Časovna konkurenčnost medkrajevnega javnega potniškega prometa v Sloveniji

Authors

  • Jernej Tiran Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika, Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-9839-720X
  • Mauro Hrvatin Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika, Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-6021-8736
  • Matej Gabrovec Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika, Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-4018-3070

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV93201

Keywords:

avtobusni promet, železniški promet, potovalni čas, potovalne navade, mobilnost, Slovenija, //, bus transit, rail transit, time travel, travel behaviour, mobility, Slovenia

Abstract

Prispevek ocenjuje časovno konkurenčnost medkrajevnega javnega potniškega prometa (JPP) v Sloveniji v primerjavi z osebnim motornim prometom. S pomočjo podatkov o voznih redih JPP in povprečnem trajanju poti z osebnim avtomobilom smo primerjali potovalne čase JPP in osebnega avtomobila na izbranih povezavah do Ljubljane in Maribora. Pri tem smo upoštevali tudi vpliv cestnoprometnih zastojev v času jutranjih konic in rezultate ovrednotili z vidika tokov dnevne mobilnosti. Ugotovili smo, da je JPP na večini medregionalnih povezav časovno popolnoma nekonkurenčen osebnemu avtomobilu. Bolj konkurenčne potovalne čase ima železniški potniški promet, zlasti na krajših razdaljah in v času prometnih konic. //

Travel time competitiveness of interurban public transport in Slovenia

The paper analyses the relative travel time of interurban public transport (PT) in Slovenia compared to private motorised transport. Based on timetable data from PT and average travel time by car, we calculated the travel time ratio between selected interurban routes towards Ljubljana and Maribor, the two largest cities in Slovenia. We also considered traffic congestion during the morning rush hour and evaluated the results from the point of view of daily mobility flows. We found that PT is much slower than car on most interurban routes. Rail is more time competitive, but only on shorter routes and during rush hours.

References

Altieri, M., Silva, C., Terabe, S. 2020: Give public transit a chance: A comparative analysis of competitive travel time in public transit modal share. Journal of Transport Geography 87. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102817

AVRIS 2021. Medmrežje: ftp://ftp.ijpp.si/ (4. 9. 2021).

Bartol, B., Humerca Šolar, L., Miklavčič, T. 2016: Slovenski prostor 2050: vizije prostorskega razvoja Slovenije. Ljubljana.

Beirão, G., Sarsfield Cabral, J. A. 2007: Understanding attitudes towards public transport and private car: A qualitative study. Transport Policy 14-6. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2007.04.009

Cervero, R. 2002: Induced travel demand: Research design, empirical evidence, and normative policies. Journal of Planning Literature 17-1. DOI: https://doi.org/10.1177/088122017001001

Christiansen, P., Engebretsen, Ø., Fearnley, N., Usterud Hanssen, J. 2017: Parking facilities and the built environment: Impacts on travel behaviour. Transportation Research Part A: Policy and Practice 95. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tra.2016.10.025

Commins, N., Nolan, A. 2011: The determinants of mode of transport to work in the Greater Dublin Area. Transport Policy 18-1. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2010.08.009

EDJNet - The European Data Journalism Network 2019. Medmrežje: https://www.europeandatajournalism.eu/eng/Investigations/Don-t-Miss-the-Train (2. 10. 2021).

Gabrovec, M., Bole, D. 2009: Dnevna mobilnost v Sloveniji. Georitem 11. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612545550

Gabrovec, M., Ciglič, R., Hrvatin, M., Repolusk, P., Bole, D., Tiran, J., Volk Bahun, M. 2019: Analiza dnevne mobilnosti in ugotavljanje glavnih koridorjev javnega potniškega prometa. Elaborat, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana. Medmrežje: https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/analiza_dnevne_mobilnosti_final_v2.pdf (1. 9. 2021).

Gabrovec, M., Lep, M., Težak, S., Gostič, K., Karanović, M., Gostinčar, P. 2009: Postopek aplikacije standarda zagotavljanja kakovosti storitev SIST:EN 13816 za organizacijo mestnega linijskega prevoza potnikov v mestni občini Ljubljana. Končno poročilo, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana.

Geržinič, N. 2021: Zakaj ne potrebujemo hitrih prog za 300 na uro, ampak integrirani taktni vozni red po zgledu Švice. Medmrežje: https://tl.finance.si/8972003/Zakaj-ne-potrebujemo-hitrih-prog-za-300-na-uro-ampak-integrirani-taktni-vozni-red-po-zgledu-Svice (22. 11. 2021).

Google Zemljevidi. Medmrežje: https://www.google.com/maps (10. 9. 2021).

Halilović, N., Cerar, A., Peterlin, M., Jeriha, U., Simoneti, M. 2020: Zakaj ljudje potujejo tako, kot potujejo? Analiza odnosa, motivov, vrednot in navad za mobilnostne navade v Sloveniji. Medmrežje: https://ipop.si/wp/wp-content/uploads/2019/03/A2.2_Analiza-odnosa-motivov-vrednot-in-navad_-za-mobilnostne-navade-v-Sloveniji_IPoP.pdf (1. 9. 2021).

ITF 2019: What is the value of saving travel Time? ITF Roundtable Reports 176. Paris. Medmrežje: https://www.itf-oecd.org/what-value-saving-travel-time (2. 10. 2021).

