Glasovi o Francetu Prešernu pri Italijanih

  • Zoltan Jan
Ključne besede: slovensko-italijanski literarni stiki, Prešeren, France, recepcija v Italiji, prevodi v italijanščino

Povzetek

Prispevek raziskuje usodo slovenskega pesnika Franceta Prešerna pri Italijanih. Največ pozornosti namenja analizi posameznih glasov o njem in skuša rekonstruirati odnos posameznih posrednikov in prevajalcev do pesnikovega umetniškega sporočila. Obravnava tako recepcijo v italijanskem kulturnem prostoru kot tudi slovenske ocene in skuša ugotoviti, v kolikšni meri je pesnik pri Italijanih sprejet kot klasik.

Literatura

KNJIŽNI PREVODI

PREŠEREN, France: I sonetti (Soneti), prev. Franc Husu, Rim 1972. Strojepisno, 52 str.

PREŠEREN, France: Il battesimo presso la Savizza (Krst pri Savici), prev. Franc Husu, Ljubljana, MK–Koper, Lipa–Trst, ZTT 1972, 89 + IV + V str. Ur. Anton Slodnjak, Bogomil Gerlanc. Ilustrirano, pet prilog. Kom.: Anton Slodnjak – Presentazione, str. 59–76, Franc Husu – Premesa del traduttore, str. 77–82, Alfonz Gspan – Le nostre illustrazioni, str. 83–86, Anton Slodnjak, Bogomil Gerlanc – Note di chiaramento, str. 87–89.

PREŠEREN, France: Poesie (Poezije), prev. Franc Husu, Trst, ZTT–München, R. Trofenik 1977, 235 str. (Litteratura slovenica I). Ur. Anton Slodnjak. Kom.: Anton Slodnjak – Introduzione, str. 5–14, Franc Husu – Al lettore italiano, str. 226–235.

PREŠEREN, France: I sonetti della sventura (Sonetje nesreče), prev. Franc Husu, Ljubljana, CZ 1983, 38 str.

PREŠEREN, France: Il battesimo presso la Savizza (Krst pri Savici), prev. Franc Husu, ilustr. Miligoj Dominko, Nova Gorica, Studio RO–Založništvo Humar 1996, 112 str.

PREŠEREN, France: Poesie – Pesmi, prev.: Giorgio Depangher, kom. Marija Pirjevec, Kranj–Trst, Mestna občina Kranj–ZTT 1999 (Prešernova pot v svet).

PREŠEREN, France: Battesimo presso la Savizza – Krst pri Savici, prev.: Giogio Depangher, kom. Marija Pirjevec, Kranj, Mestna občina Kranj 2000, 64 str. (Prešernova pot v svet).

ANTOLOGIJE

Canti del popolo Slavo, II. zv., prev. in ur. Giacomo Chiudina, Firenze 1878.

Il libro dell’amore : Poesie italiane e straniere raccolte e tradotte da Marco Antonio Canini, I. zv., ur. in prev. Marco Antonio Canini, Benetke, Colombo Coen e Figlio 1885. Več izdaj.

Canti jugoslavi, Versione del serbocroato-sloveno-bulgaro, prev.: Giovanni Kušar, Rocca di S. Casciano, Licino Cappelli 1910. Druga izdaja 1925.

Poeti jugoslavi del Rinascimento, II. zv., prev. Giovanni Kušar, Trst, Casa Editrice Niccolò Tommaseo 1926.

Scrittori jugoslavi, ur. in prev. Umberto Urbani, Zara, Libreria internazionale E. de Schönfeld 1935.

Antologia della Lirica Jugoslava Contemporanea, ur. Luigi Salvini, Rim, La ruota 1938.

Poeti del mondo, ur. Massimo Spiritini, Milano 1940.

Le candide vile, Poesie Jugoslave, ur. Luigi Salvini, Rim 1941.

Scrittori stranieri, ur. Pietro La Cute, prev. Luigi Salvini idr., Milano, Trevisini 1947, 328 str. Ponatis 1950. Predstavljeni slovenski pisatelji: A. Gradnik, J. Murn, O. Župančič, Prešeren zgolj s prvo stanco »Slovesa od mladosti«.

