Javno in zasebno v <em>Iliadi</em> in <em>Krstu pri Savici</em>

  • Janez Vrečko

Povzetek

Razprava izpostavi pogansko pojmovanje večnosti in ga primerja s krščanskim, poudari elemente javnega in zasebnega v Krstu in se na koncu posveti Črtomirovemu mističnemu videnju. Pesnik ga posebej poudari s tremi tipičnimi elementi slehernega mističnega doživetja: s svetlobo, z molkom in z odkritjem doma. Po tem doživetju za Črtomira bog ni več beg in nebo ne več ne-bo. Zgodnjekrščanska mistika je Črtomira znova zvezala z njegovim poganskim izročilom, hkrati pa mu omogočila preseči ozke domačijske meje in se predati vsem ljudem dobre volje.

Literatura

BAHTIN M.: Teorija romana, Ljubljana, 1982.

CHEVALIER J. – GHEERBRANT A.: Slovar simbolov, Ljubljana, 1993.

HADOT P.: Plotinus or Simplicity of Vision, Chicago, London, 1998.

HOCHEISEL K.: Die Botschaft der Mystik in der Religionen der Welt, München, 1998.

JAMES W.: Raznolikosti religioznog iskustva, Zagreb, 1989.

KOS J.: Prešeren in njegova doba, Koper, 1991.

KOVAČ E.: Oddaljena bližina, Ljubljana, 2000.

LEKSIKON DZS, Ljubljana, 1998.

LUKÁCS G.: Teorija romana, Ljubljana, 2000.

PATERNU B.: Prešeren, Ljubljana, 1976.

PATERNU B.: »Črtomirova spreobrnitev«, Slavistična revija, 42, 1–4, 1994.

ROUGEMONT D. de: Ljubezen in Zahod, Ljubljana, 1999.

SCHMAUS A.: »Prešerens Taufe an der Savica«, Studia Slovenica Monacensia, München, 1969.

TILLICH P.: Mystik, Meditation, Stuttgart, 1976.

Objavljeno
2017-04-15