Jelenc, A. (ur.) 2020: Strokovne podlage in predštudija upravičenosti za nadgradnjo regionalnih železniških prog v RS ter železniškega omrežja in področju LUR. Povzetek Strokovnih podlag in Idejnih zasnov, PNZ svetovanje projektiranje d. o. o., Cestni inženiring d. o. o. Ljubljana.

Kajzer, R. 2019: Z Marijo Terezijo na vlak. Medmrežje: https://www.vecer.com/v-soboto/z-marijo-terezijo-na-vlak-10025001 (22. 11. 2021).

Koblar, S. 2020: Dostopnost centralnih naselij z JPP. Medmrežje: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-razvoj/SPRS/Porocilo_o_prostorskem_razvoju_2021.pdf (3. 9. 2021).

Koblar, S., Mladenovič, L. 2020: Izračun hitrosti potovanj z mestnim avtobusom: primer Ljubljane. Urbani Izziv 31-1. DOI: https://doi.org/10.5379/urbani-izziv-2020-31-01-005

Lep, M., Hmelak, S. 2011: Napovedovanje učinkov ukrepov spodbujanja javnega prevoza potnikov. Revija za geografijo 6-2.

Lunke, E. B., Fearnley, N., Aarhaug, J. 2021: Public transport competitiveness vs. the car: Impact of relative journey time and service attributes. Research in Transportation Economics 90. DOI: https://doi.org/10.1016/j.retrec.2021.101098

Malekzadeh, A., Chung, E. 2020: A review of transit accessibility models: Challenges in developing transit accessibility models. International Journal of Sustainable Transportation 14-10. DOI: https://doi.org/10.1080/15568318.2019.1625087

Mnenje Evropskega odbora regij – Izzivi za javni prevoz v mestih in na mestnih območjih. Uradni list Evropske unije 2021/C 37/09. Bruselj. Medmrežje: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR2613&from=EN (12. 5. 2021).

Nared, J., Bole, D., Breg Valjavec, M., Ciglič, R., Černič Istenič, M., Goluža, M., Kozina, J., Lapuh, L., Razpotnik Visković, N., Repolusk, P., Rus, P., Tiran, J. 2016: Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena. Končno poročilo, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana.

Nared, J., Bole, D., Breg Valjavec, M., Ciglič, R., Goluža, M., Kozina, J., Razpotnik Visković, N., Repolusk, P., Rus, P., Tiran, J. 2017: Central settlements in Slovenia in 2016. Acta geographica Slovenica 57-2. DOI: 10.3986/AGS.4606

Odbor regij 2021. Medmrežje: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/sheet/16/odbor-regij (3. 7. 2021).

Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030. Uradni list Republike Slovenije 75/2016, 90/2021. Ljubljana. Medmrežje: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO115 (3. 7. 2021).

REUS 2019. Medmrežje: https://www.reus.si/ (13. 4. 2021).

Scherer, M., Dziekan, K. 2012: Bus or rail: An approach to explain the psychological rail factor. Journal of Public Transportation 15-1. DOI: https://doi.org/10.5038/2375-0901.15.1.5

SiStat, Delo in brezposelnost. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2021. Medmrežje: https://pxweb.stat.si/SiStat/sl/Podrocja/Index/139/delo-in-brezposelnost (16. 9. 2021).

SiStat, Dnevna mobilnost potnikov. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2020. Medmrežje: https://pxweb.stat.si/SiStat/sl/Podrocja/Index/48/transport (14. 10. 2021).

Slovenske železnice. Ljubljana, 2021. Medmrežje: https://potniski.sz.si/ (10. 1. 2021).

Study on the prices and quality of rail passenger services. Steer Davis Gleave. London, 2016. Medmrežje: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/rail/studies/doc/2016-04-price-quality-rail-pax-services-final-report.pdf (18. 9. 2021).

Strategija prostorskega razvoja Slovenije. Ministrstvo za okolje in prostor. Ljubljana, 2004.

Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030. Ministrstvo za infrastrukturo. Ljubljana, 2016.

Škafar Božič, A. 2018: Na vsakodnevnih poteh prebivalec Slovenije v enem letu naredi 7.200 km ali 3-krat od Ljubljane do Pariza in nazaj. Medmrežje: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7596 (2. 10. 2021).

Študenti terciarnega izobraževanja (brez doktorskih študentov) po občini stalnega prebivališča in občini izvajanja študija, študijsko leto 2019/20. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2020.

Tiran, J., Gabrovec, M., Ciglič, R., Hrvatin, M. 2021: Analiza kakovosti storitve in konkurenčnosti JPP ter predlogi možnih izboljšav. Elaborat, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana. Medmrežje: https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/analiza_kakovosti_storitve_in_konkurencnosti_jpp_ter_predlogi_moznih_izboljsav_final_v3.pdf (1. 9. 2021).

van Exel, N. J. A., Rietveld, P. 2010: Perceptions of public transport travel time and their effect on choice-sets among car drivers. Journal of Transport and Land Use 2, 3-4. DOI: https://doi.org/10.5198/jtlu.v2i3.15

Downloads

Published

2021-12-31

Issue

Section

Articles/članki