O reviji

Fokus in obseg
Primerjalna književnost (PKn) je znanstvena revija, ki jo od leta 1978 izdaja Slovensko društvo za primerjalno književnost. Izhaja trikrat letno in objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke s področij primerjalne književnosti, literarne teorije, metodologije literarne vede, literarne estetike in dru­gih strok, ki obravnavajo literaturo in njene kontekste. Zaželeni so tudi meddisciplinarni pristopi. Uredništvo obravnava le članke, ki niso v uredniški presoji za nobeno drugo publikacijo. Revija objavlja prispevke v slovenščini ali angleščini, le izjemoma tudi v drugih jezikih.

ISSN tiskane izdaje: 0351-1189
ISSN spletne izdaje: 2591-1805

Recenzijski proces
Oddani prispevki morajo v postopek uredniškega recenziranja, v katerem članek pregledata vsaj dva člana uredniškega odbora ali zunanja recenzenta za obravnavano področje. O sprejemu ali zavrnitvi članka je avtor obveščen približno tri mesece po njegovem prejemu.

Prosti in odprti dostop
Primerjalna književnost je v polnem prostem in odprtem dostopu (Free Access, Open Access), kar pomeni, da so vsi članki takoj po objavi brezplačno dostopni na spletu vsem uporabnikom. Prosta raba in distribucija v medijih sta dovoljeni pod pogojem, da sta avtor in revija ustrezno navedena. Revija avtorjem ne zaračunava ne uredniških stroškov ne stroškov objave in hranjenja na spletu. Primerjalna književnost je vključena v register revij s prostim dostopom (DOAJ - Directory of Open Access Journals).

Copyright
Avtorske in izdajateljske pravice v polnem obsegu zadržijo avtorji; članek lahko prosto distribuirajo in ponatiskujejo, vnovič pa ga lahko objavljajo pod pogojem, da ob novi objavi pošteno navedejo prvotno objavo. Revija si pridržuje pravico do ponatiskovanja in objavljanja originalnega članka na domačem spletišču in/ali drugih spletnih portalih. Primerjalna književnost je ponujena pod licenco Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.

Izdajatelj
Slovensko društvo za primerjalno književnost (SDPK: http://sdpk.si/)

Naslov uredništva
Revija Primerjalna književnost, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

Naročnina (tiskana izdaja)
Letna naročnina (tiskana izdaja): 20,00€, za študente in dijake 10,00€
Letna naročnina za tujino (tiskana izdaja): 40,00€
Cena posamezne številke (tiskana izdaja): 10,00€

Račun (Slovensko društvo za primerjalno književnost): 02010-0016827526 (NLB, z oznako »za revijo«). Odpovedi sprejemamo ob koncu leta za naslednji letnik.

Vključenost v baze
Digitalna knjižnica Slovenije (dLib), Arts & Humanities Citation Index, Current Contents / A&H, Bibliographie d'histoire littérairre francçaise, ERIH, IBZ in IBR, MLA Directory of Periodicals, MLA International Bibliography, Scopus, EBSCO, ProQuest, CNKI, DOAJ.

Sponzor
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS: http://www.arrs.si/sl/).