Orfeo: Il tresoriere della lirica universale interpretata in versi italiani, ur. Vicenzo Errante in Emilio Mariano, prev. Luigi Salvini, Enrico Damiani idr., Firence, Sansoni 1949. Več ponatisov, 1953. četrti. Predstavljeni slovenski pisatelji: F. Prešeren, A. Aškerc, D. Kette, J. Murn, O. Župančič, A. Gradnik.

Sempreverde e rosmarino : Poeti sloveni moderni, ur. in kom. Luigi Salvini, prev. različni, Rim, Carlo Colombo 1951 (La Bilancia – Antologie di letterature straniere). Kom.: Luigi Salvini – Studio introdutivo, Notizie biobibliografiche. Predstavljeni slovenski pisatelji: F. Prešeren, F. Levstik, J. Stritar, S. Gregorčič, A. Aškerc, D. Kette, J. Murn, I. Cankar, O. Župančič, A. Gradnik, S. Sardenko, C. Golar, V. Molè, P. Golia, S. Majcen, F. Albreht, J. Lavrenčič, I. Gruden, T. Seliškar, M. Jarc, A. Vodnik, F. Vodnik, J. Pogačnik, Vida Taufer, S. Kosovel, M. Klopčič, B. Vodušek, B. Fatur, M. Bor, K. Destovnik, F. Kosmač.

Scrittori jugoslavi, ur. Crnković–Tomić, prev. L. Salvini, M. Gionori, E. Sepich idr., Fiume, EDIT 1956. Predstavljeni slovenski pisatelji: F. Prešeren, F. Levstik, J. Kersnik, I. Tavčar, S. Gregorčič, A. Aškerc, O. Župančič, I. Cankar, P. Voranc.

Literatura brez meja/ohne Grenzen/senza confini, ur. Jozej Strutz in Peter Rustja, prev. različni, Celovec, Mohorjeva založba 2000, 332 str. Izbor nem., slov. in ital. avtorjev s Koroške, Slovenije in Furlanije. Besedila v treh jezikih. Predstavljeni Slovenci: C. Kosmač, P. Voranc, J. Messner, D. Jančar, B. Pahor, A. Rebula, D. Jelinčič, M. Tomšič, F. Lipuš, V. Bartol, F. Prešeren, S. Gregorčič, A. Aškerc, D. Kette, I. Cankar, J. Murn, A. Gradnik, O. Župančič, S. Kosovel, U. Jarnik, F. Eller, E. Kocbek, M. Bor, L. Krakar, J. Menart, K. Kovič, T. Pavček, C. Zlobec, D. Zajc, G. Strniša, T. Šalamun, L. Novy, S. Makarovič, N. Maurer, Z. Tavčar, M. Kačič, M. Hartman, L. Šorli, A. Kokot, V. Polanšek, G. Januš, C. Lipuš, J. Ferk, J. Oswald, M. Haderlap, M. Kravos, M. Košuta, R. Quaglia, A. Šteger.

LITERATURA V ITALIJANŠČINI

DAMIANI, Enrico: »Cultura slovena in Italia: Appunti bibliografici«, Slavistična revija 1950, št. 3, str. 458–464.

DAMIANI, Enrico: Storia letteraria dei popoli slavi, Rim 1952.

SALVINI, Luigi: »Letterature jugoslave«, Rassegna di cultura e vita scolastica 31.3.1952 in 30.4.1952, št. 3 in 4.

CALVI, Bartolomeo: Fonti italiane e latine nel Prešeren maggiore, Torino, Società Editrice Internazionale 1959, 252 str. Vsebuje tudi izbor prevodov Prešernovih del.

MAVER, Giovanni: Storia della letteratura slovena, Appiano Gentile (Como), Casa editrice Dr. Francesco Vallardi 1960. Kratek pregled je izšel v ediciji Storia delle letterature moderne d’Europa e d’America, knj. VI.

