Modernizem in njegove poteze v lirski, narativni in dramski formi

  • Jola Škulj
Ključne besede: literarna zgodovina, literarna obdobja, avantgarda, modernizem, modernistična poetika

Povzetek

Ker oblikovanje poeloloških določil modernizma na ozadju »krize zavesti« pogojuje tudi razpravljanje o specifičnih, s tradicijo prelamljajočih potezah lirskih, narativnih in dramskih form, je – izhajajoč iz Husserla – mogoče odpreti vprašanje o modernistični avtorefleksivnosti ne zgolj v formalni perspektivi, ampak kot temeljno modernistično osredotočenost na eksistenco. Tako lahko doslednejše premislimo celoten raznorodni spekter inovativnih umetniških strategij, ki historično izvirajo iz tega novega antropološkega položaja. Hkrati tako razberemo mnogokrat spregledano razsežnost pretežno prikrite angažiranosti v modernistični literaturi, česar raziskave, ki so se ob modernizmu osredotočale na aspekte njegove formalne ravni, niso mogle videti, in izpostavimo tudi specifično modernistično »odgovornost forme«. V takšni osvetljavi postane samo razmerje med tokovi zgodnje in pozne faze modernizma bolj pregledno in smiselno.

Literatura

APOLLINAIRE, Guillaume: »On the Subject in Modern Painting.« V: Harrison in Wood 1997: 179–181.

APOLLINAIRE, Guillaume: »The Cubist Painters.« V: Harrison in Wood 1997: 182–183.

APOLLINAIRE, Guillaume: »The New Painting: Art Notes.« V: Harrison in Wood 1997: 181–182.

APOLLINAIRE, Guillaume: Méditations esthétiques. Pariz 1912.

BALDICK, Chris: The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford 1991 (19901).

BAUDELAIRE, Charles: L’Art romantique. Pariz 1923.

BERGONZI, Bernard: The Situation of the Novel. London 1970.

BRADBURY, Malcolm, MCFARLANE, James, ur.: Modernism, 1890–1930. London 1987 (19761).

BRECHT, Bertolt: »Kleines Organon für das Theater.« V: Schriften zum Theater. Über eine nicht-aristotelische Dramatik. Baden-Baden 1977: 128–173 (19571).

BRECHT, Bertolt: »Popularity and Realism.« V: Harrison in Wood 1997: 489–93.

BULLOCK, Alan, STALLYBRASS, Oliver, ur.: The Fontana Dictionary of Modern Thought. London 1982 (19771).

BURBANK, John, STEINER, Peter, ur.: Structure, Sign, and Function. New Haven in London 1978.

CAI.INESCU, Matei: Faces of Modemity: Avant–garde, Decadence, Kitsch. Bloomington 1977.

COLE, Toby, ur.: Playwrights on Playwriting, New York 1965 (19601).

DAICHES, David: The Novel and the Modern World. Cambridge 1960.

ELIOT, T. S.: »Preface to a Translation of ’Anabase’ by Saint-John Perse.« 1930. V: Pinto 1963.

ELLMANN, Richard, FEIDELSON, Charles, Jr., ur.: The Modern Tradition: Backgrounds of Modern Literature. New York, London 1965.

EMPSON, William: Seven Types of Ambiguity. Harmondsworth 1977 (19301).

ESSLIN, Martin: »Modernist Drama: Wedekind to Brecht.« V: Bradbury in McFarlane 1987 (19761): 527–560.

EVERDELL, William R.: The First Moderns. Chicago, London 1997.

FRANK. Joseph: »Spatial Form in Modern Literature.« V: Sewanee Review (53) 1945: 221–240, 433–456, 643–653.

FREEDMAN, Ralph: The Lyrical Novel. Princeton, New Jersey 1963.

FRIEDRICH, Hugo: Struktura modeme lirike. Ljubljana 1972 (orig. izd. 19561). Prevedel Darko Dolinar.

GARTON, Janet, ur.: Facets of European Modernism. Norwich 1985.

GARVIN, Harry R.: Romanticism, Modernism, Postmodernism. London 1980.

GILES, Steve, ur.: Theorizing Modernism. London, New York 1993.

HAMBURGER, Michael: The Truth of Poetry. Tensions in Modern Poetry from Baudelaire to the 1960s. Harmondsworth 1972 (19691).

