Fikcija in zakoni (Komentarji k primeru Pikalo)

  • Marko Juvan
Ključne besede: umetnost, estetska avtonomija, fikcija, svoboda izražanja, etična odgovornost, avtorsko pravo, Pikalo, Matjaž

Povzetek

Tožbe zaradi obrekovanja v fikciji (npr. v romanu M. Pikala) so simptom postmoderne zakonske regulacije javnega diskurza in zamiranja ideologije estetske avtonomije. Zgodovinske podlage konflikta so iz 19. st. (javnost, literarno polje, realizem, avtonomija subjektov umetnosti in prava). Teoretska podstava je opozicija fikcija–resničnost. Dekonstruirajo jo koncepciji mogočih svetov in preksvetne identitete ter referencialnost osebnih imen/opisov.

Literatura

ARISTOTELES (1982): Poetika. Druga, dopolnjena izdaja. Prev., uvod in opombe K. Gantar. Ljubljana: Cankarjeva založba.

ASSMANN, Aleida in Jan (1987): »Kanon und Zensur.« V: A. in J. Assmann (ur.): Kanon und Zensur: Beiträge zur Archaeologie der literarischen Kommunikation II. München: Fink. 7–27.

BINDER, Guyora – Robert WEISBERG (2000): Literary Criticisms of Law. Princeton, NJ: Princeton University Press.

BOURDIEU, Pierre (1996): The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field. Prev. Susan Emanuel. Stanford: Stanford University Press.

CHAMBERS, Ross (2001): »1851 – Literature Deterritorialized.« V: Denis Hollier (ur.): A New History of French Literature. 3. natis. Cambridge, Mass.–London: Harvard University Press. 710–716.

CONNOR, Steven (1997): »Postmodem Law.« V: Postmodernist Culture: An Introduction to Theories of the Contemporary. Oxford–Cambridge, Mass.: Blackwell. 61–73.

DETELA, Jasmina – Matjaž PIKALO (2001): »S tem procesom sem tako rekoč izgubil nedolžnost.« [Intervju.] Večer 57/97 (28. IV. 2001). 11.

DOLEŽEL, Lubomír (1998): Heterocosmica: Fiction and Possible Worlds. Baltimore–London: The Johns Hopkins University Press.

DOLGAN, Marjan (1998): »’Satanistični profesor’ ali literarne upodobitve Dušana Pirjevca.« V: Ri Šeligo (ur.): Dušan Pirjevec. Ljubljana: Nova revija. (Zbirka Interpretacije). 314–361.

DOVIĆ, Marijan (2002): »Radikalni konstruktivizem in sistemska teorija kot teoretična temelja empirične literarne znanosti.« Primerjalna književnost 25/2. 59–76.

DUMESNIL, René (1947): Gustave Flaubert: L’homme et l’œuvre. 3. izdaja. Pariz: Desclée der Brouwer et Cie.

ECO, Umberto (1999): Šest sprehodov skozi pripovedne gozdove. Prev. V. Troha. Ljubljana: LUD Literatura. (Zbirka Labirinti).

FLAUBERT, Gustave (1964): Gospa Bovaryjeva. Prev. V. Levstik. Ljubljana: Cankarjeva založba.

GANTAR, Kajetan (1968): »Uvod.« V: K. Gantar (ur.): Rimska lirika. Prev. K. Gantar. Ljubljana: DZS. 5–67.

GRAH, Matija (2002): »Petarda je počila.« Delo – Sobotna priloga (13. VII. 2002). 12.

HOWATSON, M. C., ur. (1998): Antika. Prev. K. Dolinar idr. Ljubljana: Cankarjeva založba.

HRIBERŠEK, Dare (1999): »Sodišče obsodilo pisatelja.« Mladina 43 (25. X. 1999). 24.

INGARDEN, Roman (1990): Literarna umetnina. Prev. F. Jerman. Ljubljana: ŠKUC, FF. (Studia humanitatis).

ISER, Wolfgang (1989): »Towards a Literary Anthropology.« V: Ralph Cohen (ur.): The Future of Literary Theory. New York–London: Routledge. 208–228.

JAKLIČ, Tanja – Matjaž PIKALO (1998): »’Ponovno moram povedati, da je vse izmišljeno?!’: Matjažu Pikalu za prvi roman grozi tožba. Delo 40/227 (1. X. 1998). 20.