MERIGGI, Bruno: Storia della letteratura slovena con un profilo della letteratura serbo-lusaziana, Milano, Nuova Accademia Editrice 1961, 408 str. (Thesaurus litterarum, Storia delle letterature di tutto il Mondo).

MERIGGI, Bruno: Le letterature della Jugoslavia, Firence, G. C. Sansoni–Milano, Accademia 1970, 617 str. (Le letterature del mondo 24). Slovenska književnost z naslovom: »Storia della letteratura slovena«, str. 315–540, 583–588, 601–609, 615–616.

Problemi del Romanticismo, Milano, Edizioni Shakespeare & Company 1983. Med Slovenci je objavila tudi: Marija Pirjevec, »Dalla letteratura per ’pacifici agricoltori’ alla letteratura d’elite, Aspeti particolari del Romanticismo sloveno«.

KOŠUTA, Miran: »Tamquam non essent? Traduzioni italiane di opere letterarie slovene«, Metodi e ricerche (Videm) 1992, št. 1, str. 3–29.

BONAZZA, Sergio: »Slovenistica«, V zborniku: La slavistica in Italia: Cinquant’anni di studi (1940–1990), Libri e riviste d’ltalia, Saggi e documenti, Rim 1994, str. 377–399.

PATERNU, Boris: France Prešeren, Poeta sloveno, 1800–1848, kom. Lojzka Bratuž, prev. Paolo Pivitera, Gorica, Goriška Mohorjeva družba 1999, 306 str.

SANSON, Renzo: »France Prešeren, l’inno alla libertà del poeta togato«, Il Piccolo (Trst) 3. 12. 2000, str. 25.

LITERATURA V SLOVENŠČINI

RUTAR, Simon: »Slovenski pesniki v tujih prevodih«, Ljubljanski zvon 1881, str. 739–740.

RUTAR, Simon: »Prešeren med Italijani«, Ljubljanski zvon 1900, str. 847–849.

BUDAL, Andrej: »O italijanskih prevodih iz Prešerna«, Razgledi 1949, št. 1, str. 5–9.

DAMIANI, Enrico: »Cultura slovena in Italia«, Slavistična revija 1950, str. 464–485.

SALVINI, Luigi: »Italijani o slovenski kulturi«, Slavistična revija 1951, str. 137–138 in 286–287.

ŠKERLJ, Silvester: »Salvinijeva antologija slovenskega pesništva, Zimzelen in rožmarin«, Novi svet 1952, str. 166–272.

URBANI, Umberto: »Jugoslovanska slovstvena dela v italijanskih prevodih«, Naša sodobnost 1954, str. 453–467.

MERHAR, Boris: »Calvijev ’Prešeren’«, Naša sodobnost 1961, str. 1023–1028, 1141–1150.

BUDAL, Andrej: »O slovenistiki v Italiji po drugi svetovni vojni«, Slavistična revija 1961–62, št. 3–4, str. 267–275.

GERLANC, Bogomil: »Prešeren v svetu«, Obzornik 1961, str. 170–173.

URBANI, Umberto: »Katere Prešernove pesmi so prevedene v italijanščino«, Primorski dnevnik 15. 11. 1964, št. 361, str. 3.

JEŽ, Janko: »Italijansko-slovenski kulturni stiki skozi stoletja«, Primorski dnevnik 3. 3. 1968–20. 10. 1968, str. 54–242.

KOS, Janko: Prešeren in evropska romantika, Ljubljana, DZS 1970.

PETRÈ, Fran: »Bruno Meriggi, Le letterature della Jugoslavia«, Slavistična revija 1970, št. 3–4, str. 257–263.

BRECELJ, Marijan, France Dobrovoljc: »Bibliographie – Traductions des belles lettres slovènes : Bibliografija prevodov iz slovenskega leposlovja«, Le Livre slovène (Ljubljana) 1971, posebna številka, str. 1–119.

BULOVEC, Štefka: Prešernova bibliografija, Maribor, Založba Obzorja 1975, 760 str.

