Etični konflikt s krščanstvom v pesništvu Boža Voduška

  • Vid Snoj
Ključne besede: slovenska književnost, slovenska lirika, Vodušek, Božo, literatura in religija, krščanstvo, etika, tematologija, literarni motivi – biblični motivi

Povzetek

Razprava sledi temeljni potezi Voduškovega pesnjenja: konfliktu s krščanstvom, ki terja novo vzpostavitev etosa. Opredeliti skuša izvorni kraj tega konflikta, patos, potem pa pobliže spremlja njegovo zaostritev v sonetih, spesnjenih na novozavezne motive Judeža, Judeževega izdajstva oziroma Jezusovega smrtnega boja.

Literatura

Aristotle’s Theory of Poetry and Fine Art, gr. izvirnik z ang. prevodom S. H. Butcherja. New York, Dover Publications, Inc., 1951 (4. izd.).

Auerbach, Erich: »Passio als Leidenschaft.« V: Erich Auerbach, Gesammelte Aufsätze zur romanischen Philologie, ur. Fritz Schalk. Bern–München, Francke Verlag, 1967, str. 161–175.

Auerbach, Erich: Mimesis. Prikazana resničnost v zahodni literaturi, prev. Vid Snoj. Ljubljana, Literarno-umetniško društvo Literatura, 1998.

Aurelius Augustinus, sanctus: Retractationum libri II. V: Sancti Aurelii Augustini Hipponensis episcopi opera omnia, 1. zv., ur. J.-P. Migne. S. d., s. 1. (Patrologia Latina [= PL] 32), stolp. 583–656.

Aurelius Augustinus, sanctus: De civitate Dei contra paganos. V: Sancti Aurelii Augustini Hipponensis episcopi opera omnia, 7. zv., ur. J.-P. Migne. S. d., s. 1. (Patrologia Latina 41), stolp. 13–804.

Aurelius Augustinus, sanctus: De peccatorum meritis et remissione libri III. V: Sancti Aurelii Augustini Hipponensis episcopi opera omnia, 13. zv., ur. J.-P. Migne. S. d., s. 1. (Patrologia Latina 44), stolp. 109–200.

Aurelius Augustinus, sanctus: De gratia Christi et de peccato originali libri duo. V: Sancti Aurelii Augustini Hipponensis episcopi opera omnia, 13. zv., ur. J.-P. Migne. S. d., s. 1. (Patrologia Latina 44), stolp. 359–410.

Baudelaire, Charles: Œuvres complètes, ur. Claude Pichois. Pariz, Gallimard, 1961.

Baudelaire, prev. Andrej Capuder. Ljubljana, Mladinska knjiga, 1984 (Lirika 52).

Bernard, sveti: Govori o Visoki pesmi. Ob 900-letnici rojstva svetega Bernarda, prev. Jože Gregorič, p. Pavel Pavlič in Alojz Premrl. Ljubljana, Družina, 1990.

Biblia, Dass ist: Die gantze Heilige Schrift Deudsch auffs new zugericht, prev. Martin Luther. München, dtv, 1974 (reprint, 1. izd. Wittenberg 1545).

Bonaventura, sanctus: De perfectione vitae ad sorores. V: Seraphici doctoris s. Bonaventurae Decem opuscula ad theologiam mysticam spectantia, izd. Collegium s. Bonaventurae. Ad claras aquas, 1926 (3. izd.), str. 250–309.

Cyrille d’Alexandrie: Dialogue sur l’incarnation du Monogène. V: Cyrille d’Alexandrie, Deux dialogues christologiques, ur. G. M. de Durand, o. p., dvojezična izdaja z gr. izvirnikom. Pariz, Les Édiditions du Cerf, 1964 (Sources chrétiennes 97), str. 189–301.

Friedrich, Hugo: Struktura moderne lirike. Od srede devetnajstega do srede dvajsetega stoletja, prev. Darko Dolinar. Ljubljana, Cankarjeva založba, 1972.

