In search of indigenous speakers of the Slovenian language in Austria: The Bad Radkersburg corner and Burgenland

Authors

  • Primož Pipan Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika, Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana https://orcid.org/0000-0003-2707-618X

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV95203

Keywords:

geography, linguistics, dialectology, Pannonian dialect group, Styrian dialect group, Slovenian borderland, Slovenian Porabje, Linguistic Atlas, //, geografija, jezikoslovje, dialektologija, panonska narečna skupina, štajerska narečna skupina, slovensko zamejstvo, Slovensko Porabje, Slovenski lingvistični atlas

Abstract

The paper examines two Austrian border areas with Slovenia – the Bad Radkersburg corner in the Austrian federal province of Styria and the southernmost part of the Austrian federal province of Burgenland. It is dedicated to the search for indigenous speakers of the organic idioms of the Slovenian language. The aim of the research is to record local speech that was not researched when collecting dialect material for the Slovenian Linguistic Atlas. The paper sheds light on some of the lesser-known geographical and historical reasons for the disappearance of Slovene in the area and highlights the difficulties in finding speakers and outlines the attitudes towards Slovene in the area.

Iskanje avtohtonih govorcev slovenskega jezika v Avstriji: Radgonski kot in Gradiščanska

Prispevek preučuje dve avstrijski obmejni območji s Slovenijo – Radgonski kot v avstrijski zvezni deželi Štajerski ter najjužnejši del avstrijske zvezne dežele Gradiščanske. Posveča se iskanju avtohtonih govorcev organskih idiomov slovenskega jezika. Cilj raziskave je zapisati krajevne govore, ki so bili med zbiranjem narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas neraziskani. Prispevek osvetli nekatere manj znane geografske in zgodovinske razloge za izginjanje slovenščine na tem območju ter izpostavlja težave pri iskanju govorcev in oriše odnos do slovenščine na obravnavanem območju.

References

Bale, N. 2020: Slovenci – izobraževalni migranti [Slovenes – educational migrants]. Slovenski jezik in književnost v srednjeevropskem prostoru. Slovenski slavistični kongres. Ljubljana.

Bale, N. 2021: Ptice dronovke/Ftice dronovke [The Drone Birds]. Murska Sobota, Monošter/Szentgothárd.

Bellosics, V. 2016: Onstran Donave: Vendi v Zalski in Železni županiji [On the other side of the Danube: Vends in the Zala and Vas Counties]. Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi: Slovenci. 1, Štajerska, Porabje in Prekmurje, Koroška. Ljubljana.

Bufon, M. 1995: Oris položaja avtohtonih etničnih in narodnih manjšin v Italiji [Outline of the situation of indigenous ethnic and national minorities in Italy]. Geografski vestnik 67.

Bufon, M. 1996: Naravne, kulturne in družbene meje [Natural, cultural and social borders]. Annales 6-8.

Bufon, M. 2001: Oblikovanje čezmejnih vezi na tromeji med Slovenijo, Hrvaško in Italijo v Istri [Creating cross-border connections on the triple border between Slovenia, Croatia and Italy in Istria]. Dela 16. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.16.39-60

Domej, T., Klemenčič, V. 1986: Statistični prikaz dvojezičnega šolstva, mreže in strukture šol za pripadnike slovenske narodne skupnosti na Koroškem [Statistical overview of bilingual education, the network and structure of schools for members of the Slovenian ethnic community in Carinthia]. Geografski obzornik 33, 2-3.

Gabrovec, M., Pipan, P., Zajc, P. 2021: Borders as a hidden obstacle to the organization of public transport. Hidden Geographies. Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-74590-5_21

Geršič, M., Kumin Horvat, M., Logar, E., Perko, D., Pipan, P. 2024: Zemljepisna imena Slovenskega Porabja [Geographical Names of the Rába Valley]. Georitem 33. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610508144

Gombocz, W. 1994: Člen 7 in Štajerska ali »Tukaj smo vsi Avstrijci, ni nobenih Slovencev« [Article 7 and Styria or »We are all Austrians here, there are no Slovenes«]. Slovenci v avstrijski zvezni deželi Štajerski. Narodne manjšine 3. Ljubljana.

