Slovenski eksonimi skozi prizmo prvega slovenskega pravopisa // Slovenian exonyms through the lens of the first Slovenian normative guide

Authors

  • Matjaž Geršič Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika, Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV92107

Keywords:

geografija, jezikoslovje, eksonim, endonim, slovenski jezik, pravopis, //, geography, linguistics, exonym, endonym, Slovenian, normative guide

Abstract

Članek z vidika eksonimov analizira prvi slovenski pravopis v slovenskem jeziku, ki ga je leta 1899 izdal Fran Levec. Analiza je pokazala, da se je Levec eksonimov zelo dobro zavedal, čeprav zanje še ni uporabil terminologije, ki jo poznamo danes. Osredinil se je predvsem na eksonime v okolici slovenskega jezikovnega območja, predvsem na matično državo Avstro-Ogrsko in sosednje dežele. V pravopisu pa ni nobenih imen iz nelatiničnih pisav in imen v latinici zunaj Evrope. Članek na koncu navaja slovenske eksonime, ki jih temeljna strokovna literatura doslej še ni obravnavala in bi jih bilo smiselno vključiti v Slovar slovenskih eksonimov. //

 

This article analyses the first Slovenian normative guide, published by Fran Levec in 1899, from the perspective of exonyms. The analysis shows that Levec was well acquainted with exonyms, even though he did not yet apply the same terminology as used today to describe them. He primarily focused on exonyms close to the Slovenian linguistic area, especially those in Austria-Hungary and neighboring countries. However, the normative guide does not include any names in non-Roman scripts or any Roman-script names of places outside Europe. The article concludes with a list of Slovenian exonyms that have not yet been examined in seminal specialist literature and that should be included in Slovar slovenskih eksonimov (Dictionary of Slovenian Exonyms).

References

Ahačič, K. (ur.) 2015: Slovenske slovnice in pravopisi. Medmrežje: www.fran.si/slovnice-in-pravopisi (7. 10. 2020).

Brinar, J. 1928: Slovarček zemljepisnih imen, njih izvir in pomen. Celje.

Dobrovoljc, H. 2015: Fran Levec, Slovenski pravopis. Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Medmrežje: https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/34/1899-levec (7. 10. 2020).

Eiselt, I. 2010: Zimske urice proste. Medmrežje: http://www.dedi.si/dediscina/176-zimske-urice-proste (7. 10. 2020).

Fridl, J., Kladnik, D., Orožen Adamič, M., Perko, D., Urbanc, M. (ur.) 2005: Atlant. Ljubljana.

Gašperič, P., Orožen Adamič, M., Šumrada, J. 2012: Zemljevid Ilirskih provinc iz leta 1812. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612543907

Geršič, M. 2019: Raba zemljepisnih imen v potopisu V petih letih okrog sveta. Geografski obzornik 66-1.

Geršič, M., Kladnik, D. 2015: Slovenian geographical names as exonyms. Confirmation of the Definitions: Proceedings of the 16th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting. Hamburg.

Geršič, M., Kladnik, D. 2016: The Croatian-Slovenian bilateral project on exonyms. Criteria for the Use of Exonyms: Proceedings of the 17th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting. Hamburg.

Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names. New York, 2007. Medmrežje: https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/docs/pubs/Glossary_of_terms_rev.pdf (12. 10. 2020).

Hrvatin, M., Kladnik, D., Perko, D. (ur.) 2003: Veliki šolski atlas. Tržič.

Kladnik, D. 1995: Problemi standardizacije tujih zemljepisnih imen na primeru Velikega družinskega atlasa sveta. Geografija v šoli 4-1.

Kladnik, D. 2005: Geografov pogled na tuja zemljepisna imena. Geografski vestnik 77-2.

Kladnik, D. 2006: Tuja zemljepisna imena v slovenskem jeziku: razvojni vidiki in problematika njihove rabe. Doktorska disertacija, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Kladnik, D. 2007a: Characteristics of exonym use in selected European languages. Acta geographica Slovenica 47-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS47203

Kladnik, D. 2007b: Podomačena tuja zemljepisna imena v slovenskih atlasih sveta. Geografija Slovenije 14. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612545291

Kladnik, D. 2007c: Pogledi na podomačevanje tujih zemljepisnih imen. Georitem 2. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612545253

Kladnik, D. 2007d: Types of exonyms in the Slovene language. Exonyms and the International Standardisation of Geographical Names: Approaches towards the Resolution of an Apparent Contradiction. Wien, Berlin.

Kladnik, D. 2009a: Semantic demarcation of the concepts of endonym and exonym. Acta geographica Slovenica 49-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS49206

Kladnik, D. 2009b: Odprte dileme pomenske razmejitve izrazov endonim in eksonim. Geografski vestnik 81-2.

Kladnik, D. 2016: Dealing with exonyms in Slovenia. Information Bulletin 50. Medmrežje: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/Bulletin/UNGEGN%20bulletin%2050_FINAL.pdf (13. 10. 2020).

