Zgodbe z »najlepše reke«: humanističnogeografski pogled na zgodovino razvoja in upravljanja turizma na Soči

  • Matej Vranješ Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica
Keywords: outdoor turizem, turizem v naravi, rafting, lokalnost, Zgornje Posočje, reka Soča, //, outdoor tourism, nature-based tourism, locality, Upper Soča valley, river Soča

Abstract

V članku sta podana pregled in analiza razvoja turistične rabe reke Soče ter s tem povezanih upravljavskih praks. Turizem na Soči se je v treh desetletjih razvil od alternativne do izrazito množične tržne dejavnosti, Dolina Soče pa v mednarodno prepoznano outdoor destinacijo. Vzporedno s tem so se z zamikom sprejemali in spreminjali upravljavski ukrepi in pristopi. Na podlagi dolgoročnega etnografskega dela je v članku prikazano, ali in kako so se spreminjali vloga in stališča ključnih lokalnih akterjev ter interesnih skupin do upravljanja in razvoja turizma na Soči. Poleg za outdoor turizem značilnih upravljavskih vidikov (na primer varnost, infrastruktura, cena) je v ospredju vprašanje zaščite in smeri razvoja lokalne turistične ekonomije, ki se pojavi ob naraščajočem koriščenju omejenega vira v pogojih prostega pretoka ljudi, storitev in kapitala. //

 

Stories from the “most beautiful river«: a humanistic geographical perspective on the history of the development and management of tourism on the river Soča

The article presents an analysis of the development of the tourist use of the river Soča and the related management practices. In three decades, tourism on the Soča has developed from an alternative to mass tourism, while the Soča valley has become an internationally recognized outdoor destination. Management measures and approaches have been adopted and adapted with some delay. Based on long-term ethnographic fieldwork, the article presents whether and how the role and attitudes of the most important local actors and interest groups have changed in relation to the river tourism development and management. In addition to the typical management issues of outdoor tourism (e.g. safety, infrastructure, price), the focus is on the protection and development direction of the local tourism industry – an issue that often arises in cases of the increasing use of limited resources under conditions of free movement of people, capital and services.

References

Bianchi, R. V. 2003: Place and power in tourism development: tracing the complex articulations of community and locality. Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 1-1. DOI: https://doi.org/10.25145/j.pasos.2003.01.002

Bradaškja, B. Vranješ, M. 2013: Analysis of certain data on visitation to the tourist destination of the Julian Alps and Triglav National Park. Climate Change nad Management of Protected Areas. Portorož.

Buckley, R., Pickering, C., Weaver, D. B. 2003: Nature-Based Tourism, Environment, and Land Management. Wallingford.

Butler, R. W. 1980: The concept of the tourism area cycle of evolution: Implications for management of resources. The Canadian Geographer, 24-1. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x

Butler, R. W. 2019. Overtourism and the tourism area life cycle. Overtourism: Issues, Realities and Solutions. Berlin. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110607369-006

Cigale, D. 2007: Vplivi turizma v slovenskem alpskem svetu na vode. Dela 28. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.28.255-271

Cigale, D., Lampič, B., Mrak, I., Ogrin, M., Repe, B., Špes, M., Vintar Mally, K., Vrtačnik Garbas, K. 2009: Okoljski učinki prometa in turizma v Sloveniji. GeograFF 5. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.4312/9789610600404

Cigale, D., Lampič, B., Mrak, I. 2010: Turistični obisk in zavarovana območja – primer Triglavskega narodnega parka. Dela 33. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.33.75-96

Crang, M. 1998. Cultural Geography. London.

Crang, M., Cook, I. 2007: Doing Ethnographies‎. London. DOI: https://doi.org/10.4135/9781849208949

Daniels, S. 1985: Arguments for humanistic geography. The Future of Geography. London.

Gregory, D., Johnston, R., Pratt, G., Watts, M., Whatmore, S. (ur.) 2009: The Dictionary of Human Geography. London.

