Raznolikost opredeljevanja in preučevanja socialnega kapitala v geografiji in sorodnih znanstvenih vedah // The diversity of definitions and research approaches in the concept of social capital in geography and related scientific disciplines

Authors

  • Erik Logar Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV92205

Keywords:

geografija, socialni kapital, interdisciplinarnost, deležniki, socialna struktura, omrežje, sodelovanje, //, geography, social capital, interdisciplinarity, actors, social structure, network, cooperation

Abstract

Opredelitve in pristopi k preučevanju socialnega kapitala so v znanstvenih vedah (na primer geografiji, sociologiji, zgodovini, politologiji, antropologiji) raznoliki in celo protislovni, koncept socialnega kapitala pa je zato kritiziran zaradi teoretske nekonsistentnosti. Koncept socialnega kapitala se kot predmet preučevanja različnih znanstvenih ved nekritično in brez utemeljitev označuje kot »interdisciplinarni«. Prispevek z namenom osvetlitve interdisciplinarnosti koncepta, vsebinsko analizira 17 opredelitev socialnega kapitala. Z vsebinsko analizo je prepoznanih šest gradnikov socialnega kapitala, ki so med seboj tesno prepleteni in ne omogočajo enoznačne določitve pomenskega jedra. Opisani so raziskovalni pristopi iz geografije in sorodnih ved, ki so zasnovani na teh opredelitvah. Pristopi odsevajo, da se socialni kapital krovno uporablja kot hevristični model za teoretsko, metodološko in epistemološko sicer zelo raznolike raziskave. Raziskav, ki bi bile zasnovane primerjalno, primanjkuje, prezrto pa je tudi preučevanje na lokalni ravni. Koncept socialnega kapitala je razširjen v številnih znanstvenih vedah, vendar pa so raziskave z interdisciplinarno zasnovo dokaj maloštevilne. //

 

The definitions and research approaches of the social capital are diverse and even contradictory in the scientific disciplines (i.e. geography, sociology, history, political sciences, anthropology). The concept of social capital as a research object of various scientific disciplines is often criticized due to its theoretical inconsistency and labelled as an interdisciplinary approach uncritically and without any references in the scientific literature. Paper aims to enlighten interdisciplinarity of concept through 17 definitions of social capital, which are assembled through literature review. The content analysis points out six building blocks of social capital, which are tightly connected; there is no simple identification of the semantic core of definitions. The research approaches in geography and related disciplines, which are conceptualized based on those definitions, are also described. The research approaches reflect a diversity, as social capital is used as a heuristic model for theoretical, methodological and epistemological diverse researches. Through the literature review, lack of comparative researches on a local level is identified. The concept of social capital is extended in many disciplines, but there are only a few interdisciplinary conceptualized researches.

References

About interdisciplinarity 2020. Medmrežje: https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/academy/keythemes/interdisciplinarity/#def (27. 4. 2020).

Adler, P. S., Kwon S. W. 2002: Social capital: prospects for a new concept. The Academy of Management Review 27-1. DOI: https://doi.org/10.2307/4134367

Bourdieu, P. 1986: The forms of capital. Handbook of Theory and Research for the Sociology and Education. Westport.

Bourdieu, P., Wacquant, L. J. D. 1992: An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago.

Cecchi, C. 2003: Public goods and public services – the process of building social capital in rural areas. Sidea, Gruppo di lavoro: Processi e politiche di sviluppo rurale. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.941196

Castle, E. N. 2002: Social capital: An interdisciplinary concept. Rural Sociology 67-3. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2002.tb00107.x

Cecchi, C., Basile, E. 2006: Public action and social capital in rural areas. SPES Development Studies. Rim. DOI: https://doi.org/ 10.2495/RAV060141

Coleman, J. S. 1988: Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology 94.

Dragoš, S., Leskošek, V. 2003: Družbena neenakost in socialni kapital. Ljubljana.

Falk, I., Kilpatrick, S. 2000: What is social capital? A study of interaction in a rural community. Sociologia Ruralis 40-1. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9523.00133

Farr, J. 2004: Social capital - A conteptual history. Political Theory 32-1.

Ferragina, E. 2012: Social Capital in Europe – A Comparative Regional Analysis. Northampton. DOI: https://doi.org/10.4337/9781781000229.00007

Fukuyama, F. (ur.) 1995: Trust – The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York.

Lee, J., Arnason, A., Nightingale, A., Schucksmith, M. 2005: Networking - social capital and identities in European rural development. Sociologia Ruralis 45-4. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.2005.00305.x

Lin, N. 1999: Building a network theory of social capital. Connections 22-1.