Gosar, A. 1993: Sodobni pogled na prekomejno sodelovanje na območju italijansko-avstrijsko-slovenske tromeje [Contemporary studies on the three-border area of Slovenia, Italy and Austria]. Dela 10. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.10.83-97

Gostenčnik, J., Kenda Jež, K., Kumin Horvat, M. 2022: Ogrožena narečja v slovenskem jezikovnem prostoru [Endangered dialects in the Slovenian linguistic environment]. Jezikoslovni zapiski 28-2. DOI: https://doi.org/10.3986/JZ.28.2.04

Grafenauer, B. 1994: Ogrski Slovenci [Hungarian Slovenes]. Enciklopedija Slovenije 8. Ljubljana.

Haberl-Zemljič, A. 1994: Strategien des ethnischen Diskurses in Raum Radkersburg. Steirische Slowenen: Zweisprächigkeit zwischen Graz und Maribor. Graz.

Haberl-Zemljič, A. 2004: Die Sprache im Dorf lassen: Festhalten und Aufgeben der slowenischen Sprache in Radkersburg Umgebung. Graz, Laafeld/Potrna.

Haberl-Zemljič, A. 2012: Pustiti jezik v vasi: ohranjanje in opuščanje slovenskega jezika v Radgonskem kotu [Leaving the Language in the Village: Preserving and Abandoning the Slovenian Language in the Bad Radkersburg Corner]. Ljubljana, Tišina.

Hirnök, J. 1998: Slovensko Porabje [Slovenian Porabje]. Enciklopedija Slovenije 12. Ljubljana.

Hirnök, J., Kozar-Mukič, M. 1998: Karta Slovensko Porabje [Map of Slovenian Porabje]. Enciklopedija Slovenije 12. Ljubljana.

Internet 1: https://www.britannica.com/biography/Imre-Nagy (14. 8. 2023).

Internet 2: https://www.nagyimreemlekhaz.hu/en/imre-nagy.html (14. 8. 2023).

Internet 3: https://www.britannica.com/biography/Matyas-Rakosi (14. 8. 2023).

Kalteis, F. 2018: Das Burgenland – Ein Grenzfall. TV-Dokumentarfilm. ORF. Wien. Internet: https://tvthek.orf.at/history/Geschichte/9236870/Das-Burgenland-Ein-Grenzfall/13993159 (12. 10. 2023).

Klemenčič, V. 1960: Kritični pretres avstrijskega popisa 1951 z ozirom na jezikovno strukturo prebivalstva na Koroškem [A critical review of the 1951 Austrian census with regard to the linguistic structure of the population in Carinthia]. Razprave in gradivo 2.

Klemenčič, V. 1973: Sodobni socialnogeografski problemi Slovencev na Koroškem [Contemporary socio-geographical problems of Slovenes in Carinthia]. Geografski obzornik 20, 3-4.

Klemenčič, V. 1976a: Slovenska manjšina v Avstriji: ob popisu prebivalstva posebne vrste leta 1976 [The Slovenian minority in Austria: on the occasion of the special census of 1976]. Teorija in praksa 13-11.

Klemenčič, V. 1976b: Kritika uradnih avstrijskih popisov prebivalstva v letih 1951, 1961 in 1971 glede na slovensko manjšino in slovenščino kot občevalni jezik [A critique of the official Austrian censuses of 1951, 1961 and 1971 with regard to the Slovenian minority and Slovene as the language of communication]. Razprave in gradivo 7-8.

Klemenčič, V. 1983: Regionalno in socialno poreklo dijakov Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu v šolskem letu 1982/1983 [Regional and social origins of the pupils of the Federal Gymnasium for Slovenes in Klagenfurt in the school year 1982/1983]. Letno poročilo Zvezne gimnazije in zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu 26. Celovec.

Klemenčič, V. 1986: Koroški Slovenci danes [Carinthian Slovenes Today]. Geografski obzornik 33, 2-3.

Klemenčič, V. 1993: Geopolitični položaj ter teoretski in metodološki poizkus opredelitve tipov obmejnih območij na primeru Slovenije [A geopolitical discourse on the location of Slovenia and an attempt at a socio-geographic typology of the Slovenian border regions]. Dela 10. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.10.9-20

Klemenčič, V., Klemenčič, M. 1986: Položaj slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem v luči historičnih in socialnogeografskih procesov [The situation of the Slovenian minority in Austrian Carinthia in the light of historical and socio-geographical processes]. Geografski obzornik 33, 2-3.