Hrovat, J. 2005: Sociološke razvojne perspektive trajnostnega razvoja v zgornjem toku reke Soče. Diplomsko delo, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Jackson, P. 1981: Phenomenology and social geography. Area 13-4.

Johnston, R., Gregory, D., Pratt, G., Watts, M. (ur.) 2000: The Dictionary of Human Geography. Oxford.

Lesjak, M., Vranješ, M., Uran Maravić, M., Juvan, E. 2020: Operativni načrt razvoja outdoor turizma Slovenije. Delovno gradivo. Portorož.

Mavri, R. 2018: Priporočila za trajnostno načrtovanje rekreacije na prostem v zavarovanih območjih Slovenije. Geografski vestnik 90-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV90103

Mavri, R. 2019: Trajnostno načrtovanje rekreacije na prostem v Triglavskem narodnem parku s poudarkom na socialni nosilni zmogljivosti. Dela 50. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.50.129-148

Massey, D. 1997: A global sense of place. Reading Human Geography: The Poetics and Politics of Inquiry. London.

Mihalič, T. 2006: Trajnostni turizem. Ljubljana.

Mihalič, T. 2020: Conceptualising overtourism: A sustainability approach. Annals of Tourism Research 84. DOI: https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103025

Mowforth, M., Munt, I. 2008: Tourism and Sustainability: Development, Globalisation and New Tourism in the Third World. New York.

Mrak, I. 2014: Ocena ranljivosti visokogorja kot osnova sonaravnemu razvoju turizma in rekreacije. Geografsko raziskovanje turizma v Sloveniji, GeograFF 15. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.4312/9789610600183

Norton, W. 2000: Cultural Geography: Themes, Concepts, Analyses. Oxford, New York.

Odlok o ureditvi športne plovbe na vodotokih. Uradno glasilo 5/1993. Nova Gorica.

Odlok o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči. Uradno glasilo 6/2000. Nova Gorica.

Odlok o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči. Uradni list Republike Slovenije 68/2003. Ljubljana.

Odlok o rabi in varovanju vstopno-izstopnih mest za športno plovbo ob reki Soči in njenih pritokih na območju od izvira Soče do Volčanskega mostu. Uradni list Republike Slovenije 18/2011. Ljubljana.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi in varovanju vstopno izstopnih mest za športno plovbo ob reki Soči in njenih pritokih na območju od izvira Soče do Volčanskega mostu. Uradni list Republike Slovenije 40/2011. Ljubljana.

Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici. Uradni list Republike Slovenije 71/2014. Ljubljana.

Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici. Uradni list Republike Slovenije 24/2016. Ljubljana.

Pile, S. 1991: Practising interpretative geography. Transactions of the Institute of British Geographers 16-4. DOI: https://doi.org/10.2307/623030

Podatkovna baza Si-Stat. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2020. Medmrežje: https://pxweb.stat.si/SiStat. (17. 6. 2020).

Poslovni register Slovenije. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Ljubljana, 2020. Medmrežje: https://www.ajpes.si/prs/ (15. 6. 2020).

Seamon, D., Lundberg, A. 2017: Humanistic geography. International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment and Technology. Chichester. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg0412

Strategija razvoja in trženja turizma v občini Bovec do leta 2025. Lokalna turistična organizacija Bovec. Bovec, 2016.

Swarbrooke, J. Beard, C., Leckie, S., Pomfret, G. 2003: Adventure Tourism: The New Frontier. Oxford.

Šumi, I. 2000: Kultura, etničnost, mejnost: konstrukcije različnosti v antropološki presoji. Ljubljana.

Weaver, D. 2006: Sustainable Tourism: Theory and Practice. Oxford.

Winter, P. L., Selin, S., Cerveny, L., Bricker, K. 2019: Outdoor recreation, nature-based tourism, and sustainability. Sustainability 12-1. DOI: https://doi.org/10.3390/su12010081

Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Uradni list Republike Slovenije 13/2018. Ljubljana.

Zakon o plovbi po celinskih vodah. Uradni list Republike Slovenije 30/2002. Ljubljana.

Published
2020-12-31
Section
Articles/članki