Logar, E. 2019: Primerjalna analiza učinkov druženja in sodelovanja v prostovoljnih gasilskih društvih na primerih podeželskih skupnosti z Gorenjske in Sauerlanda. Geografski vestnik 91-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV91202

Logar, E., Potočnik Slavič, I. 2016: (Ne)vidne spremembe podeželskih skupnosti: primeri z Gorenjske in Sauerlanda. Geografski vestnik 88-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV88202

Magnani, N., Struffi, L. 2009: Translation sociology and social capital in rural development initiatives – a case study from the Italian Alps. Journal of Rural Studies 25-2. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2008.10.004

Makarovič, M. (ur.) 2003. Socialni kapital v Sloveniji. 2003. Ljubljana.

Mavri, R., Černič Istenič, M. 2014: Podeželski turizem in socialni kapital v Sloveniji (primer vasi v občini Cerkno). Geografski vestnik 86-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV86104

McAreavey, R. 2009: Rural Development - Theory and Practice. London.

Medmrežje 1: https://www.program-podezelja.si/images/Predstavitev_CLLD_februar.pdf (29. 7. 2020).

Mlinar, Z. 2012: Globalizacija bogati in/ali ogroža? Ljubljana.

Mohan, G., Mohan, J. 2002: Placing social capital. Progress in Human Geography 26-2. DOI: https://doi.org/10.1191/0309132502ph364ra

Mohan, J., Twigg, L., Barnard, S., Jones, K. 2005: Social capital, geography and health: a small-area analysis for England. Social Science and Medicine 60-6. DOI: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2004.06.050

Naughton, L. 2013: Geographical narratives of social capital – Telling different stories about the socio-economy with context, space, place and agency. Progress in Human Geography 38-1. DOI: https://doi.org/10.1177/030913251348873

Pipan, P. 2004: Čadrg. Geografski obzornik 51-4.

Ploeg, J. D., Marsden, T. (ur.) 2008: Unfolding Webs – The Dynamics of Regional Rural Development. Assen.

Portes, A. 1998: Social capital - Its origins and applications in modern sociology. Annual Review of Sociology 24. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.1

Potočnik Slavič, I. 2009: Socialni kapital na slovenskem podeželju. Dela 31. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.31.21-36

Potočnik Slavič, I. 2010: Endogeni razvojni potenciali slovenskega podeželja. GeograFF 7. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.4312/9789610600381

Prager, K., Nienaber, B., Neumann, B., Phillips, A. 2015: How should be rural policy evaluated if it aims to foster community involvement in environmental management? Journal of Rural Studies 37-1. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2014.12.006

Putnam, R. D. 1993: Making Democracy Work – Civic Traditions in Modern Italy. Princeton.

Putnam, R. D. 1995a: Bowling alone – America’s declining social capital. Journal of Democracy 6-1. DOI: https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002

Putnam, R. D. 1995b: Turning in, turning out – the strange disapperance of social capital in America. Political Science and Politics 28-4. DOI: https://doi.org/10.2307/420517

Ray, C. 2006: Neo-endogenous rural development in the EU. Handbook of Rural Studies. London.

Relph, E. 2010: Place and Placelessness. Toronto.

Rutten, R., Westlund, H., Boekema, F. 2010: The spatial dimension of social capital. European Planning Studies 18-6. DOI: https://doi.org/10.1080/09654311003701381

Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 2014. Medmrežje: https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=133&View=1&Query=koncept (17. 4. 2020).

Svendsen, G. L. H. 2006: Studying social capital in situ – A qualitative approach. Theory and Society 35. DOI: https://doi.org/10.1007/s11186-006-6780-3

Svendsen, G. L. H., Sørensen, J. F. L. 2007: There’s more to the picture than meets the eye – Measuring tangible and intangible capital in two marginal communities in rural Denmark. Journal of Rural Studies 23-4. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2007.01.008

Šabec, E. 2019: Metodologija vrednotenja učinkov programa LEADER. Magistrsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

The Geography of Social Capital 2018. Medmrežje: https://www.jec.senate.gov/public/_cache/files/fb64f29a-1911-4505-8576-06becccd6afe/the-geography-of-social-capital.pdf (18. 4. 2020).

The Social Capital Foundation 2020. Medmrežje: http://en.citizendium.org/wiki/The_Social_Capital_Foundation (18. 4. 2020).

Tuan, Y. 1977: Space and Place: The Perspective of Experience. Minneapolis.

Vidmar, K. 2019: Prispevek socialnega kapitala k trajnostnemu razvoju podeželja. Zaključna seminarska naloga, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Woodhouse, A. 2006: Social capital and economic development in regional Australia – A case study. Journal of Rural Studies 22-1. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2005.07.003

Additional Files

Published

2020-12-31

How to Cite

Logar, E. (2020). Raznolikost opredeljevanja in preučevanja socialnega kapitala v geografiji in sorodnih znanstvenih vedah // The diversity of definitions and research approaches in the concept of social capital in geography and related scientific disciplines. Geografski Vestnik, 92(2), 75–86. https://doi.org/10.3986/GV92205

Issue

Section

Articles/članki