Heidegger, Martin: »Wozu Dichter?« V: Martin Heidegger, Holzwege. Frankfurt ob Majni, Vittorio Klostermann, 1980 (6., pregledana izdaja), str. 265–316.

Heidegger, Martin: Unterwegs zur Sprache. Pfullingen, Günther Neske, 1990 (9. izd.).

Heidegger, Martin: Na poti do govorice, prev. Dean Komel idr. Ljubljana, Slovenska matica, 1995.

Hribar, Tine: »Sodobna slovenska poezija.« V: Tine Hribar (ur.), Sodobna slovenska poezija. Antologija. Maribor, Založba Obzorja, 1984, str. 175–283.

Javornik, Mirko: »Pogovor o Cankarju (z Božom Voduškom).« V: Mirko Javornik, Pero in čas. Izbor iz let 1931–1941. Ljubljana, Založba Naša knjiga, 1944, str. 265–274.

Joannes Chrysosotomus: Homiliae LXXXVIII in Joannem. V: S. P. N. Joannis Chrysostomi, archiepiscopi Constantinopolitani, opera omnia, 8. zv., ur. J.-P. Migne. Pariz 1862 (Patrologia Graeca [= PG] 59), stolp. 23–482.

Kerényi, Karl: »The Spirit.« V: Karl Kerenyi, Appolo. The Wind, the Spirit and the God, ang. prevod. Dallas, Texas, Spring Publications, Inc., 1988 (2. izd.), str. 9–20.

Kittel, Gerhard, in Friedrich, Gerhard (ur.): Theological Dictionary of the New Testament, v en zvezek strnil in prevedel Geoffrey W. Bromiley. Grand Rapids, Mich., William B. Eerdmans Publishing Company, 1985.

Kocijančič, Gorazd: »Uvod.« V: Maksim Spoznavalec, Izbrani spisi (v tisku).

Kos, Janko: »Sodobna slovenska lirika.« V: Perspektive 3, 1962–1963, št. 28–29, str. 998–1009; št. 30, 1175–1193; 4, 1963–1964, št. 31, str. 52–72; št. 33–34, str. 326–336; št. 35, 570–579.

Kos, Janko: »Božo Vodušek. Iz gradiva za pesnikov življenjepis in bibliografijo.« V: Božo Vodušek, Pesmi. Ljubljana, Mladinska knjiga, 1980, str. 135–153.

Kos, Janko: »Slovenska lirika 1950–1980.« V: Janko Kos (ur.), Slovenska lirika 1950–1980. Ljubljana, Mladinska knjiga, 1983 (Kondor 211), str. 133–155.

Kos, Janko: Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete in Partizanska knjiga, 1987.

Legiša, Lino: »Poezija odčaranega sveta.« V: Dialogi 1, 1965, št. 4, str. 155–170; št. 5, str. 232–242; št. 6, str. 304–315.

Legiša, Lino: »V ekspresionizem in novi realizem.« V: Lino Legiša (ur.), Zgodovina slovenskega slovstva, 6. zv. Ljubljana, Slovenska matica, 1969.

Lewis, Charlton T. in Short, Charles: A Latin Dictionary. Oxford, Clarendon Press, 1996 (1. izd. 1879).

Lietzmann, Hans (ur.): Apollinaris von Laodicea und seine Schule. Texte und Untersuchungen. Tübingen, Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1904.

Mejak, Mitja: »Samota odčaranega sveta.« V: Božo Vodušek, Izbrane pesmi. Ljubljana, Cankarjeva založba, 1966, str. 5–19.

Nicolas-Marion, Corinne: »Od ’sladokustva’ h ’goreči potrpežljivosti’. Rimbaud v osvajanju božanskega.« V: Tretji dan 26, 1997, št. 2, prev. Matej Leskovar, str. 57–66.

D. E. Nineham: The Gospel of St Mark. London, Penguin Books, 1992 (3. izd. [The Penguin New Testament Commentaries]).

Novum Testamentum Graece, izd. Nestle–Aland. Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1979 (26., predelana izdaja).

