Naratološki pogledov na Musilov esejistični roman <em>Mož brez posebnosti</em>

  • Nataša Bavec
Ključne besede: literarne zvrsti, esejistični roman, naratologija, teorija pripovedništva, avstrijska književnost, Musil, Robert

Povzetek

V razpravi je z analizo Musilovega Moža brez posebnosti skozi prizmo naratoloških teorij osvetljena specifična notranja zgradba esejističnega romana. Analizirani so tisti aspekti Musilovega teksta, ki so v naratologiji pojmovani kot differentia specifica pripovedništva, v ospredje pa je postavljena problematika povezanosti in soodvisnosti temeljnih faktorjev pripovednega besedila (časa, pripovedovalca, pripovednih oseb, načina govorne prezentacije, fokalizacije itd.) ter nepripovednih, to je esejistično-refleksivnih elementov romana. Posebna pozornost je namenjena funkciji esejističnih segmentov v razvoju fabule, pri čemer se je kot plodna izkazala primerjava z vlogo deskripcije v romanu.

Literatura

Bachmann, Dieter: Essay und Essayismus. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, (Sprache und Literatur 55), 1969.

Bahtin, Mihail: Teorija romana. Prevedel Drago Bajt. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982.

Bal, Mieke: »On Meanings and Descriptions.« V: Studies in 20th Century Literature, Vol. 6, 1981.

Berghahn, Wilfried: Die essayistische Erzähltechnik R. Musils. Eine morfologische Untersuchung zur Organisation und Integration des Romans Der Mann Ohne Eigenschaften. Bonn: Inaugural–Dissertation, 1956.

Biti, Vladimir (ur.): Suvremena teorija pripovijedanja. Zagreb: Globus, 1992.

Eco, Umberto: Šest sprehodov skozi pripovedne gozdove. Prevedla Vera Troha. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 1999.

Haas, Gerhard: Essay. Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung in C. E. Poeschel Verlag, 1969.

Rimmon-Kennan, Shlomith: Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London, New York: 1983.

Musil, Robert: Mož brez posebnosti. Prevedel Janez Gradišnik. Ljubljana: Cankarjeva založba, (Svetovni roman), 1962.

Rohner, Ludwig: Der deutsche Essay. Neuwied, Berlin: 1966.

Zima, Peter V. : Textsoziologie. Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, (Realien zur Literatur, Band 190), 1980.

Objavljeno
2017-04-15
Rubrike
Razprave