard, J. E. 1960: Flood damage prevention in the Tennessee Valley. Military Engineer 52.

Goddard, J. E. 1969: The role of open space in flood plain management. Flood Plain Management; Iowa's Experience. Ames.

Goluža, M., Zorn, M. 2017: Spremembe škodnega potenciala na poplavnih območjih Ljubljanskega barja med letoma 2003 in 2015. Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče, Naravne nesreče 4. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612549947

Habersack, H., Haspel, D., Schober, B. 2015: Flood prevention and mitigation at large rivers. Natural Hazards 75-1. DOI: https://doi.org/10.1007/s11069-014-1347-5

Hrvatin, M., Komac, B., Zorn, M. 2020: Water resources in Slovenia. Water Resources Management in Balkan Countries. Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22468-4_3

Hrvatin, M., Zorn, M. 2017a: Trendi temperatur in padavin ter trendi pretokov rek v Idrijskem hribovju Geografski vestnik 89-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV89101

Hrvatin, M., Zorn, M. 2017b: Trendi pretokov rek v slovenskih Alpah med letoma 1961 in 2010. Geografski vestnik 89-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV89201

Hrvatin, M., Zorn, M. 2020a: Climate and hydrological changes in Slovenia’s Podravje region between 1961 and 2018. Podravina 19-38.

Hrvatin, M., Zorn, M. 2020b: Climate and hydrological changes in Slovenia’s mountain regions between 1961 and 2018. Ekonomska i ekohistorija 16.

Humar, N., Žvanut, P., Detela, I., Širca, A., Polič, M., Ravnikar-Turk, M., Kryžanowski, A. 2013: VODPREG – Stanje slovenskih vodnogospodarskih pregrad VODPREG. Ujma 27.

Jongejan, R., Barrieu, P. 2008: Insuring large-scale floods in the Netherlands. The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice 33-2.

Kates, R. W. 1970: Natural Hazard in Human Ecological Perspective: Hypotheses and Models. Natural Hazard Research Working Paper 14. Boulder.

Kates, R. W. 1971: Natural hazard in human ecological perspective: hypotheses and models. Economic Geography 47-3. DOI: https://doi.org/10.2307/142820

Komac, B. 2020: Social memory and geographical memory of natural disasters. Acta geographica Slovenica 49-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS49107

Komac, B., Ferk, M., Pipan, P., Tičar, J., Zorn, M. 2020: Natural hazards in Slovenia. The Geography of Slovenia: Small But Diverse. Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14066-3_17

Komac, B., Natek, K., Zorn, M. 2008a: Geografski vidiki poplav v Sloveniji. Geografija Slovenije 20. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612545451

Komac, B., Natek, K., Zorn, M. 2008b: Širjenja urbanizacije na poplavna območja. Geografski vestnik 80-1.

Komac, B., Zorn, M. 2016: Naravne in umetne pregrade ter z njimi povezani hidro-geomorfni procesi. Geografski vestnik 88-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV88204

Komac, B., Zorn, M., Ciglič, R. 2011: Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi. Georitem 18. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612545857

Kučić, L. J. 2018: Poplave v Sloveniji: milijardna škoda, za katero smo največ krivi sami. Pod črto, 6. 12. 2018. Medmrežje: https://podcrto.si/poplave-v-sloveniji-milijardna-skoda-za-katero-smo-najvec-krivi-sami/ (10. 10. 2020).

Kundzewicz, Z. W. 2002: Non-structural flood protection and sustainability. Water International 27-1. https://doi.org/10.1080/02508060208686972

Kundzewicz, Z. W., Takeuchi, K. 1999: Flood protection and management: quo vadimus? Hydrological Sciences Journal 44-3. DOI: https://doi.org/10.1080/02626669909492237

Kunreuther, H. 1996: Mitigating disaster losses through insurance. Journal of Risk and Uncertainty 12-2. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00055792

Louisiana's Coastal Master Plan. Coastal Protection and Restoration Authority. Baton Rouge, 2012. Medmrežje: https://issuu.com/coastalmasterplan/docs/coastal_master_plan-v2?layout=http%25253A%25252F%25252Fcoastalmasterplan.la.gov%25252Fissuu%25252Fmpmar2012%25252Flayout.xml (27. 5. 2020)