Klemenčič, V., Gosar, A., Backé, B., Zimmermann, F., Valussi, G., Bellencin Meneghel, G., Pak, M., Plut, D. 1990: Tromeja - obmejna regija Jugoslavije, Avstrije in Italije: mednarodni meduniverzitetni geografski raziskovalni projekt [The three-border area of Austria, Italia and Yugoslavia – an international research project of geographers from the Universities of Ljubljana, Klagenfurt, Udine and Trieste]. Dela 7. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.7.1-184

Kozar-Mukič, M. 1984: Slovensko Porabje / Szlovénvidék [Slovenian Porabje / Szlovénvidék]. Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje. Ljubljana, Szombathely.

Kozar-Mukič, M. 1996: Etnološki slovar Slovencev na Madžarskem = A Magyarországi Szlovének néprajzi szótára [Ethnological Dictionary of Slovenes in Hungary]. Monošter, Szombathely.

Kozar-Mukič, M. 1997: Kdo smo? (o identiteti Slovencev med Muro in Rabo) [Who are we? (On the identity of Slovenes between the Mura and Raba)]. Traditiones 26.

Križman, M. 1989: Jezik kot socialni in nacionalni pojav: primerjalno z jezikovnimi odnosi v Radgonskem kotu [Language as a Social and National Phenomenon: A Comparative Study of Linguistic Relations in the Bad Radkersburg Corner]. Maribor.

Križman, M. 1993: Slovenski kodi z intra- in interlingvalnimi interferencami in vrstami preklapljanj v nemščino pri slovenski manjšini v Radgonskem kotu [Slovene codes with intra- and interlingual interference and types of switches to German among the Slovenian minority in the Bad Radkersburg corner]. Jezik tako in drugače. Ljubljana.

Križman, M. 1994: Jezikovne variante z intereferencami, etnološko-kulturne posebnosti pri slovenski manjšini v avstrijski Radgoni in okolici [Linguistic variants with intereferents, ethnological and cultural peculiarities of the Slovenian minority in and around Austrian Radgona]. Slovenci v avstrijski zvezni deželi Štajerski. Narodne manjšine 3. Ljubljana.

Križman, M. 1996: Die slowenische Minderheit in der österreichischen Steiermark (Radkersburger Winkel). Handbuch der mitteleuropäischen Sprachminderheiten. Tübingen.

Križman, M. 1997a: Jezikovna razmerja: jezik pragmatike in estetike v obmejnih predelih ob Muri [Linguistic Relations: The Language of Pragmatics and Aesthetics in the Border Regions Along the Mura River]. Maribor.

Križman, M. 1997b: Interferiran jezik kot identiteta neke manjšine: Jezik raznovrstnih interferenc kot arhaična in sodobna kultura Slovencev v Radgonskem kotu [Interfered language as a minority identity: The language of various interferences as archaic and contemporary culture of Slovenians in the Bad Radkersburg corner]. Traditiones 26.

Križman, M. 2000: Razlike med generacijami v rabi slovenščine pri manjšini v Radgonskem kotu [Generational differences in the use of Slovenian by the minority in the Bad Radkersburg corner]. Živeti z mejo. Materinščina, dejavnik osebnostne in skupnostne narodnostne identitete. Ljubljana, Monošter/Szentgotthárd.

Križman, M. 2006: O narečni podobi in dvojezičnosti pri ljudeh v Radgonskem kotu [On the dialect image and bilingualism of the people in Bad Radkersburg corner]. Jezikovna predanost: akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču ob 80-letnici. Maribor.

Križman, M. 2007: Značilno besedje Radgonskega kota [Typical vocabulary of the Bad Radkersburg Ccrner]. Besedje slovenskega jezika. Maribor.

Križman, M. 2008: Jezikovni pojavi med Cankovo in Radgono: Radgonski kot s prekmurskim, slovenjegoriško-prleškim in južnobavarskim narečjem ter interferencami [Linguistic phenomena between Cankova and Radgona: The Bad Radkersburg corner with Prekmurje, Slovenske gorice and Prlekija, and South Bavarian dialects and interferences]. Življenje in delo Jožefa Borovnjaka. Maribor.

