Koliko Slovenijo stanejo naravne nesreče?

Authors

  • Blaž Komac Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika, Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0003-4205-5790

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV93102

Keywords:

geografija, naravne nesreče, preventiva, zavarovalništvo, zmanjšanje nesreč, Sendajski okvir, Slovenija, Evropska unija, //, geography, natural hazards, prevention, insurance, disaster reduction, Sendai Framework, Slovenia, European Union

Abstract

Članek analizira vložke javnih sredstev v preventivo, raziskave ter pomoč in zavarovanja na področju naravnih nesreč v Sloveniji. Predstavlja javna sredstva za preventivo, odziv in obnovo. Vlaganja v sistem zaščite in reševanja ter sredstva za zmanjšanje posledic nesreč za obdobje med 1999 (2002) in 2019 smo analizirali po podatkih proračunov. Za obdobje 1997–2011 smo ocenili vlaganja v znanost. Analizirali smo strukturo javnih sredstev za pomoč po nesrečah ter neenotnost meril med občinami. Javna sredstva smo primerjali z vlaganji zasebnikov v zavarovanja ter škodnimi izgubami in BDP-jem. Temeljna ugotovitev so obratna sorazmerja med prostorskimi enotami, kar velja za vse velikostne ravni: manjši kot je deléžnik, relativno več finančno prispeva za preventivo pred naravnimi nesrečami. //

What is the cost of natural disasters in Slovenia?

In this article we analyze the contribution of public funds for prevention, scientific research, financial aid for disaster events, and insurance in the field of natural disasters in Slovenia. It presents the public funds for prevention, response and recovery. We have analyzed the investments in the protection and rescue system and the budget for disaster mitigation for the period between 1999 (2002) and 2019. For the period 1997–2011, we estimated investments in science. We also analyzed the structure of public funds for disaster relief and the inconsistency of criteria and approaches in Slovenian municipalities. We compared public funds with private investments in insurance, with claimed losses and with GDP. The basic finding is that there is an inverse relationship between the investments of the mentioned spatial units: the smaller the actor, the greater its relative financial role in disaster management.

References

Redna seja Vlade. Združenje občin Slovenije, 15. 10. 2020. Medmrežje: http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/SEJE_VLADE/36._REDNA_SEJA_VLADE_RS_14.10.2020.pdf (26. 7. 2021).

Alcántara-Ayala, I. 2002: Geomorphology, natural hazards, vulnerability and prevention of natural disasters in developing countries. Geomorphology 47-2. DOI: https://doi.org/10.1016/S0169-555X(02)00083-1

Banovec Juroš, K. 2020: Sendajski monitoring: spletni poročevalski sistem za merjenje implementacije Sendajskega okvira za zmanjšanje tveganj nesreč 2015–2030. Domači odzivi na globalne izzive, Naravne nesreče 5. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610502678

Baur, E., Schnarwiler, R., Prystav, A., Sundermann, L. 2015: Closing the protection gap. Disaster Risk Financing: Smart Solutions for the Public Sector. Medmrežje: https://www.swissre.com/dam/jcr:61067508-f362-442c-9795-095862b2ee48/Closign_the_protection_gap.pdf (29. 7. 2021).

Bründl, M., Romang, H. E., Bischof, N., Rheinberger, C. M. 2009: The risk concept and its application in natural hazard risk management in Switzerland. Natural Hazards and Earth System Sciences 9-3. DOI: https://doi.org/10.5194/nhess-9-801-2009

CDEM Resilience Fund. Medmrežje: https://www.civildefence.govt.nz/cdem-sector/cdem-resilience-fund (28. 8. 2021).

Celovita informacija o popotresni obnovi po potresu 1998. Ministrstvo za okolje in prostor, Državna tehnična pisarna. Bovec, Kobarid, 2009. Medmrežje: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLtr_3uYryAhXEgf0HHbBDD1UQFjAHegQIUxAD&url=http%3A%2F%2Fvrs-3.vlada.si%2FMANDAT08%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2FIMiS%3FOpenAgent%26C3660638B36D992AC125754A002E5203%262&usg=AOvVaw1Q_KjkeKuPERdSfK_Uf-0g (30. 7. 2021).

Chen, X., Chang, C.-P. 2020: The shocks of natural hazards on fnancial systems. Natural Hazards 106. https://doi.org/10.1007/s11069-020-04402-0

Cordis EU 2021: Analiza 67 rezultatov iskanja termina »natural hazards«. Medmrežje: https://cordis.europa.eu (31. 3. 2021).