HARRISON, Charles, WOOD, Paul, ur.: Art in Theory 1900–1990. Oxford, VB in Cambridge, ZDA 1997(19921).

HOUGH, Graham: »The Modernist Lyric.« V: Bradbury in McFarlane 1976: 312–322.

HOWE, Irving, ur.: Literary Modernism. Greenwich, Conn., 1967.

HUSSERL, Edmund: Kriza evropskega človeštva in filozofija. Maribor 1989. Prevedel Tine Hribar.

JARRY, Alfred: Gestes et Opinions du Docteur Faustroll, Pataphysicien. Pariz 1911, 1979.

JARRY, Alfred: Le Surmâle. Pariz 1902, 1979.

KRALJ, Lado: Ekspresionizem. Literarni leksikon 30. Ljubljana 1986.

LITERATURA. Leksikon CZ. Ljubljana 1984.

LODGE, David: Language of Fiction. London 1966.

LODGE, David: The Modes of Modern Writing: Metaphor, Metonymy, and the Typology of Modern Literature. London 1977.

LODGE, David: »Modernism, Antimodernism and Postmodemism.« V: Working with Structuralism. London 1981.

MARIĆ, Sreten, VUKOVIĆ, Djordjije, ur.: Poezija. Beograd 1975.

MORETTI, Franco: »The Spell of Indecision.« V: New Left Review, 1987, 164: 27–33.

MUKAŘOVSKÝ, Jan: »Dialectic Contradictions in Modern Art« (19351). V: Burbank in Steiner 1978: 129–51.

PINTO, Vivian de Sola: Crisis in English Poetry 1880–1940. London 1963 (19511, rev. 1958).

RÉE, Jonathan: »Narrative and Philosophical Experience.« V: Wood 1991a: 74–83.

RÉE, Jonathan: »The Vanity of Historicism.« New Literary History, 1991b, 22: 961–983.

RICCOM1NI, Donald R.: »Defamiliarization, Reflexive Reference, and Modernism.« V: Garvin 1980: 107–13.

SCULLY, James, ur.: Modern Poets on Modern Poetry. London in Glasgow 1969 (19651).

SEARS, Sallie, LORD, Georginna W., ur.: The Discontinuous Universe. Selected Writings in Contemporary Consciousness. New York in London 1972.

SHATTUCK, Roger: Proust’s Binoculars. New York 1963.

SHATTUCK, Roger: The Banquet Years. New York 1955, 19612.

SHEPPARD, Richard: »Expressionism and Vorticism: An Analytical Comparison.« V: Garton 1985: 149–174.

SHEPPARD, Richard: »The Problematics of European Modernism.« V: Giles 1993.

SPENCER, Sharon: Space, Time, and Structure in the Modern Novel, Chicago 1971.

STRINDBERG, August: »On Modern Drama and Modern Theatre.« V: Cole 1965 (19601): 15–22.

ŠKULJ, J.: »Paradigmatizacija proznih struktur I. Diskusija pojmov.« V: Primerjalna književnost (4), 1981, 2: 1–14.

ŠKULJ, J.: »Paradigmatizacija proznih struktur II. Vprašanje o romanu in o jeziku.« V: Primerjalna književnost (5), 1982, 1: 35–47.

ŠKULJ, J.: »Paradigmatizacija proznih struktur III. Narativni model in vprašanje zavesti.« V: Primerjalna književnost (5), 1982, 2: 31–44.

ŠKULJ, J.: »Modernizem in modernost.« V: Primerjalna književnost (18), 1995, 2: 17–30.

ŠKULJ, J.: »Dialogizem kot nefinalizirani koncept resnice. Literatura 20. stoletja in njena logika inkonkluzivnosti.« V: Primerjalna književnost (19), 1996, 2: 37–48. »Dialogism as Non-finalized Concept of Truth. The 20th Century Literature and Its Logic of Inconclusiveness.« V: Bakhtin and Humanities. Ljubljana 1997: 139–150.

VASIČ, Marjeta: Eksistencializem in literatura. Literarni leksikon 24. Ljubljana 1984.

WILSON, Edmund: Axel’s Castle. A study in the imaginative Literature of 1870–1930. London in Glasgow 1967 (19311).

WOOD, David, ur.: On Paul Ricoeur. Narrative and Interpretation. London in New York 1991.

Objavljeno
2017-04-07
Rubrike
Razprave