Luo, P., He, B., Takara, K., Xiong, Y. E., Nover, D., Duan, W., Fukushi, K. 2015: Historical assessment of Chinese and Japanese flood management policies and implications for managing future floods. Environmental Science and Policy 48. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envsci.2014.12.015

Making Space for Water: Developing A New Government Strategy for Flood and Coastal Erosion Risk Management in England. London, 2004. Medmrežje: http://www.met.reading.ac.uk/~sws00rsp/teaching/postgrad/consultation%5B1%5D.pdf (10. 10. 2020).

Mazi, T., Ajdič, M., Anzeljc, D., Stele Jeglič, M., Bizjak, A. 2015: Priprava kataloga gradbenih in negradbenih protipoplavnih ukrepov. 26. Mišičev vodarski dan. Maribor.

Meyer, V., Priest, S., Kuhlicke, C. 2012: Economic evaluation of structural and non-structural flood risk management measures: examples from the Mulde River. Natural Hazards 62-2. DOI: https://doi.org/10.1007/s11069-011-9997-z

Mikoš, M. 2015: Od varstva pred naravnimi tveganji do kulture sobivanja z njimi. 26. Mišičev vodarski dan. Maribor.

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017–2021. Vlada Republike Slovenije. Ljubljana, 2017. Medmrežje: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NZPO/606504549e/nzpo_2017_2021.pdf (10. 10. 2020).

Natek, M. 1991: Nekateri geografski vidiki in učinki povodnji v Spodnji Savinjski dolini 11. novembra 1990. Ujma 5.

Oznake visokih voda. Atlas okolja. Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana. Medmrežje: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso (10. 10. 2020).

Penning-Rowsell, E. C., Parker, D., Harries, T., Werritty, A. 2008: Systematisation, evaluation and context conditions of structural and non-structural measures for flood risk reduction FLOOD-ERA Report for England and Scotland. Flood-Era Report. London. Medmrežje: http://evidence.environment-agency.gov.uk/FCERM/Libraries/FCERM_Project_Documents/FD2602_7685_TRP_pdf.sflb.ashx (27. 5. 2020).

Pesaro, G., Mendoza, M. T., Minucci, G., Menoni, S. 2018: Cost-benefit analysis for non-structural flood risk mitigation measures: Insights and lessons learnt from a real case study. Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Trondheim.

Petry, B. 2002: Coping with floods: complementarity of structural and non-structural measures. Flood Defence '2002. New York. Medmrežje: http://www.civil.ist.utl.pt/~joana/DFA-riscos-net/2007-08/keynote%20lecture%20-%20coping%20with%20floods.pdf (27. 5. 2020).

Poussin, J. K., Bubeck, P., Aerts, J. C. J. H., Ward, P. J. 2012: Potential of semi-structural and non-structural adaptation strategies to reduce future flood risk: case study for the Meuse. Natural Hazards and Earth System Sciences 12. DOI: https://doi.org/10.5194/nhess-12-3455-2012

Sapač, K., Brilly M. 2014: Stroški varstva pred poplavami v Republiki Sloveniji. Acta hydrotechnica 27-46.

Schober, B., Hauer, C., Habersack, H. 2015: A novel assessment of the role of Danube floodplains in flood hazard reduction (FEM method). Natural Hazards 75-1. DOI: https://doi.org/10.1007/s11069-013-0880-y

Sodnik, J., Kogovšek, B., Mikoš, M. 2014: Vodna infrastruktura v Sloveniji: ali vemo kaj moramo vzdrževati? 25. Mišičev vodarski dan. Maribor.

Sporoči poplavo. Zveza geografov Slovenije, 2020. Medmrežje: http://geopedia.si/#T3613_F16661:61_x499072_y112072_s9_b4 (10. 10. 2020).

Štravs, L. 2013: Strategija obvladovanja poplav v Sloveniji? Jo imamo? Jo sploh potrebujemo? Slovenski vodar 26.

