Zaobljuba kot problem: biblična in Gregorčičeva »Jeftejeva prisega«

  • Vid Snoj

Povzetek

Razprava primerja Gregorčičevo pesem in biblično zgodbo, po kateri je narejena, glede na osrednji motiv, motiv neprestopne zaobljube, ki pelje k človeški žrtvi. Pri tem skuša pokazati, kako sta problem človeške žrtve ob biblični zgodbi reševali evropska literarna tradicija in krščanska teološka razlaga, ter predvsem ob drugi ugotavlja, da se ta problem začenja že – in hkrati tudi globlje – pri zaobljubi. Zato primerjava biblične zgodbe in Gregorčičeve pesmi poteka tako, da je v središču pozornosti obakrat pripovedna strategija, s katero se zaobljuba postavlja ali pa izgublja kot problem.

Literatura

ALTER, Robert: »Introduction to the Old Testament.« V: Alter, Robert in Kermode, Frank (ur.), The Literary Guide to the Bible. London, Collins, 1987, str. 11–35.

AMBROSIUS, sanctus: De officiis ministrorum. V: Sancti Ambrosii Mediolanensis episcopi opera omnia, zv. 2/1, ur. J.-P. Migne. Pariz 1845 (Patrologia Latina [= PL] 16), stolp. 25–184.

ARISTOTELES: De arte poetica liber, ur. Rudof Kassel. Oxford, Oxford University Press, 1965.

AUERBACH, Erich: »Odisejeva brazgotina.« V: Auerbach, Erich, Mimesis. Prikazana resničnost v zahodni literaturi, prev. Vid Snoj. Ljubljana, LUD Literatura, 1998, str. 11–25.

AURELIUS Augustinus, sanctus: Quaestionum in Heptateuchum. V: Sancti Aurelii Augustini Hipponensis episcopi opera omnia, zv. 3, ur. J.-P. Migne. Turnhout, s. d. (PL 34), stolp. 547–824.

AURELIUS Augustinus, sanctus: De civitate Dei contra paganos. V: Sancti Aurelii Augustini Hipponensis episcopi opera omnia, zv. 7, ur. J.-P. Migne. Turnhout, s. d. (PL 41), stolp. 13–804.

BibleWorks for Windows, 2.3d (2200). Seattle, Washington, Hermeneutika Software, 1993 (z naslednjimi Biblijami: King James Version, American Standard Version, Revised Standard Version, Greek New Testament, Ralphs’ Septuagint, BHS Hebrew Old Testament, Westminster BHS Old Testament, Latin Vulgate, Westminster Confession).

Biblia / dass ist die gantze Heilige Schrift Deudsch auffs new zugericht, prev. Martin Luther. Wittenberg 1545 (reprint München, dtv, 1974).

BOMAN, Thorleif: Das hebräische Denken im Vergleich mit dem griechischen. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1968 (5., predelana in razširjena izdaja).

BRATUŽ, Lojzka: »Gregorčičeve prepesnitve svetopisemskih besedil.« V: Razprave SAZU, 2. razred, št. XIV, Ljubljana, 1991, str. 271–279.

BUBER, Martin: »Zu einer neuen Verdeutschung der Schrift.« V: Die fünf Bücher der Weisung, prev. Martin Buber in Franz Rosenzweig. Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1992 (10., izboljšana izdaja), str. 1–44.

GREGORČIČ, Simon: Zbrano delo I, ur. France Koblar. Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1947.

GREGORČIČ, Simon: Zbrano delo IV, ur. France Koblar. Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1951.

GUNN, David M.: »Joshua and Judges.« V: Alter, Robert in Kermode, Frank (ur.), The Literary Guide to the Bible. London, Collins, 1987, str. 102–121.

HEGEL, G. W. F: Vorlesungen über die Ästhetik III. V: G. W. F. Hegel, Werke, zv. 15, ur. Eva Moldenhauer in Karl Markus Michel. Frankfurt ob Majni, Suhrkamp, 1993 (3. izd.).

JEFFREY, David Lyle (ur.): A Dictionary of Biblical Tradition in English Literature. Grand Rapids, Michigan, William B. Eerdemans Publishing Company, 1992.

KELLEY, Page H.: Biblical Hebrew. An Introductory Grammar. Grand Rapids, Michigan, William B. Eerdemans Publishing Company, 1992.

KIERKEGAARD, Sören: Furcht und Zittern, nem. prevod. Düsseldorf in Köln, Eugen Diederichs Verlag, 1962.

KOBLAR, France: Simon Gregorčič. Njegov čas, življenje in delo. Ljubljana, Slovenska matica, 1962.

KOS, Janko: Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete in Partizanska knjiga, 1987.

KOS, Janko: »Recepcija Biblije v slovenski literaturi.« V: Bogoslovni vestnik, 57, 1997, št. 1–2, str. 151–158.

LEVEC, Fran: »Zlata knjiga.« V: Ljubljanski zvon 2, 1882, št. 5, str. 313–315; št. 7, str. 436–442.

LIPTZIN, Sol: Biblical Themes in World Literature. Hoboken, New Jersey, KTAV, 1985.

MAHNIČ, Joža: »Gregorčičevo ustvarjanje, njega odmevi in obravnave.« V: Jezik in slovstvo, 32, 1986–1987, št. 2–3, str. 47–56.

MARION, Jean-Luc: »Dvojno malikovalstvo.« V: Poligrafi, 3, 1998, št. 11–12, prev. Matej Leskovar, str. 125–160.

PATERNU, Boris: Modeli slovenske literarne kritike. Od začetkov do 20. stoletja. Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1989.

PRICKETT, Stephen: Origines of Narrative. The Romantic Appropriation of the Bible. Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

SOFOKLES: Kralj Ojdipus. V: Sofokles, Antigona. Kralj Ojdipus, prev. Kajetan Gantar. Ljubljana, Mladinska knjiga, 1987.

STERNBERG, Meir: The Poetics of Biblical Narrative. Ideological Literature and the Drama of Reading. Bloomington, Indiana University Press, 1987.

Sveto pismo stare in nove zaveze, slovenski standardni prevod iz izvirnih jezikov (= SSP). Ljubljana, Svetopisemska družba Slovenije, 1996.

Thesaurus Linguae Craecae (= TLG), 8.00. Irvine, Kalifornija, University of California, 1999.

VERNANT, Jean-Pierre, in Vidal-Naquet, Pierre: Mit in tragedija v stari Grčiji, prev. Suzana Koncut in Agata Šega. Ljubljana, ŠOU, 1994.

Objavljeno
2017-04-15