Eksistencializem v romanopisju Vitomila Zupana

  • Vanesa Matajc
Ključne besede: slovenska književnost, literarni tokovi, eksistencializem, Zupan, Vitomil, duhovna zgodovina, literatura in filozofija, francoski eksistencializem, Sartre, Jean-Paul, Camus, Albert

Povzetek

Razprava uvodoma povzema periodizacijsko zamejitev eksistencializma kot literarnega toka na leta 1938-1952 in na prvo ustvarjalno obdobje avtorjev J.-P. Sartra ter A. Camusa (S. de Beauvoir v prispevku ni obravnavana). Na dobljeni podlagi analizira eksistencialistične prvine v romanopisju Vitomila Zupana, ki jih je slovenska literarna zgodovina sicer registrirala, ni pa dovolj precizno preučila dejanske količine in konfrontacije eksistencialističnih prvin z drugačnimi svetovnonazorskimi položaji v Zupanovem leposlovju. Tokratna analiza ugotavlja vzroke za blokado posameznih eksistencialističnih prvin v Zupanovem romanopisju in manko njihovih izpeljav v koherenten eksistencialistični nazor kot duhovnozgodovinski temelj celotnih romanesknih besedil.

Literatura

Agrégés de Lettres modernes. XXe siècle. (Ur. C. Biet, J.-P. Brighelli, J.-L. Rispail.) Pariz: Editions Magnard 1987. (Collection Textes et Contextes)

ANDRÉ, Alain, Nony, Danièle: Littérature française. Histoire et Anthologie. Pariz: Hatier 1987.

Anthologie de la littérature française : XXe siècle. (Ur. C. Florentin, Y. Guetz, J. Prin, J.-P. Santerre.) Pariz: Larousse 1989. (Classiques Larousse)

BERGER, Aleš (ur.): Vitomil Zupan. Interpretacije 3. Ljubljana: Nova revija 1993.

BRUNEL, Pierre (ur.): Histoire de la littérature française. XIXe et XXe siècle. Nancy: Bordas 1986.

DŽAKULA, Branko (ur.): Francuska književnost III/2 (1933–1970). Sarajevo–Beograd: Svjetlost–Nolit 1982. (Edicija Strane književnosti)

GRIMM, Jürgen (ur.): Franzözische Literaturgeschichte. Stuttgart: J. B. Metzler Verlag 1989.

HERMAND, Jost (ur.): Neues Handbuch der Literaturwissenschaft. Band 21: Literatur nach 1945. I: Politische und regionale Aspekte. Wiesbaden: Akademische Verlaggesellschaft Athenaion 1979.

INKRET, Andrej: Spomini na branje. Maribor: Obzorja 1977.

INKRET, Andrej: Novi spomini na branje. Ljubljana: Mladinska knjiga 1980.

KERMAUNER, Taras: »Ironično potovanje zaigranega človeka.« Spremna beseda k: Vitomil Zupan: Potovanje na konec pomladi. Ljubljana: Cankarjeva založba 1972.

KERMAUNER, Taras: Družbena razveza. Sociološko in etično naravnani eseji o povojni slovenski prozi. Ljubljana: Cankarjeva založba 1982.

KORON, Alenka: »Nemirno iskanje moderne proze: Zupanovo pripovedništvo do Menueta za kitaro.« V: Berger, A. (ur.): Vitomil Zupan. Interpretacije 3. Ljubljana: Nova revija 1993.

KOS, Janko: »Albert Camus in filozofija absurda.« Spremna študija k: A. Camus: Tujec, Kuga. Ljubljana: Cankarjeva založba 1986 (2. izd.). (Sto romanov)

KOS, Janko: »Pripombe k slovenskemu kulturnemu razvoju 1945–1980, VI: Eksistencializmi in eksistencialisti na Slovenskem.« Sodobnost 11, Ljubljana 1993 (str. 988–1009).

KOS, Janko: Na poti v postmoderno. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura 1995. (Novi pristopi)

LITTÉRATURE. Textes et Documents. XXe siècle. (Ur. B. Lacherbounier, D. Rincé, P. Brunel idr.) Pariz: Nathan 1992. (Collection Henri Mitterand)

MADŽAREVIČ, Branko: »Célinov nori ples besed ali potovanje v tišino resnice.« Spremna študija k: Louis-Ferdinand Céline: Potovanje na konec noči. Ljubljana: Cankarjeva založba 1976. (Sto romanov)

PATERNU, Boris: Razpotja slovenske proze. Novo mesto: Dolenjska založba 1993. (Seidlova zbirka 8)

PIBERNIK, France: Čas romana. Pogovori s slovenskimi pisatelji. Ljubljana: Cankarjeva založba 1983.

PIRJEVEC, Dušan: »Smrt in akcija.« Spremna študija k: André Malraux: Kraljevska pot. Ljubljana: Cankarjeva založba 1987 (2. izd.). (Sto romanov)

POGAČNIK, Jože: Zgodovina slovenskega slovstva VIII: Eksistencializem in strukturalizem. Maribor: Obzorja 1972.

RODRIQUES, Jean-Marc: Histoire de la littérature française : XXe siècle. Tome I : 1882–1944. Pariz: Bordas 1988.

VASIČ, Marjeta: Eksistencializem in literatura. Ljubljana: DZS 1984. (Literarni leksikon 24)

Objavljeno
2017-04-07
Rubrike
Razprave