Disaster risk financing: A global survey of practices and challenges. OECD, 2015. Paris. Medmrežje: https://doi.org/10.1787/9789264234246-en (28. 8. 2021).

Economic losses from climate-related extremes in Europe, Indicator assessment. European Environment Agency, 2020. Medmrežje: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-4/assessment (5. 3. 2021).

Extreme loading analysis of petrochemical plants and design of metamaterial-based shields for enhanced resilience. European Commission, 10. 2. 2021. Medmrežje: https://cordis.europa.eu/project/id/721816 (23. 7. 2021).

Financial protection against natural disasters: From products to comprehensive strategies. An operational framework for disaster risk financing and insurance. International Bank for Reconstruction and Development, International Development Association or The World Bank Washington DC, 2014. Medmrežje: https://www.gfdrr.org/sites/default/files/documents/Financial%20Protection.pdf (29. 7. 2021).

Funaro, R. (ur.) 2010: The Economics of Natural Disaster. Washington. Medmrežje: https://publications.iadb.org/publications/english/document/Ideas-for-Development-in-the-Americas-(IDEA)-Volume-22--May-August-2010-The-Economics-of-Natural-Disasters.pdf (23. 2. 2021).

Funding opportunities for disaster risk management within EU cohesion policy. European Commission, 2021. Medmrežje: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/climate-change/funding-risk-prevention/ (12. 3. 2021).

Gavrilov, M. B., Marković, S. B., Zorn, M., Komac, B., Lukić, T., Milošević, M., Janićević, S. 2013: Is hail suppression useful in Serbia? – General review and new results. Acta geographica Slovenica 53-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS53302.

Grabar, G. 2020: Toča in protitočne mreže. Medmrežje: https://gezagrabar.kmeckiglas.com/post/553477/toca-in-protitocne-mreze (26. 7. 2021).

Heger, M., Julca, A., Paddison, O. 2008: Analysing the Impact of Natural Hazards in Small Economies: The Caribbean Case. Tokyo.

Hemingway, R., Gunawan, O. 2018: The Natural Hazards Partnership: A public-sector collaboration across the UK for natural hazard disaster risk reduction. International Journal of Disaster Risk Reduction 27. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2017.11.014

Insurance Europe’s Annual Report 2011–2012. Bruselj, 2012. Medmrežje: https://www.insuranceeurope.eu/sites/default/files/attachments/Annual%20report%202011-2012.pdf (8. 3. 2021).

Jakšič, A. 2010: Aplikacija za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih in stvareh – AJDA. Ujma 24.

Jelerčič, K. 2007: Oblikovanje kontrolinga v zavarovalnici. Magistrsko delo, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Kapitanovič, P. 2021: Zavarovalnine vse višje, škode vse več. Delo, 30. 8. 2021. Medmrežje: https://www.delo.si/novice/slovenija/zavarovalnine-vse-visje-skode-cedalje-vec/ (26. 7. 2021).

Komac, B. 2020: Domači odzivi na globalne izzive v Sloveniji in Evropi. Domači odzivi na globalne izzive, Naravne nesreče 5. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610502678

Komac, B. 2021: Mednarodna primerjava Slovenije glede učinkov naravnih nesreč. Ujma 34.

Komac, B., Lapuh, L. 2014: Nekaj misli o konceptu prožnosti v geografiji naravnih nesreč. Geografski vestnik 86-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV86103

Komac, B., Lapuh, L., Nared, J., Zorn, M. 2013: Prožnost prostorskih sistemov v primeru kriznih dogodkov. Nove razvojne perspektive, Regionalni razvoj 4. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610503507

Komac, B., Zorn, M. 2014: (Ne)prilagojenost družbe na naravne nesreče. (Ne)prilagojeni, Naravne nesreče 3. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612546762

Komac, B., Zorn, M. 2020: Pomen negradbenih ukrepov za poplavno varnost. Geografski vestnik 92-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV92106

Komac, B., Zorn, M., Kušar, D. 2012: New possibilities for assessing the damage caused by natural disasters in Slovenia – the case of the real estate record. Geografski vestnik 84-1.

Korošec, E. 2020: Mačehovski odnos države: če denarja za protitočno obrambo ne bo, bodo morali letalo prodati. Medmrežje: https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/60c339769be06/ce-denarja-za-protitocno-obrambo-ne-bo-bodo-morali-letalo-prodati?fb_comment_id=3845733638858654_3845893538842664 (26. 7. 2021).

Kozorog Blatnik, T. 2011: Da ne bo "stolklo" vsega: rešitev tudi protitočne mreže. Medmrežje: https://www.rtvslo.si/slovenija/da-ne-bo-stolklo-vsega-resitev-tudi-protitocne-mreze/262064 (26. 7. 2021).