PETAROS, Robert: »Prevodi slovenskih leposlovnih del v italijanščino«, Izvestje srednjih šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem ozemlju za šolsko leto 1976–77, 1978–79, Trst 1980, str. 5.

PIRJEVEC, Marija: Saggi sulla letteratura slovena dal XVIIo al XXo secolo, Trst, ZTT 1983.

DOBROVOLJC, France: »Bibliographie – Traductions des belles lettres slovènes : Bibliografija prevodov iz slovenskega leposlovja od 1972 do srede 1983. leta«, Le Livre slovène (Ljubljana) 1984, posebna številka, str. 1–44.

PIRJEVEC, Marija: »Italijanska romantika v korespondenci Savio–Čop«, Slavistična revija 1988, št. 1, str. 33–39.

KOŠUTA, Miran: »Soočanja: Bioi paralleloi«, Sodobnost 1989, str. 161–172.

FATUR, Silvo: »Beležke o prevajanju slovenskih leposlovnih stvaritev v italijanščino«, Primorska srečanja 1990, št. 106–107, str. 311–312.

KOS, Janko: Prešeren in njegova doba, Koper, Lipa 1991.

KOŠUTA, Miran: »Književnost/Italijansko-slovenski odnosi/Kultura, Enciklopedija Slovenije, IV. zvezek, Ljubljana, Mladinska knjiga 1990, str. 203–205.

KOŠUTA, Miran: »Krpanova sol. Slovensko-italijanski in obratni literarni odnosi«, Jezik in književnost II (Trst) 1991, str. 33–52.

PIRJEVEC, Marija: Na pretoku dveh literatur. Študije in eseji, Trst, ZTT–NŠK 1992.

JAN, Zoltan: »Zanimanje za slovensko književnost v obdobju fašizma«, Primorska srečanja 1995, št. 170–171, str. 422–428.

PIRJEVEC, Marija: »Prešernov sonet po italijansko. Z mednarodnega simpozija Obdobja 16«, Delo 6. 7. 1995, št. 154, str. 9–11 (Književni listi).

STANOVNIK, Majda: »Stoletje upov in uspehov slovenske književnosti v prevodih«, XXXI. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana, Filozofska fakulteta 1995, str. 191–204.

KOŠUTA, Miran: Krpanova sol. Književni liki in stiki na slovenskem zahodu, Ljubljana, Cankarjeva založba 1996, 220 str.

PIRJEVEC, Marija: »Recepcija Prešernove poezije v Italiji in Trstu«, Primorska srečanja 1996, št. 178, str. 78–80.

PIRJEVEC, Marija: Tržaški zapisi, Trst, Mladika 1997, 160 str.

VASCOTTO, Patrizia: »Prešeren v odličnem Depangherjevem italijanskem prevodu«, Primorski dnevnik 9. 12. 1998, št. 291, str. 10.

JAN, Zoltan: »Slovenska književnost v italijanskih antologijah jugoslovanskih književnosti po letu 1945«, Jezik in slovstvo 44, 1998–99, št. 4, str. 111–127.

PIRJEVEC, Marija: »Prešernova pot k Italijanom«, v: Simpozij, Prešernovi dnevi v Kranju, Kranj, Mestna občina Kranj 2000, str. 335–341.

BRATUŽ, Lojzka: »Dvestoletnica rojstva Franceta Prešerna«, Novi glas 7. 12. 2000, št. 45, str. 1.

VASCOTTO, Patrizia: »M. Pirjevec in Depangher o težavah prevajanja«, Primorski dnevnik 15. 8. 2000, št. 189, str. 9.

ŠIPIČ, Maša: »Italijanska kulturna politika v ljubljanski pokrajini«, Primorska srečanja 2000, št. 233, str. 629, 631.

OŽBOT, Martina: »Slovene Literature in Italian Translation. Facts, Fiction and Beyond«, v: Translation into Non-Mother Tongues in Professional Practice and Training, Tübingen, Stauffenburg 2000, str. 81–89.

Objavljeno
2017-04-15
Rubrike
Razprave