Apiturizem kot presečišče tradicije, zdravilstva in čebelarjeve trajnostne pridobitne dejavnosti // Apitourism as an intersection of tradition, alternative medicine and the beekeeper’s sustainable income-generating activity

Authors

  • Vanja Tišler
  • Metod Šuligoj Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica, Obala 11a, SI – 6320 Portorož, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV92204

Keywords:

apiturizem, čebelarski turizem, nišni turizem, apiterapija, zdravilstvo, certifikat apiturizma, tradicija, Slovenija, //, apitourism, beekeeping tourism, niche tourism, apitherapy, alternative medicine, certificate of apitourism, tradition, Slovenia

Abstract

Apiturizem združuje trajnostni, nišni, dediščinski in zdravstveni turizem. Je nov turistični proizvod in tudi nova raziskovalna tema. V pričujočem prispevku pojasnimo razvoj apiturizma in apiterapije v Sloveniji. Ker je glavna posebnost slovenskega apiturizma certifikat odličnosti, smo s pomočjo intervjujev ugotavljali poglede certificiranih in necertificiranih ponudnikov (čebelarjev) na »izvajanje« apiturizma v praksi. Ugotovili smo, da imajo ponudniki o vključevanju apiturizma v slovensko okolje pozitivno mnenje, kritični pa so do zakonske neurejenosti apiterapije in si od državnih ustanov želijo večjo pomoč pri razvoju in promociji apiturizma. Zaznane so bile tudi razlike med cerificiranimi ponudniki in tistimi, ki certifikata nimajo. //

 

Apitourism combines sustainable, niche, heritage and health tourism. It is a new tourism product and a new research topic. In this paper we explain the development of apitourism and apitherapy in Slovenia. Since the main feature of Slovenian apitourism is the certificate of excellence, interviews were used to determine the views of certified and non-certified providers (beekeepers) of the business (“implementation” of apitourism in practice). We found out that providers have a positive opinion on the integration of apitourism into the Slovenian environment, but they are critical of the (legal) disorder of apitherapy. They also want more help in the development and promotion of apitourism from state institutions. Differences between certified providers and those who do not have a certificate were identified throughout the research.

References

Ali-Knight, M. J. 2010: The Role of Niche Tourism Products in Destination Development. Doctoral Thesis, Napier University. Edinburgh.

Borko, E., Turk, Z. 2016: Zdravstvo in zdravilstvo. Isis, Glasilo zdravniške zbornice Slovenije 25-7.

Bukovec, A. (ur.) 1955: Sodobno čebelarstvo. Ljubljana.

Certificiranje ponudnikov čebelarskega turizma, 2018. Medmrežje: http://www.czs.si/content/E12 (10. 1. 2020).

Čebele, 2018. Medmrežje: www.mkgp.gov.si/delovna_podrocja/cebele/) (2. 4. 2017).

Douglas, N., Douglas, N., Derrett R. (ur.) 2001: Special Interest Tourism: Context and Cases. Melbourne.

Ðurašević, S. 2014: Thematic tourism as an important segment in the business of modern tour operator. Turističko poslovanje 13. DOI: https://doi.org/10.5937/TurPos1413109D

Fratellone, P. M, Tsimis, F., Fratellone, G. 2016: Apitherapy products for medicinal use. Journal of Alternative and Complementary Medicine 22-12. DOI: https://doi.org/10.1089/acm.2015.0346

Gojčič, S. 2005: Wellnes. Ljubljana.

Gregori, J. 2008: Slovenija – domovina kranjske čebele. Vzrejno delo in vzrejevalci. Lukovica.

Hall, C. M., Weiler, B. 1992: Introduction: What’s so special about Special Interest Tourism? Special-Interest Tourism. London.

Hrobat Virloget, K., Kavrečič, P. 2019: Traditional festivities in north Istria in terms of authenticity and (dis)continuity. Academica Turistica 12-2. DOI: https://doi.org/10.26493/2335-4194.12.109-120

Kaj je apiturizem, 2018. Medmrežje: https://www.apiturizem.si/apiturizem/ (27. 3. 2018).

Kapš, P. 2012: Zdravljenje s čebeljimi pridelki: apiterapija. Novo mesto.

Kline Arih, I., Arih Korošec, T. 2015: Api-tourism: transforming Slovenias's apicultural traditions into a unique travel experience. WIT Transactions on Ecology and the Environment 193. Southampton. DOI: https://doi.org/10.2495/SDP150811

Kline Arih, I., Arih Korošec, T., Šivic, F. 2013: Feel Api. Maribor. Medmrežje: http://www.authentic-routes.com/docs/default-source/our-story/apiroutes-brochure.pdf?sfvrsn=6- (20. 3. 2018).