Lee, D., Zhang, H., Nguyen, C. 2018: The Economic Impact of Natural Disasters in Pacific Island Countries: Adaptation and Preparedness. IMF Working Paper.

Letno poročilo za 2019. Rdeči križ Slovenije. Ljubljana, 2020. Medmrežje: https://www.rks.si/f/docs/Letno-porocilo-2019/revidirano-letno-porocilo-2019.pdf (24. 2. 2021).

Maccaferri, S., Cariboni, F., Campolongo, F. 2012: Natural Catastrophes: Risk Relevance and Insurance Coverage in the EU. Bruselj. Medmrežje: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/jrc-report-on-natural-catastrophes_en.pdf (9. 3. 2021).

Maselj, B. 2019: Ni dokazov o učinkovitosti letalske obrambe. Delo, 17. 06. 2018. Medmrežje: https://www.delo.si/nedelo/ni-dokazov-o-ucinkovitosti-letalske-obrambe (26. 7. 2021).

Miller, S., Keipi, K. 2005: Strategies and Financial Instruments for Disaster Risk Management in Latin America and the Caribbean. Washington DC.

Milošič, E. 2019: Po toči vzleteti je prepozno. Delo, 23. 7. 2019. Medmrežje: https://www.delo.si/lokalno/stajerska/po-toci-vzleteti-je-prepozno (26. 7. 2021).

Načrt upravljanja voda na VO Donave (strokovne podlage). Inštitut za vode. Ljubljana, 2010.

Naravne nesreče v Sloveniji in svetu v letih 2008 in 2009: Vrste zavarovanj za primer naravnih nesreč. Slovensko zavarovalno združenje. Ljubljana, 2010. Medmrežje: https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/11/Naravne-nesre%C4%8De-20082009-bro%C5%A1ura.pdf (6. 3. 2021).

Naravne nesreče, ki so prizadele kmetijsko proizvodnjo med leti 2003 in 2017. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za podnebne spremembe. Ljubljana, 2017. Medmrežje: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/KMETIJSTVO/PODNEBNE-SPREMEMBE/effe92425d/Analiza_stanja_naravnih_nesrec_NN_4.pdf (29. 7. 2021).

New Approach to Reactor Safety ImprovementS. Cordis EU research results, European Commission. Medmrežje: https://cordis.europa.eu/project/id/755439 (29. 7. 2021).

Oberstar, H. 2015: Obvladovanje tveganj v kmetijstvu v luči podnebnih sprememb. Medmrežje: https://www.kis.si/f/docs/Obvestila/8_Obvladovanje_tveganj_v_kmetijstvu_v_luci_podnebnih_sprememb.pdf (26. 7. 2021).

Obrazložitev predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2021. 23 – Intervencijski programi in obveznosti. Medmrežje: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Drzavni-proracun/Sprejeti-proracun/Spremembe-2021/Obr-splosni-del-in-politike/OBR21oPOL23oInt.pdf (29. 7. 2021).

Pahor, P. 2021: Strokovnjaki predlagajo potresne kupone. Dnevnik, 1. 3. 2021. Medmrežje: https://www.dnevnik.si/1042950195 (23. 7. 2021).

Pavliha, M. 2001: Študija s primerjalno mednarodno analizo v zvezi z zavarovanjem tveganj ob naravnih in drugih nesrečah. Medmrežje: http://www.sos112.si/slo/tdocs/tveg.pdf (5. 3. 2021).

Pipan, P., Zorn, M. 2020: Public participation in earthquake recovery in the border region between Italy and Slovenia. Participatory Research and Planning in Practice. Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-28014-7_10

Podpisana pogodba za izvajanje letalske obrambe pred točo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ljubljana, 7. 7. 2020. Medmrežje: https://www.gov.si/novice/2020-07-07-podpisana-pogodba-za-izvajanje-letalske-obrambe-pred-toco (26. 7. 2021).

Pomoč Republike Slovenije ob naravnih nesrečah. Računsko sodišče Republike Slovenije. Ljubljana, 2010. Medmrežje: https://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pomoc-republike-slovenije-ob-naravnih-nesrecah-1328 (4. 3. 2021).

Poročilo o dejavnosti Karitas v letu 2019. Medmrežje: https://www.karitas.si/o-karitas/porocilo (24. 2. 2021).

Poročilo o razvojno raziskovalnem delu v letu 2016. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Ljubljana, 2016. Medmrežje: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv54.htm (12. 3. 2021).

