Motiv krsta pri Tassu in Prešernu

  • Matjaž Zaplotnik
Ključne besede: slovenska poezija, Prešeren, France, italijanska epika, Tasso, Torquato, literarni vplivi, literarni motivi, krst

Povzetek

Razprava najprej poda kratek historiat študij o Tassovih vplivih na Prešerna. Nato se posveti obravnavi motivike krsta v Tassovem Osvobojenem Jeruzalemu ter Prešernovih pesnitvah »Turjaška Rozamunda« in Krst pri Savici. Prek primerjave vseh spreobrnitev poskuša avtor zagovarjati tezo, da okoliščine Črtomirovega krsta odkrito spominjajo na okoliščine znamenite Klorindine spreobrnitve iz Tassovega epa.

Literatura

BOWRA, C. M., 1948: Tasso and the Romance of Christian Chivalry. From Virgil to Milton. London: MacMillan & Co. 139–193.

CALVI, Bartolomeo, 1959: Fonti italiane e latine nel Prešeren maggiore. Torino: Società editrice internazionale.

COOPER, Henry Ronald, Jr., 1976: »Tasso and Prešeren’s Krst pri SaviciPapers in Slovene studies. Ur. Rado L. Lenček. 13–23.

FIŠER, Srečko, 2003: »Tasso in Prešeren. Prevajalčeve marginalije in malo literarne zgodovine.« PKn XXVI/2. 21–42.

GANTAR, Kajetan, 1976: »K ’Turjaški Rozamundi’.« JiS IV/7 (1958/59). 200–203.

JAN, Zoltan: »Glasovi o Francetu Prešernu pri Italijanih.« PKn XXIV/2. 53–78.

Katekizem katoliške Cerkve [KKC]. Ljubljana 1993: Slovenska škofovska konferenca.

KIDRIČ, France, 1938: Prešeren II: Biografija 1800–1838. Ljubljana: Tiskovna zadruga.

KOS, Janko, 2002: »Krst pri Savici v luči kritik in interpretacij.« V: Prešeren in krščanstvo. Ljubljana: Slovenska matica. 81–116.

Janko KOS, 1991: »Pesnitev o Črtomiru in Bogomili.« V: Prešeren in njegova doba. Koper: Lipa. 128–142.

KOS, Janko, 1970: Prešeren in evropska romantika. Ljubljana: DZS.

KOS, Janko, 1980: Romantika. Ljubljana: DZS (Literarni leksikon, 6).

MERHAR, Boris, 1961: »Calvijev ’Prešeren’.« Naša sodobnost. 1023–1028, 1141–1150.

NARTNIK, Vlado, 1984/85: »Od ’Povodnega moža’ do ’Turjaške Rozamunde’.« JiS XXX/1–2. 29–31.

PATERNU, Boris, 1977: France Prešeren in njegovo pesniško delo, 2. knjiga. Ljubljana: Mladinska knjiga. 107–145.

Pesem o Rolandu, 1997: Oxfordski rokopis. Prev. Marija Javoršek, spr. beseda Miha Pintarič. Radovljica: Didakta.

PIRJEVEC, Marija, 1992: Na pretoku dveh literatur: Študije in eseji. Trst: Založništvo tržaškega tiska–Narodna in študijska knjižnica. 91–102.

PIRJEVEC, Marija, 2000: »Prešernova pot k Italijanom.« V: Prešernovi dnevi v Kranju: ob 150-letnici smrti dr. Franceta Prešerna. Kranj: MOK. 335–341.

PREŠEREN, France, 1965: Zbrano delo, 1. knjiga. Ur. Janko Kos. Ljubljana: DZS.

PROSENC, Irena, 1998: Elementi čudežnega v Tassovem epu Osvobojeni Jeruzalem. Magistrsko delo. Mentor Atilij Rakar. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnosti.

PROSENC, Irena, 2001: Koncept junaka v italijanskem renesančnem epu konec 15. in v 16. stoletju. Doktorska disertacija. Mentorja Atilij Rakar in Miha Pintarič. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnosti.

SLODNJAK, Anton, 1964: Prešernovo življenje. Ljubljana: Mladinska knjiga.

SLODNJAK, Anton, 1984: France Prešeren. Ur. France Bernik. Ljubljana: Slovenska matica.

SMOLIK, Marijan, 1995: Liturgika: pregled krščanskega bogoslužja. Celje: Mohorjeva družba (Teološki priročniki, 14).

TASSO, Torquato, 1940: La Gerusalemme liberala: E prose scelte. Biografia, introduzione e commento di Claudio Varese. Firence: Vallecchi Editore, 1940. <http://www.liberliber.it/biblioteca/t/tasso/gerusalemme_liberata/html/frames.htm>

TASSO, Torquato, 1977: Osvobojeni Jeruzalem. Odlomek iz XII. speva. Prev. Andrej Capuder. Antologija svetovne književnosti, 2. del. Ljubljana: DZS. 27–29.

VREČKO, Janez, 2002: »Bogomilina vera in Črtomirova mistika.« V: Med antiko in avantgardo. Maribor: Litera. 90–129.

Objavljeno
2017-04-15
Rubrike
Razprave