Izrekanje numinoznega pri utemeljiteljih simbolistične lirike

  • Sabina Mihelj
Ključne besede: francoska književnost, simbolizem, Baudelaire, Charles, Verlaine, Paul, Rimbaud, Arthur, Mallarmé, Stéphane, pesniški jezik, simbol, religiozno doživetje, numinozno

Povzetek

Izhodiščna teza pričujoče razprave je, da je specifični pesniški jezik, kakršnega so razvili simbolistični pesniki, omogočil poeziji postati privilegirano sredstvo izrekanja modernega religioznega (natančneje, numinoznega) doživetja. Analiza interakcije med vsebino in formo pesniških tekstov štirih avtorjev – Charlesa Baudelaira, Paula Verlaina, Arthurja Rimbauda in Stéphana Mallarméja – pokaže, da mednje sodita v prvi vrsti (simbolistična) raba simbola in približevanje poezije glasbi, poleg njiju pa sta v članku obravnavani še t. i. čutna irealnost (značilna za Rimbaudovo poezijo) in čista poezija (značilna za Mallarmejevo poezijo).

Literatura

ABASTADO (1984), Claude: »The Language of Symbolism«. Prevedel Jacques Houis. V: The Symbolist Movement in the Literature of European Languages, uredila Anna Balakian. Budimpešta: Akadémiai Kiadó, str. 85–99.

BALAKIAN, Anna (1997): The Symbolist Movement – A Critical Appraisal. New York: New York University Press.

BALAKIAN, Anna (1991): »The Symbol and After.« V: Neohelicon – acta comparationis litterarum universarum, letnik XVIII (1991), št. 1, str. 9–24.

BALAKIAN, Anna (1992): The Fiction of the Poet. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

BAUDELAIRE, Charles: Œuvres complètes (1968). Uredil in opombe napisal Y.-G. Le Dantec, pregledal in uvodno besedo napisal Claude Pichois. Bibliothèque de la Pléiade, Pariz: Gallimard.

BAUDELAIRE, Charles (1998). Izbral in spremno besedo napisal Tone Smolej, prevedli Andrej Capuder, Marija Javoršek, Jože Udovič, Cene Vipotnik, Božo Vodušek. Zbirka Mojstri lirike, Ljubljana: Mladinska knjiga.

BAUDELAIRE, Charles (1977): Rože zla. Prevedli Jože Udovič, Božo Vodušek, Cene Vipotnik, Andrej Capuder, uredila in spremno besedo napisala Marjeta Vasič. Zbirka Kondor: 163, Ljubljana: Mladinska knjiga.

BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas (1988): Družbena konstrukcija realnosti – Razprava iz sociologije znanja. Prevedel Aleš Debeljak. Ljubljana: Cankarjeva založba.

FRIEDRICH, Hugo (1972): Struktura modeme lirike – od sredine devetnajstega do sredine dvajsetega stoletja. Prevedel Darko Dolinar. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1972.

JAKOBSON, Roman (1996a): »Lingvistika in poetika.« Prevedla Zoja Skušek. V: Lingvistični in drugi spisi, Ljubljana: ISH Inštitut za humanistične študije, str. 147–190.

JAKOBSON, Roman (1996b): »Poezija gramatike in gramatika poezije.« Prevedel Drago Bajt. V: Lingvistični in drugi spisi. Ljubljana: ISH Inštitut za humanistične študije, str. 117–146.

JAKOBSON, Roman (1996c): »Šest predavanj o zvoku in smislu.« Prevedel Bojan Baskar. V: Lingvistični in drugi spisi, Ljubljana: ISH Inštitut za humanistične študije, str. 9–85.

KERŠEVAN, Marko (1975): Religija kot družbeni pojav. Ljubljana: Mladinska knjiga.

LOTMAN, Jurij Mihajlovič (1976): Struktura umetničkog teksta. Prevedel Novica Petkovič. Beograd: Nolit.

LUCKMANN, Thomas (1997): Nevidna religija. Prevedel Friderik Klampfer. Zbirka Krt: 104, Ljubljana: Krtina.