Pregled razvojno-raziskovalnih nalog s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Ljubljana, 2021. Medmrežje: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv51.htm (5. 3. 2021).

Prevention and Preparedness Projects in Civil Protection. European civil protection and humanitarian aid operations. European Commission, 2020. Medmrežje: https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection-europe/prevention-and-preparedness-projects-civil-protection_en (12. 3. 2021).

Prijatelj Videmšek, M. 2019: Mizeren proračun za milijonsko škodo. Delo, 10. 07. 2019. Medmrežje: https://www.delo.si/novice/slovenija/mizeren-proracun-za-milijonsko-skodo/ (26. 7. 2021).

Productivity Commission. Natural disaster funding arrangements. Inquiry Report 74. Canberra, 2014.

Proračun Republike Slovenije. Medmrežje: https://proracun.gov.si/Public/BudgetVisualization (23. 2. 2021).

Proračuni občin v Republiki Sloveniji. Medmrežje: https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/ (23. 2. 2021).

Roškar, J. 2009: Mnenje Slovenskega meteorološkega društva o obrambi pred točo. Medmrežje: http://www.meteo-drustvo.si/data/upload/mnenje_SMD_o_OPT.pdf (26. 7. 2021).

Sicris – Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji. Institut informacijskih znanosti. Maribor, 2021. Medmrežje: www.sicris.si (5. 3. 2021).

Sklep Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Interesne skupine lokalnih interesov. Ljubljana, 2019. Medmrežje: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwij2afGnIjyAhUPwKQKHf2oB1oQFjAMegQIVRAD&url=https%3A%2F%2Fskupnostobcin.si%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2Fsklep-klsrr-in-is-lokalcev_naravne-nesrece.docx&usg=AOvVaw0tTjthG9FlBxSKFR0Il6oO (29. 7. 2021).

STA 2021: Ministrstvo zaradi pozebe v pripravo interventnega zakona. Primorske novice, 8. 4. 2021. Medmrežje: https://www.primorske.si/slovenija/ministrstvo-zaradi-pozebe-v-pripravo-interventnega (26. 7. 2021).

Statistični zavarovalniški bilten. Slovensko zavarovalno združenje. Ljubljana, 2020. Medmrežje: http://szb.zav-zdruzenje.si/#Bilten/Zavarovanje (9. 3. 2021).

Szlafsztein, C. F. 2020: Extreme natural events mitigation: An analysis of the national disaster funds in Latin America. Frontiers in Climate. DOI: https://doi.org/10.3389/fclim.2020.603176

Tavčar, B. 2020: V sadjarstvu so mreže zaradi toče že obvezne. Delo, 31. 7. 2020. Medmrežje: https://www.delo.si/novice/okolje/v-sadjarstvu-so-mreze-zaradi-toce-ze-obvezne (26. 7. 2021).

Uveljavljanje sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ljubljana, 13. 1. 2021. Medmrežje: https://www.gov.si/zbirke/storitve/uveljavljanje-sofinanciranja-nov-storitev/ (26. 7. 2021).

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. Uradni list Republike Slovenije 114/2005. Ljubljana.

Zavarovalna premija ter zavarovalnina in odškodnina. Statistični zavarovalniški bilten 2021. Ljubljana, 2021. Medmrežje: http://szb.zav-zdruzenje.si/#Bilten/Zavarovanje (30. 7. 2021).

Zavarujte se premišljeno: Naravne nesreče. Slovensko zavarovalno združenje. Ljubljana, 2020. Medmrežje: https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2020/01/SZZ_2020-1_infografika_naravne-nesrece.pdf (5. 3. 2021).

Zorn, M. 2018: Natural disasters and less developed countries. Nature, Tourism and Ethnicity as Drivers of (De)Marginalization. Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-59002-8_4

Zorn, M., Komac, B. 2002: Pobočni procesi in drobirski tok v Logu pod Mangartom. Geografski vestnik 74-1.

Zorn, M., Komac, B. 2011: Damage caused by natural disasters in Slovenia and globally between 1995 and 2010. Acta geographica Slovenica 51-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS51101

Zorn, M., Komac, B. 2014: Tretji trienalni znanstveni posvet "Naravne nesreče v Sloveniji", Ig, 27. 3. 2014. Geografski vestnik 86-1.

Zorn, M., Komac, B. 2015: Naravne nesreče in družbena neodgovornost Geografski vestnik 87-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV87205

Downloads

Published

2021-12-31

How to Cite

Komac, B. (2021). Koliko Slovenijo stanejo naravne nesreče?. Geografski Vestnik, 93(1), 63–85. https://doi.org/10.3986/GV93102

Issue

Section

Articles/članki