Korošec, V. 2007: Podeželski turizem v Spodnjem Podravju in regijska turistična ponudba. Geografski vestnik 79-2.

Kumer, P., Pipan, P., Šmid Hribar, M., Razpotnik Visković, N. 2019: The role of actors’ cooperation, local anchoring and innovation in creating culinary tourism experiences in the rural Slovenian Mediterranean. Geografski vestnik 91-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV91201

Ovsenik, R. 2015: Sodobni trendi v turizmu. Novo mesto.

Pivec, G. 2013: Gregor Pivec: Filip Terč, začetnik moderne apiterapije. Slovenski čebelar 115-4.

Poklukar, J. (ur.) 1998: Od čebele do medu. Ljubljana.

Pomering, A., Noble, G., Johnson, L. W. 2011: Conceptualising a contemporary marketing mix for sustainable tourism. Journal of Sustainable Tourism 19-8. DOI: https://doi.org/10.1080/09669582.2011.584625

Porenta, T. 2017: Razvoj čebelarstva in društvene organiziranosti čebelarjev Zgornje Gorenjske. Kronika 65-2.

Pušnik, V. 2016: Apiterapija. Ljubljana.

Rabotić, B. 2012: Selektivni oblici turizma. Beograd.

Razpotnik Visković, N. 2020: Trajnostne prakse v turizmu – kako jih prepoznati? Geografski vestnik 92-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV92104

Renko, M. (ur.) 2017: Follow the Bees. Slovenia. Green. Active. Healthy. Medmrežje: https://www.slovenia.info/uploads/publikacije/cebele/follow-the-bees-en.pdf (10. 10. 2020).

Rezultati iskanja, 2019. Medmrežje: https://www.slovenia.info/sl/rezultati-iskanja?q=bee/ (30. 12. 2019).

Robinson, M., Novelli, M. 2005: Niche tourism: an introduction. Niche Tourism. Contemporary Issues, Trends and Cases. Oxford.

Şenel E., Demir, E. 2018: Bibliometric analysis of apitherapy in complementary medicine literature between 1980 and 2016. Complementary Therapies in Clinical Practice 31. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2018.02.003

Spending on health: Latest trends, 2018. Medmrežje: www.oecd.org/health/health-systems/Health-Spending-Latest-Trends-Brief.pdf (28. 8. 2018).

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021. Ljubljana, 2017. Medmrežje: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Strategija_turizem_ koncno_9.10.2017.pdf. (26. 11. 2017).

Šalehar, A. 2010: O spodbujanju čebelarstva v 18. stoletju. Slovenski čebelar 112-9.

Šivic, F. 2013: Apitourism: A fusion of apiculture and travel in verdant lands. Bee World 90-3. DOI: https://doi.org/10.1080/0005772X.2013.11417547

Šivic, F., Arih, T., Tomec, A. 2007: Domovina odličnih čebelarjev: čebelarske turistične poti. Lukovica.

Šuligoj, M. 2018: Characterising the flows of Slovenian tourists within the former Yugoslavia with respect to post-communist ‘nostalgic context’. Moravian Geographical Report 26-1. DOI: https://doi.org/10.2478/mgr-2018-0002

Šuran, F. 2016: Slobodno vrijeme, putovanje i turizam: sociološki pristup. Buje.

The role of recreation management in the development of active holidays and special interest tourism and consequent enrichment of the holiday experience. World tourism organization. Madrid, 1985.

Tourism Trends and Policies 2018. Medmrežje: http://www.oecd.org/cfe/tourism/oecd-tourism-trends-and-policies-20767773.htm (25. 5. 2018).

Trauer, B. 2006: Conceptualizing special interest tourism—frameworks for analysis. Tourism Management 27-2. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.10.004

Wong, K. K. F., Cheung, P. W. Y. 1999: Strategic theming in theme park marketing. Journal of Vacation Marketing 5-4. DOI: https://doi.org/10.1177/135676679900500402

Woś, B. 2014: Api-tourism in Europe. Journal of Environmental and Tourism Analyses 2-1.

Združeni narodi 20. maj razglasili za svetovni dan čebel, 2017. Medmrežje: www.vlada.si/medijsko_sredisce/sporocila_za_javnost/ sporocilo_za_javnost/article/zdruzeni_narodi_20_maj_razglasili_za_svetovni_dan_cebel_60802/. (26. 8. 2018).

Židov, N. 2000: Ali so metode alternativne medicine v Sloveniji res nekaj povsem novega? Etnolog 10.

Additional Files

Published

2020-12-31

Issue

Section

Articles/članki