Kumin Horvat, M. 2022: Fonološki opis govora kraja Žetinci – Sicheldorf (SLA T414) [A phonological description of the Local Dialect of Žetinci – Sicheldorf (SLA Data Point T414)]. Jezikoslovni zapiski 28-2. DOI: https://doi.org/10.3986/JZ.28.2.08

Logar, T., Rigler. J. 1983: Karta slovenskih narečij [Map of Slovenian Dialects]. Ljubljana.

Marousek, D. 2022: Auf der Suche nach alten slowenischen Dialekten. Kurier (21. 11. 2022). Internet: https://kurier.at/chronik/burgenland/auf-der-suche-nach-alten-slowenischen-dialekten/402231156 (12. 10. 2023).

Maučec, J., Novak, V. 1945: Slovensko Porabje [Slovenian Porabje]. Ljubljana.

Muzejska zbirka madžarskega državnega muzeja mejne straže. Stražarji ob meji - muzejska zbirka o Železni zavesi: Határőr Emlékhely [Guards at the Border – Museum Collection on the Iron Curtain]. Števanovci/Apátistvánfalva, 2021.

Olas, L. 1995: Porabski Slovenci [Porabian Slovenes]. Enciklopedija Slovenije 9. Ljubljana.

Melik, A. 1957: Štajerska s Prekmurjem in Mežiško dolino [Slovenian Styria with Perekmurje and Mežica Valley]. Ljubljana.

Pipan, P. 2007: Cross-border cooperation between Slovenia and Croatia in Istria after 1991. Acta geographica Slovenica 47-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS47204

Rainer, J. M. 2009: Imre Nagy: A Biography (Communist Lives). London, New York.

Šebjanič, F. 1992: Madžarsko-slovenski odnosi. Enciklopedija Slovenije 6. Ljubljana.

Škofic, J., Gostenčnik, J., Horvat, M., Jakop, T., Kenda-Jež, K., Kostelec, P., Nartnik, V., Petek, U., Smole, V., Šekli, M., Zuljan Kumar, D. 2011: Slovenski lingvistični atlas 1: Človek (telo, bolezni, družina) [Slovenian Linguistic Atlas 1: Human (body, diseases, family)]. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612543570

Škofic, J., Gostenčnik, J., Hazler, V., Horvat, M., Jakob, T., Ježovnik, J., Kenda-Jež, K., Nartnik, V., Smole, V., Šekli, M., Zuljan Kumar, D. 2016: Slovenski lingvistični atlas 2: Kmetija [Slovenian Linguistic Atlas 2: Farm]. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612548797

Škofic, J., Gostenčnik, J., Hazler, V., Jakop, T., Kenda-Jež, K., Kumin Horvat, M., Nartnik, V., Pahor, N., Smole, V., Šekli, M., Zuljan Kumar, D. 2023: Karta slovenskih narečij (različica 2023) [Map of Slovenian Dialects (version 2023)]. Slovenski lingvistični atlas 3: Kmetovanje (orodje, opravila), 1: atlas. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610507499

Trstenjak, A. 1994: Pozabljena slovenska manjšina v sekovski škofiji [The forgotten Slovenian minority in the Diocese of Seckau]. Slovenci v avstrijski zvezni deželi Štajerski. Narodne manjšine 3. Ljubljana.

Trummer, M. 1997: Slawische Steiermark. Slowenische Steiermark. Verdrängte Minderheit in Österreichischs Südosten. Wien.

Vratuša, A. 1994: Družbeno zgodovinski pogled na Slovence v avstrijski zvezni deželi Štajerski [A socio-historical perspective on Slovenes in the Austrian federal province of Styria]. Slovenci v avstrijski zvezni deželi Štajerski. Narodne manjšine 3. Ljubljana.

Zemljič, A. 1995: Strategije etnične razprave na območju Radgone od iztekajočega se 19. stoletja do 1920 [Strategies of the ethnic debate in the Bad Radkersburg area from the end of the 19th century to 1920]. Razprave in gradivo 29-30.

