Zaprta in odprta dramska forma pri Cankarju

  • Jana Zemljarič Miklavčič
Ključne besede: teorija drame, dramska gradnja, odprta forma, zaprta forma, Klotz, Volker, slovenska književnost, slovenska dramatika, Cankar, Ivan

Povzetek

V razpravi smo si postavili za cilj narediti formalnoestetsko analizo treh Cankarjevih dram, Kralja na Betajnovi (1901), Pohujšanja v dolini šentflorjanski (1907) in Lepe Vide (1911). S pomočjo Klotzeve teorije o zaprti in odprti dramski formi smo analizirali dramske kategorije prostor, čas, osebe, dejanje, kompozicijo in jezik, in tako dobili vpogled v temeljno strukturo Cankarjeve drame. Rezultate posamične analize smo razlagali spet s stališča celotnega dramskega besedila, vpetega v historični kontekst. Dramsko formo kot edino v celoti oprijemljivo sestavino umetniškega dela smo torej vzeli za osnovo, na kateri smo gradili interpretacijo posameznega besedila ali le njegovega dela. Odkrili smo precej natančna posnetka obeh idealnih modelov: Kralja na Betajnovi lahko označimo kot pretežno zaprto dramsko formo, Lepo Vido pa kot odprto. Še posebej pa so nas zanimale modifikacije obeh idealnih tipov, saj smo ravno v njih prepoznavali avtorjevo ustvarjalnost in izvirnost.

Literatura

CARLSON, Marvin: Teorije gledališča: Zgodovinski in kritični pregled od Grkov do danes: 3. knjiga. Iz angleščine prevedla Alja Predan. Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko, 1994.

CANKAR, Ivan: Zbrano delo, 4. Kralj na Betajnovi, Pohujšanje v dolini šentflorjanski. Ljubljana: DZS, 1968 (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev).

CANKAR, Ivan: Zbrano delo, 5. Hlapci, Lepa Vida. Ljubljana: DZS, 1969 (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev).

DEBEVEC, Ciril: Izbrani gledališki članki. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1967 (Knjižnica MGL, zvezek 39).

JAVORŠEK, Jan Jona: Cankarjeva dramska tehnika in Maurice Maeterlinck. Diplomska naloga. Ljubljana, 1996.

KLOTZ, Volker: Geschlossene und offene Form im Drama. München: Carl Hanser Verlag, 1960.

KLOTZ, Volker: Zaprta in odprta forma v drami. Geschlossene und offene Form im Drama. Iz nemščine prevedla Mojca Kranjc. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1996 (Knjižnica MGL, zvezek 121).

KORUN, Mile: Režiser in Cankar. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1997 (Knjižnica MGL, zvezek 125).

KOS, Janko: »Idejna in formalna tipologija Cankarjeve dramatike.« IV. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 1968, 213–227.

KRALJ, Vladimir: »O Cankarjevem odrskem slogu.« Novi svet, 1949, 1173–1178.

KRALJ, Vladimir: »Ibsenova dramaturgija in njegova Hedda Gabler.« Pogledi na dramo, Ljubljana: CZ, 1963, 123.

KRALJ, Vladimir: Pogledi na dramo. Ljubljana: CZ, 1963.

KRALJ, Vladimir: Dramaturški vademekum. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1964.

MORAVEC, Dušan: Pomenki o sodobnih dramah. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1985 (Knjižnica MGL, zvezek 2).

MORAVEC, Dušan: »Opombe.« Ivan Cankar: Zbrano delo, 4. Ljubljana: DZS, 1968 (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev).

MORAVEC, Dušan: »Opombe.« Ivan Cankar: Zbrano delo, 5. Ljubljana: DZS, 1969 (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev).

PFISTER, Manfred: Das Drama. Theorie und Analyse. München:, Wilhelm Fink Verlag, 1977 (Uni-Taschenbücher 580).

PIRJEVEC, Dušan: Ivan Cankar in evropska literatura. Ljubljana: CZ, 1964.

PIRJEVEC, Dušan: Hlapci, heroji, ljudje. Ljubljana: CZ, 1968.

SAJKO, Rosanda: Henrik Ibsen in prve drame Ivana Cankarja. Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko, 1966 (Knjižnica MGL, zvezek 37).

SZONDI, Peter: Theorie des modernen Dramas. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp Verlag, 19561, 19633 (Edition Suhrkamp 27).

Objavljeno
2017-04-07
Rubrike
Razprave