Dialogizem kot nefinalizirani koncept resnice. Literatura 20. stoletja in njena logika inkonkluzivnosti

  • Jola Škulj
Ključne besede: Bahtin, Spanos, de Man, Heidegger, Kierkegaard, dialog, drug(ačn)ost, dialogizem, koncept resnice kot postajanja in Baudelairov pojem modernosti, modernistična in postmodernistična logika inkonkluzivnosti, tema eksistence in avtentičnosti v modernizmu

Povzetek

Bahtinov pojem dialoga s svojim inherentnim določilom konfliktnosti in kontradikcije, tj. s kvaliteto, ki v sebi dopušča prostor za drug(ačn)ost kot nekaj neidentičnega, različnega in nasprotnega, je naletel na entuziastičen sprejem v teoretskih in filozofskih debatah v času poststrukturalizma, ker je bil očitno blizu njegovim pogledom na vprašanje resnice. Dialogizem kot pojem implicira možnost koeksistence in zavedanje konkurenčnosti več pogledov na neki predmet in tako predpostavlja obstoj relativizirane, deprivilegirane resnice o predmetu, ali drugače, implicira de(kon)strukcijo avtoritativne ali absolutne besede o resnici. Izhajajoč iz filozofije konkretnosti, postavlja Bahtinov pojem dialoga vprašanje resnice in njene gotovosti v novo luč. Gre za razumevanje nedovršenosti resnice, njenega nefinaliziranega značaja, za dopuščanje možnosti, mnogih pogledov nanjo (perspektivizem), za pojem neizčrpnosti resnice, tj. ogromnega, brezmejnega bogastva biti. Poststrukturalistične sodbe o nedoločljivosti so blizu Bahtinovi lastni spoznavni poziciji. Če se soočamo z literaturo 20. stoletja in njeno inkonkluzivno logiko, se pojem dialoga pokaže kot precizna in pregledna možnost konceptualizacije njene kompleksne in kontradiktorne poetike. Dialog razume resnico kot dogajanje in postajanje v pomenu ang. becoming, nem. Werden, umetnost modernizma in postmodernizma pa, ki sta nastajali – seveda vsaka na svoj način – prav iz zavesti o detotalizaciji resnice, bi lahko ustrezno pojasnili ravno z rabo tega pojma.

Literatura

BAHTIN 1973: Mikhail Mikhailovicz Bakhtin, Problems of Dostoevsky’s Poetics. Ann Arbor, Mich.: Ardis 1973.

BAHTIN 1975: Mihail Bahtin, Voprosy literatury i estetiki. Moskva 1975.

BAHTIN 1980: Mihail Bahtin, Marksizam i filozofija jezika. Beograd 1980.

BAHTIN 1981: Mikhail Mikhailovicz Bakhtin, The Dialogic Imagination. Ur. Michael Holquist. Austin 1981.

BAHTIN 1982: Mihail Mihajlovič Bahtin, Teorija romana. Ljubljana 1982.

BAHTIN 1986: Mikhail Mikhailovicz Bakhtin, Speech Genres and Other Late Essays. Ur. Caryl Emerson in Michael Holquist. Austin: University of Texas Press 1986.

BAUDELAIRE 1961: Charles Baudelaire, Œuvres complètes. Pariz 1961.

BAUDELAIRE 1968: Charles Baudelaire, Œuvres complètes. Pariz 1968.

BAUDELAIRE 1977: Charles Baudelaire, Rože zla. Ljubljana 1977.

CALINESCU 1977: Matei Calinescu, Faces of Modernity: Avantgarde, Decadence, Kitsch. Bloomington 1977.

DE MAN 1970: Paul de Man, »Literary History and Literary Modernity.« V: Daedalus, Spring 1970, str. 384–404.

DE MAN 1971: Paul de Man, Blindness and Insight. New York 1971.

DE MAN 1983: Paul de Man, »Dialogue and Dialogism.« V: Poetics Today, 1983 (4:1).

DERRIDA 1976: Jacques Derrida, Of Grammatology. Baltimore 1976.

DESCOMBES 1982: Vincent Descombes, Modern French Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press 1982.

HEIDEGGER 1973: Martin Heidegger, On Being and Time. Oxford 1973.

HEIDEGGER 1986: Martin. Heidegger, »The Origin of the Work of Art.« V: Taylor 1986, str. 256–279.

HOLQUIST 1990: Michael Holquist, ur., Dialogism. Bakhtin and His World. London: New Accents 1990.

HOLQUIST 1981: Michael Holquist, ur. M. M. Bakhtin: The Dialogic Imagination. Four Essays. Austin: University of Texas Press 1981.

H0LQU1ST 1986: Mikliail Mikhailovicz Bakhtin, Speech Genres and Other Late Essays. Ur. Caryl Emerson in Michael Holquist. Austin 1986.

JOHNSEN 1974: William A. Johnsen, »Toward a Redefinition of Modernism.« V: Boundary 2 (2), 1973–74, št. 2, str. 539–556.

KERSHNER 1989: R. B. Kershner, Joyce, Bakhtin and Popular Literature. London 1989.

KRISTEVA 1981: Julia Kristeva, Desire in Language. A Semiotic Approach to Literature of Art. Oxford 1981.

KUNA 1976: Franz Kuna, »’The Janus-Faced Novel’.« V: Malcolm Bradbury in James McFarlane, ur., Modernism, London 1976, str. 443–452.

LEITCH 1983: Vincent B. Leitch, Deconstructive Criticism. New York: Columbia University Press 1983.

OSBORNE 1989: Peter Osborne, »Overcoming Philosophy as Metaphysics.« V: The Oxford Literary Review 11, 1989. št. 1–2, str. 73–101.

SPANOS 1970: William V. Spanos,« Modern Literary Criticism and the Spatialization of Time. An Existential Critique.« V: The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1970, št. 1, str. 87–104.

SPANOS 1976: William V. Spanos, »Heidegger, Kierkegaard, and the Hermeneutic Circle: Towards a Postmodern Theory of Interpretation as Dis-closure.« V: Boundary 2 (4), 1976, št. 2, str. 455–88.

SPANOS 1976: William V. Spanos, »Martin Heidegger: A Preface.« V: Boundary 2 (4), 1976, št. 2, str. 337–339.

SPANOS 1978: William V. Spanos, »The Fact of Firstness. Preface to Robert Creely. A Gathering.« V: Boundary 2 (6–7), 1978, str. 13.

SPANOS 1987: William V. Spanos, Repetitions. London in Minneapolis: University of Minnesota Press 1987.

SPANOS 1993: William V. Spanos, Heidegger and Criticism. Retrieving the Cultural Politics of Destruction. London 1993.

SPIVAK 1994: Gayatri C. Spivak, »Responsibility.« V: Boundary 2, jesen 1994.

TAYLOR 1986: Mark C. Taylor, Deconstruction in Context. Literature and Philosophy. Chicago: University of Chicago Press 1986.

VOLOSHINOV 1973: V. N. Voloshinov, Marxism and the Philosophy of Language. New York: Seminar Press 1973.

WILDE 1981: Alan Wilde, Horizons of Assent: Modernism, Postmodernism and the Ironic Imagination. Baltimore in London 1981.

Objavljeno
2017-04-01
Rubrike
Razprave