Tošić, I., Zorn, M., Ortar, J., Unkašević, M., Gavrilov, M. B., Marković, S. B. 2016: Annual and seasonal variability of precipitation and temperatures in Slovenia from 1961 to 2011. Atmospheric Research 168. DOI: https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2015.09.014

Trobec, T. 2011: Vodogradbeni protipoplavni ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem hudourniških poplav kot sestavni del obvladovanja poplavnega tveganja. Dela 35. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.35.103-124

Trobec, T. 2016: Spatio-temporal distribution of flash floods in Slovenia. Dela 46. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.46.1.5-39

Učinkovitost uporabe evropskih sredstev za zaščito pred poplavami. Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije 3263-1/2013/66. Ljubljana, 2014. Medmrežje: http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/ucinkovitost-uporabe-sredstev-kohezijske-politike-za-zascito-pred-poplavami-424/ (10. 10. 2020).

Vertačnik, G., Bertalanič, R. 2017: Podnebna spremenljivost Slovenije v obdobju 1961–2011, 3: Značilnosti podnebja v Sloveniji. Ljubljana. Medmrežje: https://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/Znacilnosti%20podnebja%20splet.pdf (19. 9. 2020).

Vidmar, A., Zabret, K., Sapač, K., Pergar, P., Kryžanowski, A. 2019: Aplikacija KRPAN kot podpora za ocenjevanje in primerjavo koristi načrtovanih gradbenih in negradbenih protipoplavnih ukrepov. 30. Mišičev vodarski dan. Maribor.

Vrste protipoplavnih ukrepov. Medmrežje: https://frisco-project.eu/sl/o-projektu/splosno-o-zmanjsevanju-poplavne-ogrozenosti/vrste-protipoplavnih-ukrepov/ (10. 10. 2020).

Wesselink, A., Warner, J. F., Syed, M. A., Chan, F., Tran, D. D., Huq, H., Huthoff, F. N., Thuy, L., Pinter, N., van Staveren, M. F., Wester, P., Zegwaard, A. 2015: Trends in flood risk management in deltas around the world: Are we going 'soft'? International Journal of Water Governance 3-4. DOI: https://doi.org/10.7564/15-IJWG90

White, G. F. 1945: Human Adjustments to Floods: A Geographical Approach to the Flood Problem in the United States. Research Paper 29. Chicago.

White, G. F. 1964: Choice of Adjustment to Floods. Research Paper 93. Chicago.

Zakon o vodah. Uradni list Republike Slovenije 67/2002. Ljubljana.

Zorn, M. 2017: Poplave – stalnica v Spodnji Savinjski dolini. Kronika 65-3.

Zorn, M., Ciglič, R., Komac, B. 2017: Prilagajanje naravnim nevarnostim z urejanjem prostora - primer poplav in zemeljskih plazov v Občini Idrija. Prostor, regija, razvoj, Regionalni razvoj 6. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610500353

Zorn, M., Komac, B. 2011: Damage caused by natural disasters in Slovenia and globally between 1995 and 2010. Acta geographica Slovenica 51-1. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00126559

Zorn, M., Komac, B. 2015: Naravne nesreče in družbena neodgovornost. Geografski vestnik 87-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV87205

Zorn, M., Komac, B., Carey, A., Hrvatin, M., Ciglič, R., Lyons, B. 2020b: The disappearing cryosphere in the southeastern Alps: Introduction to special issue. Acta geographica Slovenica 60-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.9396

Zorn, M., Mrak, I., Guček, M., Hrvatin, M., Novak, M. 2020a: Vodne ujme in gospodarjenje z gozdom v porečju Tržiške Bistrice. Kronika 68-3.

Žiberna, I. 2014: Raba tal na območjih z veliko poplavno nevarnostjo v Sloveniji. Revija za geografijo 9-2.

Additional Files

Published

2020-12-31

How to Cite

Komac, B., & Zorn, M. (2020). Pomen negradbenih ukrepov za poplavno varnost // The importance of non-structural flood protection measures. Geografski Vestnik, 92(1), 113–131. https://doi.org/10.3986/GV92106

Issue

Section

Articles/članki