Gregor Strniša in srednjeveške dramske zvrsti

  • Jakob Jaša Kenda
Ključne besede: slovenska književnost, slovenska dramatika, Strniša, Gregor, srednjeveška dramatika, mrtvaški ples, moraliteta, vplivi

Povzetek

Spis se ukvarja s povezavami med Strniševo in srednjeveško dramatiko. Za potrebe primerjave se najprej osredotoči na problem klasifikacije srednjeveške dramatike in definira njene različne zvrsti, obenem pa že kaže številne vzporednice s posameznimi Strniševimi dramami. Pri tem pokaže, da so najpomembnejše povezave med srednjeveškim mrtvaškim plesom in Strniševimi Ljudožerci, srednjeveško moraliteto in Žabami ter deloma Driado, ostale Strniševe drame pa so s srednjeveškimi dramskimi zvrstmi šibkeje povezane.

Literatura

CRAIG, Hardin: English Religious Drama of the Middle Ages. Oxford: Oxford University Press, 1960.

HARRIS, John Wesley: Medieval Theatre in Context. London, New York: Routledge, 1992.

JAVORŠEK, Jože: Ogledala. Trst: Tržaški tisk, 1968.

KEJŽAR, Franc: Dramatika Gregorja Strniše med poetičnostjo in sodobnostjo. A diplomska naloga. Ljubljana: filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1984.

KEJŽAR, Franc: »Aktualnost Strniševih dram.« V: Gregor Strniša, Svetovje. Ljubljana: DZS, 1988, str. 389–398.

KERMAUNER, Taras: Trojni ples smrti ali samorazdejanje humanizma v povojni slovenski dramatiki. Ljubljana: DZS, 1968.

KINDERMANN, Heinz: Theatergeschichte Europas. I. Band: Das Theater der Antike und des Mittelalters. Salzburg: Otto Müller, 1959.

KOS, Janko: »Spremna beseda.« V: Dominik Smole, Primož Kozak, Gregor Strniša, Drame. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975, str. 254–261.

KOS, Janko: Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1987.

KOS, Janko: Pregled svetovne književnosti. Ljubljana: DZS, 1991.

KRŽIŠNIK, Erika: »Kapica ima fantička.« Ljubljana: Slava plus, 1988, št. 1, str. 34–43.

KURET, Niko: Duhovna drama. Ljubljana: DZS, 1981. (Literarni leksikon 13.)

POGAČNIK, Jože: Zgodovina slovenskega slovstva VIII: Eksistencializem in strukturalizem. Maribor: Obzorja, 1972.

POTTER, Robert: The English Morality Play. New York: Routledge, 1975.

PRETNAR, Tone: Samorog. A diplomska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1970.

PRETNAR, Tone: »Strniševa štirivrstičnica.« Ljubljana: /em>XXIV. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 1988, str. 143–155.

SCHMIDT-SNOJ, Malina: »Realistično in fantastično doživljanje sveta.« Ljubljana: Sodobnost, 1977, št. 7, str. 729–738.

SCHMIDT-SNOJ, Malina: Intelektualec na preizkušnji. Ljubljana: Mihelač, 1993.

SEELMANN, Wilhelm: »Die Totentänze des Mittelalters.« Verein für niederdeutsche Sprachforschung, 1892, str. 24–34.

STRNIŠA, Gregor: Svetovje. Maribor: Obzorja, 1989.

WICKHAM, Glynne: The Medieval Theatre. London: Weidenfeld & Nicholson, 1974.

Objavljeno
2017-04-07
Rubrike
Razprave