KODRIČ DAČIČ, Eva – Smilja AMON (2002): »Cenzura.« V: Enciklopedija Slovenije 16. Ljubljana: Mladinska knjiga. 27–28.

KRANJC, Janez (1996): »Cenzurni predpisi, veljavni za Kopitarja kot cenzorja.« V: Jože Toporišič (ur.): Kopitarjev zbornik. Ljubljana: Filozofska fakulteta. (Obdobja 15). 523–534.

LAMARQUE, Peter – Stein Haugom OLSEN (1994): Truth, Fiction, and Literature: A Philosophical Perspective. Oxford: Clarendon.

MARGOLIN, Uri (1996): »Characters and Their Versions.« V: C.-A. Mihailescu – W. Hamarneh (ur.): Fiction Updated: Theories of Fictionality, Narratology, and Poetics. Toronto–Buffalo: University of Toronto Press. 113–132.

MARTINEZ-BONATI, Felix (1996): »On Fictional Discourse.« V: C.-A. Mihailescu – W. Hamarneh (ur.): Fiction Updated: Theories of Fictionality, Narratology, and Poetics. Toronto–Buffalo: University of Toronto Press. 65–75.

MIHAILESCU, Calin-Andrei – Walid HAMARNEH, ur. (1996): Fiction Updated: Theories of Fictionality, Narratology, and Poetics. Toronto–Buffalo: University of Toronto Press.

MORAVEC, Dušan (1967): »Opombe.« V: Ivan Cankar: Zbrano delo 3. Ljubljana: DZS. 249–428.

--- (1969): »Opombe.« V: Ivan Cankar: Zbrano delo 5. Ljubljana: DZS. 135–263.

NESSELROTH, Peter W. (1996): »Naming Names in Telling Tales.« V: C.-A. Mihailescu – W. Hamarneh (ur.): Fiction Updated: Theories of Fictionality, Narratology, and Poetics. Toronto–Buffalo: University of Toronto Press. 133–143.

NICKEL-BACON, Irmgard – Norbert GROEBEN – Margrit SCHREIER (2000): »Fiktionssignale pragmatisch: Ein medienübergreifendes Modell zur Unterscheidung von Fiktion(en) und Realität(en).« Poetica 32/3–4 (2000). 267–299.

OCVIRK, Anton (1964): »Gustave Flaubert in Gospa Bovaryjeva.« V: Flaubert Gustave: Gospa Bovaryjeva. Prev. V. Levstik. Ljubljana: Canakrjeva založba. 5–41.

OULLET, Pierre (1996): »The Perception of Fictional Worlds.« V: C.-A. Mihailescu – W. Hamarneh (ur.): Fiction Updated: Theories of Fictionality, Narratology, and Poetics. Toronto–Buffalo: University of Toronto Press. 76–90.

PIKALO, Matjaž (1998): Modri e. Ljubljana: Cankarjeva založba. (Zbirka Najst.)

PIKALO, Matjaž (2001): »V imenu ljudstva.« Ampak 2/6–7 (junij–julij 2001). 55–56.

PLATON (1976): Država. Prev. J. Košar. Ljubljana: DZS.

POSNER, Richard A. (1988): Law and Literature. Cambridge, Mass.–London: Harvard University Press.

RONEN, Ruth (1994): Possible Worlds in Literary Theoryy/em>. Cambridge: Cambridge University Press.

RYAN, Marie-Laure (1991): Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory. Bloomington–Indianapolis: Indiana University Press.

SCHMIDT, Siegfried J. (1996): »Beyond Reality and Fiction? The Fate od Dualism in the Age of (Mass) Media.« V: C.-A. Mihailescu – W. Hamarneh (ur.): Fiction Updated: Theories of Fictionality, Narratology, and Poetics. Toronto–Buffalo: University of Toronto Press.91–104.

SNOJ, Marko (1997): Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Mladinska knjiga.

VASLE, Vinko (1999): »Dostojevski na sodišču.« Mag 5/44 (3. XI. 1999). 29.

WHITE, Hayden (1987): The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation. Baltimore–London: The Johns Hopkins University Press.

WHITESIDE, Anna (1987): »Theories of Reference.« V: Anna Whiteside – Michael Issacharoff (ur.), On Referring in Literature. Bloomington–Indianapolis: Indiana University Press. 175–204.

Objavljeno
2017-04-15
Rubrike
Razprave