Zgodovina in rekonstrukcija meritev vodostajev na Planinskem polju

Authors

  • Mateja Jelovčan Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, Aškerčeva cesta 12, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
  • Tanja Žigon Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo, Aškerčeva cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-3442-5790
  • Mihael Brenčič Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, Aškerčeva cesta 12, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija in Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-3035-6417

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV93103

Keywords:

hidrologija, kras, kraško polje, vodostaji, poplave, arhivski viri, vodomerna postaja Hasberg, Planinsko polje, //, hydrology, karst, karstic polje, water levels, floods, archival sources, gauging station Hasberg

Abstract

Planinsko polje je eno bolj prepoznavnih in preučevanih kraških polj v Sloveniji. Čeprav so poplave na kraških poljih pogost pojav, so dolgi nizi podatkov in značilnosti, predvsem večjih, ekstremnih poplav, zelo redko dokumentirani. V prispevku je predstavljeno iskanje, preučevanje, zbiranje in rekonstruiranje arhivskih podatkov o vodostajih na vodomerni postaji Hasberg na Planinskem polju. Obstoječi niz podatkov, dostopen v Arhivu površinskih voda Agencije Republike Slovenije za okolje, smo dopolnili s podatki, pridobljenimi v Arhivu Republike Slovenije in v Osrednji humanistični knjižnici na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Po pregledu vseh dostopnih virov podatkov, smo rekonstruirali 178 let dolg niz podatkov, ki se začne leta 1841 in konča leta 2018. //

History and reconstruction of water level measurements on the Planinsko polje

The Planinsko polje is one of the most recognizable and studied karst poljes in Slovenia. Although flooding in karst poljes is a common occurrence, long time series and characteristics, especially of major and extreme floods, are very rarely documented. The article presents the search for and the study, collection and reconstruction of archival data on water levels at the Hasberg gauging station on the Planinsko polje. The existing data set available in the Surface Water Archive of the Slovenian Environment Agency was supplemented with data obtained in the Archives of the Republic of Slovenia and in the Central Humanities Library at the Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana. After reviewing all accessible sources of data, we reconstructed a 178-year-long data set that begins in 1841 and ends in 2018.

References

ARS (Arhiv Republike Slovenije), SI AS 50, šk. 100, 230, 232, Deželna gradbena direkcija v Ljubljani.

ARS, SI AS 1137, šk. 204, 205, Hidrometeorološki zavod Slovenije – Hidrologija.

ARS, SI AS 124, šk. 5, 6, 7, 19, 20, Zbirka vodnih knjig.

ARSO – Agencija Republike Slovenije za okolje, Arhiv površinskih voda. Ljubljana, 2020. Medmrežje: http://vode.arso.gov.si/hidarhiv/pov_arhiv_tab.php (1. 10. 2020).

Blatnik, M., Frantar, P., Kosec, D., Gabrovšek, F. 2017: Measurements of the outflow along the eastern border of Planinsko polje, Slovenia. Acta Carsologica 46-1. DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v46i1.4774

Boiten, W. 2008: Hydrometry: A Comprehensive Introduction to the Measurement of Flow in Open Channels. London.

Brenčič, M., Jelovčan, M., Vidmar, I. 2018: 170 years long continuous record of Planinsko polje (Central Slovenia) flooding - preliminary analysis of data series. Symposium KARST 2018: Expect the Unexpected. Trebinje.

Gams, I. 1979: Raziskovanje poplavnih območij v Sloveniji – poplave na Planinskem polju. Raziskovalna naloga, Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Ljubljana.

Gams, I. 1980: Poplave na Planinskem polju. Geografski zbornik 20.

Gruber, T. 1781: Briefe hydrographischen und physikalischen Inhalts aus Krain. Dunaj.

Hacquet, B. 1778–1789: Oryctographia Carniolica: Physikalische Erdbeschreibung des Herzogthums Krain, Istrien, und zum Theil der benachbarten Länder. Leipzig.

Hidrološki godišnjak Jugoslavije. Savezni hidrometeorološki zavod. Beograd, 1941–1953.

Jelovčan, M., Brenčič, M.: Analysis of flood levels on Planinsko polje. V pripravi.

Kebe, J. 1996: Loška dolina z Babnim Poljem: zgodovina župnij Stari trg pri Ložu in Babno Polje. Ljubljana.

Knez, J., Groselj, D., Trček, R., Kobold, M. 2016: Program hidrološkega monitoringa površinskih voda za obdobje 2016-2020. Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana.

Kovačič, G., Ravbar, N. 2010: Extreme hydrological events in karst areas of Slovenia, the case of the Unica River basin. Geodinamica Acta 23, 1-3. DOI: https://doi.org/10.3166/ga.23.89-100

Kraus, F. 1894: Höhlenkunde: Wege und Zweck der Erforschung unteridrischer Räume. Dunaj.

Mihevc, A. 2014: Kratka razlaga poplav in mnenje o smiselnosti čiščenja plavja med poplavo na Planinskem polju. Medmrežje: http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/hidrogeografija/Planinsko_polje_mnenje_khg.pdf (9. 7. 2021).

Medmrežje 1: https://sl.wikipedia.org/wiki/Palec (13. 10. 2020).

Medmrežje 2: https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cevelj_(dol%C5%BEinska_mera) (13. 10. 2020).

Ravbar, N., Petrič, M., Kogovšek, B., Blatnik, M., Mayaud, C. 2018: High waters study of a classical karst polje – an example of the Planinsko polje, SW Slovenia. Symposium KARST 2018: Expect the Unexpected. Trebinje.

Schmidl, A. 1854: Zur Höhlenkunde des Karstes. Dunaj.

Steinberg, F. A. 1761: Gründliche Nachricht von dem in dem Inner-Crain gelegenen Czirknitzer See. Ljubljana.

Stepišnik, U., Ferk, M., Gostinčar, P., Černuta, L. 2012: Holocene high floods on the Planina Polje, Classical Dinaric Karst, Slovenia. Acta Carsologica 41-1. DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v41i1.44

Trontelj, M. 2000: 150 let meteorologije na Slovenskem: ob 150-letnici meteorološke postaje v Ljubljani. Ljubljana.

Žigon, T., Rančov, S. 1997: Planinsko polje. Ljubljana.

Downloads

Published

2021-12-31

How to Cite

Jelovčan, M., Žigon, T., & Brenčič, M. (2021). Zgodovina in rekonstrukcija meritev vodostajev na Planinskem polju. Geografski Vestnik, 93(1), 87–107. https://doi.org/10.3986/GV93103

Issue

Section

Articles/članki