Informacije za avtorje

Primerjalna književnost objavlja izvirne razprave s področij primerjalne književnosti, literarne teorije, metodologije literarne vede, literarne estetike in dru­gih strok, ki obravnavajo literaturo in njene kontekste. Zaželeni so tudi meddisciplinarni pristopi. Revija objavlja prispevke v slovenščini ali angleščini, izjemoma tudi v drugih jezikih. Vsi članki so recenzirani.

Prispevke pošiljajte na naslov: marijan.dovic@zrc-sazu.si.

Razprave, urejene v programu Word, naj ne presegajo 50.000 znakov (vključno s presledki, sinopsisom, ključnimi besedami, z opombami, bibliografijo in daljšim povzetkom). Besedilo naj bo v pisavi Times New Roman, 12 pik, enojni razmik. Drugi prispevki – poročila, recenzije ipd. – lahko obsegajo največ 20.000 znakov (vključno s presledki).

Naslovu razprave naj sledijo ime in priimek, institucija, poštni naslov, država, ORCID iD in e-naslov avtorja oziroma avtorice.

Razprave imajo slovenski povzetek (1.000–1.500 znakov) in ključne besede (5–8), oboje naj bo v kurzivi tik pred besedilom razprave. Angleški prevod povzetka (preveden naj bo tudi naslov razprave) in ključnih besed je postavljen na konec besedila (za bibliografijo).

Glavni tekst je obojestransko poravnan; lahko je razčlenjen na poglavja s podnaslovi (brez številčenja). Med odstavkoma ni prazne vrstice, prva beseda v novem odstavku pa je umaknjena v desno za 0,5 cm (razen na začetkih poglavij, za citati in za ilustracijami).

Sprotne opombe so oštevilčene tekoče (arabske številke so levostično za besedo ali ločilom). Količina in obseg posameznih opomb naj bosta smiselno omejena. Bibliografskih referenc ne navajamo v opombah, temveč v kazalkah v sobesedilu neposredno za citatom oziroma povzetkom bibliografske enote.

Kazalka, ki sledi citatu ali povzetku, v okroglih oklepajih prinaša avtorjev priimek in številko citirane ali povzete strani: (Juvan 42). Kadar avtorja citata navedemo že v sobesedilu, v oklepaju na koncu citata zapišemo samo številko citirane ali povzete strani (42). Če v članku navajamo več enot istega avtorja, vsako enoto po citatu oziroma povzetku v kazalki označimo s skrajšanim naslovom: (Juvan, Literary 42).

Citati v besedilu so označeni z dvojnimi narekovaji (» in «), citati v citatih pa z enojnimi (' in '); izpusti iz citatov in prilagoditve so označeni z oglatimi oklepaji. Daljši citati (štiri vrstice ali več) so izločeni v samostojne odstavke brez narekovajev; celoten citat je zamaknjen desno za 0,5 cm, njegova velikost je 10 pik (namesto 12), nad in pod njim pa je prazna vrstica. Vir citata je označen v oklepaju na koncu citata.

Ilustracije (slike, zemljevidi, tabele) so priložene v ločenih datotekah z minimalno resolucijo 300 dpi. Objavljene so v črno-beli tehniki. Položaj ilustracije naj bo označen v glavnem tekstu (Slika 1: [Podnapis 1]). Avtorji morajo urediti tudi avtorske pravice, če je to potrebno.

V bibliografiji na koncu članka so podatki izpisani po standardih MLA:

– članki v periodičnih publikacijah:

Kos, Janko. »Novi pogledi na tipologijo pripovedovalca«. Primerjalna književnost, let. 21, št. 1, 1998, str. 1–20.

– monografije:

Juvan, Marko. Literary Studies in Reconstruction. An Introduction to Literature. Peter Lang, 2011.

* Mesto izdaje se pred založnikom navaja zgolj, če je bila knjiga izdana pred letom 1900, če ima založnik sedež v večih državah, ali če založnik ni splošno znan.

– zborniki:

Leerssen, Joep, in Ann Rigney, ur. Commemorating Writers in Nineteenth-Century Europe. Palgrave Macmillan, 2014.

– poglavja v zbornikih:

Novak, Boris A. »Odmevi trubadurskega kulta ljubezni pri Prešernu«. France Prešeren – kultura – Evropa, ur. Jože Faganel in Darko Dolinar, Založba ZRC, 2002, str. 15–47.

– članek v spletni reviji:

Terian, Andrei. »National Literature, World Literatures, and Universality in Romanian Cultural Criticism 1867–1947«. CLCWeb: Comparative Literature and Culture, let. 15, št. 5, 2013, https://doi.org/10.7771/1481-4374.2344. Dostop 21. 5. 2015.

– drugi spletni viri:

McGann, Jerome. »The Rationale of HyperText«. http://www2.iath.virginia.edu/public/jjm2f/rationale.html. Dostop 24. 9. 2015.

Za vse ostale primere glej MLA Handbook, deveta izdaja.

Vzorčno oblikovanje razprave

 

Izjava o zasebnosti

Imena in e-poštni naslovi, pridobljeni v uredniškem procesu, se bodo dosledno uporabljala le za namene te publikacije in ne bodo predani nobeni tretji osebi.

 

Copyright in prosti dostop

Primerjalna književnost je v polnem prostem dostopu, kar pomeni, da so vsi članki takoj po objavi dostopni na spletu vsem uporabnikom. Prosta raba in distribucija v medijih sta dovoljeni pod pogojem, da sta avtor in revija ustrezno navedena (licenca CC-BY). Revija avtorjem ne zaračunava ne uredniških stroškov ne stroškov objave in hranjenja na spletu.

 Izjava

Za vse članke, objavljene v Primerjalni književnosti, morajo avtorji izpolniti in poslati uredništvu sledečo Izjavo (lahko skenirano po e-pošti):

Avtor: ______________________________

Institucija: _________________________________________________________________________

Poštni naslov: _________________________________________________________________________

Država: _____________________________________

ORCID iD (če avtor identifikatorja nima, je pridobitev priporočena): __________________

E-naslov: _______________________________________________________

Naslov razprave: _________________________________________________________________________________

Avtor izjavlja, da je razprava, poslana za objavo v reviji Primerjalna književnost, izvirno delo, da še ni bila objavljena in da trenutno ni ponujena v objavo kje drugje. (V primeru, da ni tako, naj avtor spodaj ustrezno pojasni okoliščine in utemelji, zakaj naj bi Primerjalna književnost razpravo kljub temu objavila.)

Avtor poleg tega izjavlja, da poslani prispevek ustreza tehničnim in oblikovnim smernicam revije:

- ne presega 50.000 znakov (vključno s presledki);
- vsebuje povzetek (1.000–1.500 znakov) v slovenskem in angleškem jeziku;
- vsebuje ključne besede (5–8) v slovenskem in angleškem jeziku;
- dosledno upošteva slovnična in pravopisna pravila;
- sledi predpisanim standardom oblikovanja in citiranja;
- ima ustrezno urejeno bibliografijo (po standardu MLA).

Avtor dovoljuje, da Primerjalna književnost razpravo objavi v tiskani in elektronski izdaji (z licenco CC-BY) in jo razširja v skladu s svojo distribucijsko politiko (brezplačna dostopnost prek spletne strani revije in drugih specializiranih spletnih portalov – OJS, DOAJ, dLib). Avtor se tudi zavezuje, da bo ob morebitni vnovični objavi, prevodu v drug jezik ali predelavi ustrezno omenil vir originalne objave.

Podpis:

Kraj, datum:_____________________________________