Partizanska dramatika (1941–1945)

  • Gašper Troha
Ključne besede: slovenska dramatika, partizanska dramatika, politično gledališče, agitka

Povzetek

Med drugo svetovno vojno se je v partizanih razvila presenetljivo obsežna gledališka dejavnost, ki je vplivala na nastanek številnih dramskih tekstov. V tem članku skušam opisati njihovo podobo na podlagi analogije s commedio dell’arte, ki se omejuje na tipičnost oseb in situacij. Stalnost osnovne sheme s sedmimi tipi sicer napeljuje na domnevo, da je bila ta dramatika ideološko cenzurirana, a nekateri kompleksnejši teksti, ki se bližajo tradicionalni meščanski drami, prej dokazujejo, da je šlo za posledico razmer in prepričanj piscev.

Literatura

A

Rokopisni oddelek NUK:

APIH, Milan: Rdeča armada prihaja, 1944, Partizanski oder 6.

KOŠAK, Milan: Birokrat, 1945, Partizanski oder 5.

KOZINA, Marjan: Štirje bratje, 1945, Partizanski oder 6.

LJEVIŠIN, V., Mašistov, A.: Paška, 1945.

Srečanje, Slika iz dnevov srečanja med Rdečo Armado in NOV Slovenije, 1945, Partizanski oder 7.

ZUPAN, Vito: Punt, 1944, Partizanski oder 2.

ZUPAN, Vito: Tri zaostale ure, 1944, Partizanski oder 1.

ZUPAN, Vitomil: Aki, 1944, Partizanski oder 5.

Arhiv republike Slovenije:

BOR, Matej: Ječa se je odprla, 1944.

BRAVNIČAR, Dušan – Veljko: »Mati«, Gospod Lisjak, Pokrajinski odbor za Primorsko Slovenijo, 1944.

GUSTL: »Hitler in Mussolini«, Gospod Lisjak, Pokrajinski odbor za primorsko Slovenijo, 1944.

IVANOV, Radoš (Šumrada, Vinko): Slovenska mati, 1944, Nova pisarija 1.

ŠILC, Majda: Obisk, Agitprop Skoja X. udarne brigade Ljubljanske.

VOŠNJAK, Sergej: Borba, 1944.

Arhiv AGRFT:

ZUPAN, Vito: Jelenov žleb, 1944.

Knjižne in revijalne objave po vojni:

BON, Jože: »Zločin na novomeškem trgu«, Težka ura, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1967, Knjižnica Kondor 94.

BOR, Matej: »Gospod Lisjak«, Težka ura, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1967, Knjižnica Kondor 94.

BOR, Matej: »Težka ura«, Raztrganci, Slovenski knjižni zavod, Ljubljana, 1946.

BOR, Matej: Raztrganci, Slovenski knjižni zavod, Ljubljana, 1946.

JARC, Miran (Janez Suhi): »Gabrenja«, Obzornik, 1951, 144–148.

KLOPČIČ, Mile: »Mati«, Težka ura, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1967, Knjižnica Kondor 94.

KOCBEK, Edvard: »Večer pod Hmeljnikom«, Edvard Kocbek, Zbrano delo 1/2, DZS, Ljubljana, 2000.

REHAR, Radivoj: »Hrustač«, Težka ura, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1967, Knjižnica Kondor 94.

SINTIČ, Zvone: »Naš pohod«, Težka ura, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1967, Knjižnica Kondor 94.

VODUŠEK, Božo: »Žene ob grobu. Igra v 5 prizorih«, Slovenski zbornik, 1945, 304–316.

VREG, France – Mile: »Morale je zmanjkalo«, Težka ura, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1967, Knjižnica Kondor 94.

ZUPAN, Vitomil: Rojstvo v nevihti. Dramatska reportaža v treh dejanjih, Založba slovenskega knjižnega zavoda OF, Ljubljana, 1945, Novi ljudski oder 3.

B

BERNIK, France in DOLGAN, Marjan: Slovenska vojna proza, 1941–1980, Slovenska matica, Ljubljana, 1988.

Enciklopedija Slovenije 1, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1987.

FISCHER, Ferdo: »Spremna beseda«, Težka ura, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1967, Knjižnica Kondor 94.

FISCHER, Ferdo: Partizanska dramatika, RSS, Ljubljana, 1966.

KALAN, Filip: »Znana in neznana NOB«, Kultura, revolucija in današnji čas, Ljubljana, 1979.

KALAN, Filip: Veseli veter, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1975.

KERMAUNER, Taras: Dramatika narodnoosvobodilnega boja. 1, Naša sveta stvar (leva), Slovenski gledališki muzej, Ljubljana, 1998.

KMECL, Matjaž: Mala literarna teorija, Borec, Ljubljana, 1976.

KOCBEK, Edvard. Listina, Slovenska matica, Ljubljana, 1982.

KRALJ, Lado: Teorija drame, DZS, Ljubljana, 1988, Literarni leksikon 44.

Literatura. Cankarjeva založba, Ljubljana, 1977, Leksikoni Cankarjeve založbe.

MORAVEC, Dušan: »Gledališče v narodnoosvobodilnem boju«, Kultura, revolucija in današnji čas, Ljubljana, 1979.

MORAVEC, Dušan: »Zgovorne partizanske muze«, Josip Vidmar, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1975.

PONIŽ, Denis: Komedija in mešane dramske zvrsti, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana, 1995.

Rečnik književnih termina, Nolit, Beograd, 1985.

SMOLEJ, Viktor: Slovstvo v letih vojne 1941–1945, Slovenska matica, Ljubljana, 1971, Zgodovina slovenskega slovstva 7.

Objavljeno
2017-04-15
Rubrike
Razprave