Zorko, Z. 1989: Govor vasi Žetinci (Sicheldorf) v avstrijskem Radgonskem kotu [Speech of the village of Žetinci (Sicheldorf) in the Austrian Bad Radkersburg corner]. Slavistična revija 37, 1-3.

Zorko, Z. 1994: Rezultati dialektoloških raziskav v Žetincih (Sicheldorf) [Results of dialectological research in Žetinci (Sicheldorf)]. Slovenci v avstrijski zvezni deželi Štajerski. Ljubljana.

Zorn, M., Ciglič, R., Gašperič, P. 2022: State borders in the territory of Slovenia during World War II on cartographic materials produced by the occupying forces. Occupation Borders in Slovenia 1941–1945. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.4312/9789612970062

Zupančič, J. 1993a: Socialnogeografska transformacija in narodna identiteta – primer slovenske manjšine na Koroškem (Avstrija) [Socio-geographic transformation and national identity – the case of the Slovene minority in Carinthia (Austria)]. Geografija in narodnosti. Geographica Slovenica 24. Ljubljana.

Zupančič, J. 1993b: Novejše spremembe v socialni strukturi koroških Slovencev [Recent changes in the social structure of Carinthian Slovenes]. Razprave in gradivo 28.

Zupančič, J. 1997a: Razsežnosti regionalne identitete na primeru Istre in Koroške [Dimensions of regional identity in Istria and Carinthia]. Annales 7-10.

Zupančič, J. 1997b: V štiridesetih letih svojega delovanja je Slovenska gimnazija pomembno vplivala na socialno preobrazbo koroških Slovencev [During its forty years of operation, the Slovenian Gymnasium has had a significant impact on the social transformation of Carinthian Slovenes]. Jubilejni zbornik '97: 40 let Slovenske gimnazije v Celovcu. Celovec.

Zupančič, J. 1999: Slovenci v Avstriji [Slovenes in Austria]. Geographica Slovenica 32. Ljubljana.

Zupančič, J. 2002a: Številčni razvoj koroških Slovencev v luči rezultatov ljudskega štetja leta 2001 [Numerical development of the Carinthian Slovenes in the light of the results of the 2001 census]. Razprave in gradivo 40.

Zupančič, J. 2002b: Prekogranične dnevne radne migracije iz Slovenije u Austriju i Italiju [Daily crossborder commuting from Slovenia to Austria and Italy]. Migracijske i etničke teme 18, 2-3.

Zupančič, J. 2002c: Grenzüberschreitende Pendelwanderung aus Slowenien nach Österreich und Italien. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 144.

Zupančič, J. 2003: Čezmejne dnevne delovne migracije v slovenskem obmejnem prostoru [Cross-border daily labour migration in the Slovenian border area]. Razprave in gradivo 43.

Zupančič, J. 2007: Sodobni socialni in etnični procesi med koroškimi Slovenci [Contemporary social and ethnic processes among Corinthian Slovenes]. Razprave in gradivo 53-54.

Zupančič, J. 2021: Sodobne spremembe med koroškimi Slovenci [Contemporary Changes among Carinthian Slovenes]. Koroška: od preteklosti do perspektiv. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/zborovanje.016

Zupančič, J. 2022a: Položaj slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem v postmodernem družbenem utripu [The position of the Slovenian minority in the Austrian land Carinthia in the post-modern social stage]. Dela 58. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.58.49-75

Zupančič, J. 2022b: Slovenske manjšine v sosednjih državah [Slovenian Minorities in the Neighbouring Countries]. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.4312/9789617128819

Žunec, B., 1994: Problematika Slovencev v avstrijski zvezni deželi Štajerski v javnih informacijah in občilih [Issues of Slovenes in the Austrian federal province of Styria in public information and media]. Slovenci v avstrijski zvezni deželi Štajerski. Narodne manjšine 3. Ljubljana.

Downloads

Published

2023-12-31

How to Cite

Pipan, P. (2023). In search of indigenous speakers of the Slovenian language in Austria: The Bad Radkersburg corner and Burgenland. Geografski Vestnik, 95(2), 69–98. https://doi.org/10.3986/GV95203

Issue

Section

Articles/članki