Kladnik, D., Bole, D. 2012: The life of Slovenian exonyms and their familiarity in the professional community. Acta geographica Slovenica 52-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS52204

Kladnik, D., Ciglič, R., Hrvatin, M., Perko, D., Repolusk, P., Volk Bahun, M., Krek, S. 2013: Slovenski eksonimi. Geografija Slovenije 24. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612546021

Kladnik, D., Crljenko, I., Čilaš Šimpraga, A., Geršič, M. 2017: A comparison of Croatian and Slovenian exonyms. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4653

Kladnik, D., Geršič, M. 2014: A Gazetteer of Slovenian Exonyms. The Quest for Definitions: Proceedings of the 14th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting. Corfu.

Kladnik, D., Geršič, M. 2016: Cigale’s world atlas and its influence on Slovenian exonyms. Joint Commission Seminar on Historical Maps, Atlases and Toponymy. Leipzig.

Kladnik, D., Geršič, M. 2018: Colours expressed in Slovenian exonyms. A Survey of Exonym Use: Proceedings of the 19th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting. Prague.

Kladnik, D., Perko, D. 2007: Problematična imena držav v slovenskem jeziku. Geografski vestnik 79-2.

Kladnik, D., Perko, D. 2013a: Slovar slovenskih eksonimov. Ljubljana, Kamnik. Medmrežje: www.termania.net (7. 10. 2020).

Kladnik, D., Perko, D. 2013b: Slovenska imena držav. Geografija Slovenije 25. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612546052

Kladnik, D., Perko, D. 2015a: Družbena občutljivost standardizacije imen držav na primeru Južne Afrike in Moldavije. Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504429_20

Kladnik, D., Perko, D. 2015b: Problematika poimenovanja držav in odvisnih ozemelj. Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504429_19

Kladnik, D., Perko, D. 2017: Ustreznejša raba slovenskih zemljepisnih imen. Geografski vestnik 89-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV89205

Kladnik, D., Perko, D. 2018: Velika in mala začetnica ter drugi problemi zapisovanja slovenskih zemljepisnih imen. Geografski vestnik 90-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV90207

Kladnik, D., Perko, D. 2019: Še nekaj problemov pisanja zemljepisnih imen v slovenskem jeziku. Geografski vestnik 91-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV91107

Kladnik, D., Pipan, P. 2014: Familiarity with Slovenian exonyms in the professional community. Els noms en la vida quotidiana: actes del XXIV Congrés Internacional d'ICOS sobre Ciències Onomàstiques. Barcelona.

Kladnik, D., Urbanc, M. 2011: Nature of endonyms: the Slovenian perspective. Trends in Exonym Use: Proceedings of the 10th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Tainach, 28-30 April 2010. Hamburg.

Kladnik, D., Urbanc, M., Fridl, J., Orožen Adamič, M., Perko, D. 2006: Ein Kartenfund in Slowenien und sein Faksimilendruck: Ein wichtiges Ereignis für Sloweniens und Österreichs historische Geographie. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 148.

Küstenland 2020. Medmrežje: https://deutsche-schutzgebiete.de/wordpress/projekte/oesterreich-ungarn/oesterreich/kuestenland/ (12. 10. 2020).

Levec, F. 1899: Slovenski pravopis. Dunaj.

Medved, J. 1969: O načelih za pisavo tujih geografskih imen. Geografski obzornik 16-2.

Melik, A. 1928: Pisava krajevnih imen. Geografski vestnik 4.

Moder, J. 1972: O Pisavi in izreki zemljepisnih imen. Veliki atlas sveta. Ljubljana.

Orel, I. 2003: Zemljepisna imena v slovenskem časopisju do srede 19. stoletja. Besedoslovne lastnosti slovenskega jezika – Slovenska zemljepisna imena. Pišece.

Orožen Adamič, M. 1997: Pregled slovenskih eksonimov. Elaborat, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana.

Orožen, F. 1902: Zemljepisni atlas za ljudske šole s slovenskim učnim jezikom. Dunaj.

Perko, D. 1996a: Sporna imena držav v slovenskem jeziku. Geografski obzornik 43-3.

Perko, D. 1996b: Standardizirana imena držav v slovenskem jeziku. Geografski obzornik 43-4.

Perko, D., Jordan, P., Komac, B. 2017: Exonyms and other geographical names. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4891

Perko, D., Kladnik, D. 2001: Tuja geografska imena. Družinski atlas sveta. Ljubljana.

Perko, D., Kladnik, D. 2017: Slovenian exonyms in North America. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4777

Perko, D., Kladnik, D. 2019: Slovenski eksonimi v sosedstvu Slovenije. Geografski vestnik 91-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV91208

Shepherd, R. W. 1911: Historical Atlas. New York.

Slovenski pravopis. Ljubljana, 2001.

Škrabec, S. 1994: Jezikoslovna dela 2. Nova Gorica.

Upelj, B. 2018: Pozabljena slovenska imena tujih mest. Dnevnik, 23. 10. 2018. Medmrežje: https://www.dnevnik.si/1042844436 (12. 10. 2020).

Urbanc, M., Fridl, J., Kladnik, D., Perko, D. 2006: Atlant and slovene national consciousness in the second half of the 19th century. Acta geographica Slovenica 46-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS46204

Additional Files

Published

2020-12-31

How to Cite

Geršič, M. (2020). Slovenski eksonimi skozi prizmo prvega slovenskega pravopisa // Slovenian exonyms through the lens of the first Slovenian normative guide. Geografski Vestnik, 92(1), 133–154. https://doi.org/10.3986/GV92107

Issue

Section

Articles/članki