MALLARMÉ, Stéphane (1970): Œuvres complètes. Uredila, opombe in spremno besedo napisala Henri Mondor in G. Jean-Aubry. Bibliothèque de la Pléiade, Pariz: Gallimard.

MALLARMÉ, Stéphane (1987): »O literarni evoluciji (Intervju Julesa Hureta s Stéphanom Mallarméjem l. 1891).« Prevedel Boris A. Novak. V: Nova revija, letnik VI (1987), št. 61–62, str. 708–710.

MALLARMÉ, Stéphane (1989). Izbral, prevedel in spremno besedo in opombe napisal Boris A. Novak. Zbirka Lirika: 65, Ljubljana: Mladinska knjiga.

MALLARMÉ, Stéphane (1998): Correspondance complète (1862–1871), suivi de Lettres sur la poésie (1872–1898) avec des lettres inédites. Uredil in opombe napisal Bertrand Marchal, predgovor napisal Yves Bonnefoy. Pariz: Gallimard, str. 341–345.

MICHAUD, Guy (1961): Message poétique du symbolisme. Pariz: Libraire Nizet.

MIHELJ, Sabina (2000): »Nekateri vidiki sorodnosti literarnih in religioznih praks: ujemanje antropoloških in (avto)poetskih predpostavk simbolistične lirike in fenomenologije religije.« V: Anthropos, letnik XXXII (2000), št. 1–2, str. 109–132.

OTTO, Rudolf (1993): Sveto – O iracionalnem v ideji božjega in njegovem razmerju do racionalnega. Prevedel Tomo Virk. Zbirka Hieron, Ljubljana: Nova Revija.

RAPPAPORT, Roy (1999): Ritual and Religion in the Making of Humanity. Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology, Cambridge: Cambridge University Press.

RIMBAUD, Arthur (1972): Œuvres complètes. Uredil, uvodno besedo in opombe napisal Antoine Adam. Bibliothèque de la Pléiade, Pariz: Gallimard.

RIMBAUD, Arthur (1984): Pijani čoln. Izbral, prevedel, opombe in spremno besedo napisal Brane Mozetič. Ljubljana: Mladinska knjiga.

ŠKLOVSKI, Viktor (1984): »Umetnost kot postopek.« V: Ruski formalisti. Prevedel Drago Bajt, uredil Aleksander Skaza. Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 18–22.

TINJANOV, Jurij (1984): »Pomen verzne besede.« V: Ruski formalisti. Prevedel Drago Bajt, uredil Aleksander Skaza. Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 168–213.

TODOROV, Tzvetan (1972a): »Introduction à la symbolique. « V: Poétique – revue de théorie et d’analyse littéraires, letnik III (1972), št. 11., str. 273–308.

TODOROV, Tzvetan (1972b): »Le sens des sons.« V: Poétique – revue de théorie et d’analyse littéraires, letnik III (1972), št. 11., str. 446–459.

TODOROV, Tzvetan (1974): »Recherches sur le symbolisme linguistique.« V: Poétique – revue de théorie et d’analyse littéraires, letnik V (1974), št. 18., str. 215–245.

VALÉRY, Paul (1987): »Včasih sem govoril Stéphanu Mallarméju.« Prevedel Boris A. Novak. V: Nova revija, letnik VI (1987), št. 61–62, str. 713–715.

VALÉRY, Paul (1992). Izbral, prevedel, spremno besedo in opombe napisal Boris A. Novak. Zbirka Lirika: 73, Ljubljana: Mladinska knjiga.

VERLAINE, Paul (1962): Œuvres complètes. Uredil, kronologijo in opombe napisal Y.-G. Le Dantec, uvodno besedo napisal Jacques Borel. Bibliothèque de la Pléiade, Pariz: Gallimard.

VERLAINE, Paul (1996). Izbral, prevedel, spremno besedo in opombe napisal Boris A. Novak. Zbirka Lirika: 86, Ljubljana: Mladinska knjiga.

Objavljeno
2017-04-07
Rubrike
Razprave