Novoveška estetika in mistika

  • Alenka Jovanovski
Ključne besede: estetika, mistika, estetsko izkustvo, literarna recepcija, spoznavna teorija

Povzetek

Članek se ukvarja z izkušnjo lepega kot možno stično točko med mistiko in novoveško estetiko, razvoj katere – obravnavan v luči Gadamerjeve teze o subjektiviranju estetike prek Kanta – je s tem položen na ozadje Platonove filozofije in mistične estetike Dionizija Areopagita. Po drugi strani ugotavlja razvojne linije estetike med Kantom in Iserjem, čigar teorija bralnega dejanja pobija Kantovo tezo o manku spoznavne vrednosti v estetskem izkustvu. Ker to ostaja zamejeno v odnos subjekt–objekt, se bralno dejanje – kljub analogiji z mističnim vzponom k Bogu – dopolni samo v bralčevem spoznanju samega sebe.

Literatura

DIONIZIJ Areopagit (1996a): »Mistična teologija«, prev. Gorazd Kocijančič, v: Posredovanja: uvod v krščansko filozofijo, Celje: Mohorjeva družba, 106–114.

--- (1996b): »Nebeška hierarhija«, prev. Gorazd Kocijančič, v: Posredovanja: uvod v krščansko filozofijo [etc.], 284 –300.

GADAMER, Hans Georg (2001): Resnica in metoda, prev. Tomo Virk, sprem. bes. Darko Dolinar, Ljubljana: LUD Literatura.

HEIDEGGER, Martin (1991): Platonov nauk o resnici, prev. Dean Komel, Ljubljana: Fenomenološko društvo.

--- (1972): »Izvor umetniškega dela«, v: Nova filozofija umjetnosti, antologija tekstova; ur. Danilo Pejović, Zagreb: Nakladni zavod MH.

--- (1995): Na poti do govorice, prev. Dean Komel et al., Ljubljana: Slovenska matica.

ISER, Wolfgang (2001): Bralno dejanje. Teorija estetskega učinka, prev. Alfred Leskovec, sprem. bes. Darko Dolinar, Ljubljana: Studia humanitatis.

KANT, Immanuel (1999): Kritika razsodne moči, prev. in sprem. bes. Rado Riha, Ljubljana: ZRC SAZU.

KOCIJANČIČ, Gorazd (1996a): »Bivajoči in bivajoče«, v: Posredovanja: uvod v krščansko filozofijo [etc.], 115–180.

--- (1996b): »Lepo kot glasnik: krščanska estetika danes«, v: Posredovanja: uvod v krščansko filozofijo [etc.], 301–330.

McGINN, Brian (1992): The Foundations of Mysticism, 1. zv. v: The Presence of God: A History of Western Christian Mysticism, London: SCM Press.

RAHNER, Karl (1979): »The ’Spiritual Senses’ According to Origen«, v: Theological Investigations, New York: Seabury, 16, 81–102.

--- (1979): »The Doctrine of the 'Spiritual Senses' in the Middle Ages«, v: Theological Investigations [etc.], 104–134.

TATARKIEWICZ, Władysław (2001): Zgodovina šestih pojmov, Ljubljana: LUD Literatura.

Objavljeno
2017-04-15
Rubrike
Razprave