Nekaj obrobnih opomb o historičnih vidikih J. M. Lotmana

  • Aleksander Skaza

Povzetek

Razprava poskuša predstaviti nekatere temeljne vidike historizma J. M. Lotmana v vseh treh obdobjih njegovega znanstvenega delovanja: v pretežno literarnozgodovinskem obdobju petdesetih let, v obdobju strukturalno-semiotskih teoretskih in zgodovinskih raziskav šestdesetih in sedemdesetih let in v zadnjem obdobju osemdesetih in zadnjih let življenja, ko je J. M. Lotman že presegel strukturalizem in v svojih delih, še posebej ob obravnavi problemov »semiosfere«, nakazal vrsto novih vidikov filozofije zgodovine kulture in tudi literature.
Objavljeno
2017-04-15