Predstavljanje subjektivnosti lika v literaturi in filmu

  • Barbara Zorman
Ključne besede: literatura in film, angleška književnost, Burgess, Anthony, Peklenska pomaranča, Kubrick, Stanley, filmske priredbe, naratologija, pripovedovalec, pripovedna tehnika, fokalizacija

Povzetek

Interpretacija dveh različic Peklenske pomaranče raziskuje, kako se žariščenje manifestira v jezikovnem izrazu romana oziroma v pripovednem prostoru filma. Analiza periskopičnega pripovedovanja prek subjektivnosti lika nakazuje specifike manipulativnega potenciala filma in literature.

Literatura

A Clockwork Orange. Stanley Kubrick, 1971, ZDA.

ANDREW, D., 1999: »From Concepts in Film Theory. Adaptation.« V: Film Theory and Criticism, ur. L. Braudy in M. Cohen, 435–451. New York, Oxford: Oxford University Press.

BAL, M., 1997: Narratology. Introduction to the Theory of Narrative. Toronto: University of Toronto Press.

BAL, M., 1977: Narratologie. Essais sur la signification narrative dans quatre romans modernes. Pariz: Klincksieck.

BASSNET-McGUIRE, S., 1991: Translation Studies. London: Routledge.

BAZIN, A., 1967–71: What is Cinema? Zv. II. Berkeley: University of Califomia Press.

BEJA, M., 1979: Film and Literature: An Introduction. New York, London: Longman.

BLUESTONE, G., 1962: Novels into Films. Berkeley, Los Angeles: University of Califomia Press.

BOOTH, W. C., 1983: The Rhetoric of Fiction. Chicago: University of Chicago Press.

BORDWELL, D., 1985: Narration in the Fiction Film. London: Methuen.

BRANIGAN, E., 1992: Narrative Comprehension and Film. London: Routledge.

---, 1984: Point of View in the Cinema: A Theory of Narration and Subjectivity in Classical Film. Berlin, New York: Mouton.

BRAUDY, L. in COHEN, M., ur., 1999: Film Theory and Criticism. Introductory Readings. New York, Oxford: Oxford University Press.

BUGGE, C, 2004: The Clockwork Controversy. http://www.visual-memory.co.uk/amk/index.html.

BURGESS, A., 1996: A Clockwork Orange. London: Penguin.

---, 1974: Peklenska pomaranča. Prev. F. Miklavc. Ljubljana: Mladinska knjiga.

---, 1990: You’ve Had Your Time. London: Heinmann.

CHATMAN, S., 1986: Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca, London: Cornell University Press.

---, 1990: Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film. Ithaca, London: Cornell University Press.

---, 1999: »What Novels Can Do That Films Can’t (And Vice Versa).« V: Film Theory and Criticism, ur. L. Braudy in M. Cohen, 435–451. New York, Oxford: Oxford University Press.

FALSETTO, M., 1994: Stanley Kubrick: A Narrative and Stylistic Analysis. Westport, Connecticut, London: Greenwood Press.

FOWLER, R., 1996: Linguistic Criticism. Oxford: Oxford University Press.

GENETTE, G., 1980: Narrative Discourse. An Essay in Method. Prev. J. E. Lewin. Ithaca, New York: Cornell University Press.

ISER, W., 2001: Bralno dejanje: teorija estetskega učinka. Ljubljana: Studia humanitatis.

JAUSS, H. R., 1998: Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura.

JENKINS, G., 1997: Stanley Kubrick and the Art of Adaptation: Three Novels, Three Films. London: McFarland.

KAVČIČ, B. in VRDLOVEC, Z., 1990: Filmski leksikon. Ljubljana: Modrijan.

KAWIN, F. B., 1987: Mindscreen: Bergman, Godard and First-Person Film. Princeton: Princeton University Press.

KLEIN, M. in PARKER, G., ur., 1981: The English Novel and the Movies. New York: Ungar.

KOLKER, R. P., 2000: A Cinema of Loneliness: Penn, Stone, Kubrick, Scorsese, Spielberg, Altman. Oxford: Oxford University Press.

LODGE, D., 2002: Consciousness and the Novel. Connected Essays. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

LOETHE, J., 2000: Narrative Fiction and Film. An Introduction. Oxford: Oxford University Press.

McFARLANE, B., 1996: Novel to Film. An Introduction to the Theory of Adaptation. Oxford: Claredon Press.

METZ, C., 1974: Film Language: A Semiotics of the Cinema. New York: Oxford University Press.

MITRY, J., 1997: The Aesthetics and Psychology of the Cinema. Bloomington: Indiana University Press.

MOZETIČ, U., 2000: »Predstavljanje govora in mišljenja v luči pripovednega gledišč(enj)a in žarišč(enj)a: Ljudje iz Dublina Jamesa Joycea.« Primerjalna književnost 23 (2): 85–108.

PLATON, 1995: Država. Prev. J. Košar. Ljubljana: Mihelač.

PORTER ABBOT, H., 2003. The Cambridge Introduction to Narrative. Cambridge: Cambridge University Press.

RASKIN, V., 1984: Semantic Mechanisms of Humour. Dordrecht, Boston: D. Reidel Pub. Co.

RIMMON-KENAN, S., 2002: Narrative Fiction. London, New York: Routledge.

SILVERMAN, K., 1999: »From the Subject of Semiotics (On Suture).« V: Film Theory and Criticism, ur. L. Braudy in M. Cohen, 137–147. New York, Oxford: Oxford University Press.

ŠTUHEC, M., 2000: Naratologija: med teorijo in prakso. Ljubljana: Študentska založba.

Objavljeno
2017-04-15
Rubrike
Razprave