Pascal, Blaise: »Discours sur les passions d’amour.« V: Blaise Pascal, Œuvres complètes, ur. Louis Lafuma. Pariz, Éditions de Seuil, 1963, str. 285–289.

Pascal, Blaise: Misli, prev. Janez Zupet. Celje, Mohorjeva družba, 1986 (2., dopolnjena izdaja).

Paternu, Boris: »’Uporni angel’ slovenske literature. Ob devetdesetletnici rojstva B. Voduška.« V: Slavistična revija 44, 1996, št. 1, str. 7–29.

Pelikan, Jaroslav: The Christian Tradition. A History of the Development of Doctrine, 1. zv.: The Emergence of the Catliolic Tradition (100–600). Chicago–London, The University of Chicago Press, 1971.

Racine: Théâtre complet, ur. Maurice Rat. Pariz, Garnier, 1960.

Renan, Ernest: Vie de Jésus. Verviers, Marabout université, 1974.

Rilke, Rainer Maria: Sämmtliche Werke, 1. zv.: Gedichte, izd. Rilke-Archiv. Frankfurt ob Majni, Insel-Verlag, 1955.

Schweitzer, Albert: The Quest of the Historical Jesus. A Critical Study of Its Progress from Reimarus to Wrede, ang. prevod. London, Adam & Charles Black, 1954 (3. izd.).

Slodnjak, Anton: Slovensko slovstvo. Ob tisočletnici Brižinskih spomenikov. Ljubljana, Mladinska knjiga, 1968.

Slodnjak, Anton: Obrazi in dela slovenskega slovstva. Ljubljana, Mladinska knjiga, 1975.

Snoj, Marko: Slovenski etimološki slovar. Ljubljana, Mladinska knjiga, 1997.

Snoj, Vid: »France Prešeren in sekularizacija Biblije.« V: Poligrafi 3, 1998, št. 11–12, str. 289–347.

Sveto pismo stare in nove zaveze, slovenski standardni prevod iz izvirnih jezikov. Ljubljana, Svetopisemska družba Slovenije, 1996.

Truhlar, Vladimir: »Transcendenca samote v poeziji Boža Voduška.« V: Vladimir Truhlar, Doživljanje absolutnega v slovenskem leposlovju. Ljubljana, Župnijski urad Dravlje, 1977, str. 178–191.

Vodnik, France: »Božo Vodušek.« V: France Vodnik, Ideja in kvaliteta. Kritike in eseji. Maribor, Založba Obzorja, 1964, str. 205–210.

Vodušek, Božo: »[odgovor na anketno vprašanje].« V: Socialna misel 4, 1925, št. 4, str. 5–6.

Vodušek, Božo: »Poslanica.« V: Križ na gori 3, 1926–1927, št. 1, str. 12–16.

Vodušek, Božo: »Etika in politična miselnost Slovencev.« V: Križ na gori 3, 1926–1927, št. 6–7, str. 103–109.

Vodušek, Božo: »Ali so to literarni problemi?« V: Dom in svet 42, 1929, št. 8, str. 250–252.

Vodušek, Božo: »K problemu sodobnosti v naši literaturi.« V: Dom in svet 44, 1931, št. 1, str. 28–32.

Vodušek, Božo: »Za preureditev nazora o jeziku.« V: Rajko Ložar (ur.), Krog. Zbornik umetnosti in razprav. Ljubljana 1933, str. 66–76.

Vodušek, Božo: Ivan Cankar. Ljubljana, Založba Hram, 1937.

Vodušek, Božo: »Fleurs du mal.« V: Naša sodobnost 5, 1957, 2. zv., str. 673–678.

Vodušek, Božo: Pesmi, ur. Janko Kos. Ljubljana, Mladinska knjiga, 1980 (Kondor 185).

Vogel, Herman: »Pot skozi poezijo Boža Voduška.« V: Dialogi 3, 1967, št. 12, str. 644–656.

Objavljeno
2017-04-07
Rubrike
Razprave