Pojem avantgarde v določenosti abstrakcije

  • Janez Vrečko
Ključne besede: pojem avantgarde, dejanski nastop avantgarde, avantgardna ustvarjalnost, izpraznjena subjektiviteta in avantgarda

Povzetek

S stališča literarnih in umetnostnih ved je avantgarda zunajliterarni in zunajumetniški pojem. To se pokaže ob njihovih poskusih, da bi se približale bistvu avantgarde s preučevanjem njenih manifestov in programov, ali da bi jo zajele v širšo kategorijo modernizem. – Razprava ugotavlja, da sovpadata nemetaforična raba pojma »avantgarda« in dejanski nastop avantgarde. Prehod od metaforične k nemetaforični rabi pojma »avantgarda« torej pomeni prehod od literature in umetnosti k zunajliterami in zunajumetniški dejavnosti avantgarde. S tem se spet strne krog med človekom in naravo in ustvari se način proizvodnje, ki več ne vidi svojega cilja v tradicionalnem umetniškem izdelku. To pa lahko opravi samo izpraznjena subjektiviteta kot korektiv absolutne, naravo obvladujoče in na umetniško produkcijo in svobodno fantazijo vezane subjektivitete. Izpraznjena avantgardna subjektiviteta imaginativno obvladuje svet; to obvladovanje je nenehna uperjenost človeka v ustvarjalnost in nenehno spoštovanje imanentnih zakonov objektivnega sveta namesto prejšnjega dejanskega gospostva nad njim.
Objavljeno
2015-10-11
Rubrike
Razprave