Teorija/teorije diskurza in literarna veda I

  • Alenka Koron
Ključne besede: literarna veda, diskurz, teorija diskurza, Bahtin, Mihail, Foucault, Michel

Povzetek

Po terminološkem razgledu obravnavam teorije diskurza kot heterogen sklop novejših teoretično-metodoloških usmeritev v presečišču družboslovja in humanistike. Sledi pregled v literarni vedi najpogostejših koncepcij diskurza (lingvistične, naratološke, Bahtinove, Kristevine, filozofske in Foucaultove) in njihovih spoznavnoteoretskih predpostavk.

Literatura

Mihail BAHTIN / Valentin N. VOLOŠINOV, 1980: Marksizam i filozofija jezika. Prevedel Radovan Matijašević. Beograd: Nolit.

Robert F. BARSKY, 1993: »Discourse Analysis Theory.« V: Makaryk (ur.), 1993. 34–36.

Robert de BEAUGRANDE, 1994: »Discourse: 1. Discourse Analysis.« V: Groden, Kreiswirth (ur.), 1994. 207–210.

Émile BENVENISTE, 1988: Problemi splošne lingvistike I. Prevedla Igor Žagar (I–IV) in Bernard Nežmah (V–Vl). Ljubljana: ŠKUC; Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Vladimir BITI, 2000: Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije. Zagreb: Matica hrvatska.

Paul A. BOVÉ, 1990: »Discourse.« V: Frank Lentricchia, Thomas McLaughlin (ur.): Critical Terms for Literary Study. Chicago: University of Chicago Press. 50–65.

Fran BRADAČ, 1980: Latinsko-slovenski slovar. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Malcolm COULTHARD, 1996: An Introduction to Discourse Analysis. London, New York: Longman.

Teun A. van DIJK (ur.), 1985: Discourse and Communication: New Approaches to the Analysis of Mass Media Discourse and Communication. Berlin, New York: Walter de Gruyter.

George L. DILLON, 1994: »Discourse. 2. Discourse Theory.« V: Groden, Kreiswirth (ur.), 1994. 210–212.

Jürgen FOHRMANN, Harro MÜLLER (ur.), 1988: Diskurstheorien und Literaturwissenschaft. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp.

---, 1988a: »Einleitung: Diskurstheorien und Literaturwissenschaft.« V: Fohrmann, Müller(ur.), 1988. 9–21.

Michel FOUCAULT, 1991: »Red diskurza: nastopno predavanje na Collège de France 2. decembra 1970.« V: Vednost–oblast–subjekt. Prevedli Boris Čibej et al. Ljubljana: Krtina (Knjižna zbirka Krt, 58). 3–27.

---, 2001: Arheologija vednosti. Prevedel Uroš Grilc. Ljubljana: Studia humanitatis.

James Paul GEE, 1999: An introduction to Discourse Analysis: Theory and Method. London, New York: Routledge.

Gérard GENETTE, 1972: »Discours du récit.« V: Figures III. Pariz: Seuil. 67–282.

---, 1983: Nouveau discours du récit. Pariz: Seuil.

Ute GERHARD, Jürgen LINK, Rolf PARR, 2001: »Diskurs und Diskurstheorien.« V: Ansgar Nünning (ur.): Metzler Lexikon Literatur und Kulturtheorie: Ansätze–Personen–Grundbegrijfe. Stuttgart, Weimar: Metzler. 115–117.

Antonio GÓMEZ-MORIANA, 1993: Discourse Analysis as Sociocriticism: The Spanish Golden Age. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.

Michael GRODEN, Martin KREISWIRTH (ur.), 1994: The Johns Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism. Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press.

Jürgen HABERMAS, 1981: »Kriza spoznavne kritike: Spoznanje in interes, 1. del.« V: Slavoj Žižek, Rado Riha (ur.): Kritična teorija družbe. Ljubljana: Mladinska knjiga. 221–260.

---, 1989: Strukturne spremembe javnosti. Prevedel Ivo Štandeker. Ljubljana: ŠKUC, Filozofska fakulteta.

Michael HOEY, 2001: Textual Interaction: An Introduction to Written Discourse Analysis. London, New York: Routledge.

Benedikt JEßING, Ralph KÖHNEN, 2003: Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft. Stuttgart, Weimar: Metzler.

Marko JUVAN, 2000: Intertekstualnost. Ljubljana: Državna založba Slovenije. (Literarni leksikon, 45).

---, 2003: »Od literarne teorije k teoriji literarnega diskurza: fragmenti za uvod.« V: Marko Jesenšek (ur.): Perspektive slovenistike ob vključevanju v Evropsko zvezo. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 14). 81–94.

Gabriele KALMBACH, 1988: »Bibliographie zur Diskurstheorie.« V: Fohrmann, Müller (ur.), 1988. 441–456.

Clemens KAMMLER, 1992: »Historische Diskursanalyse: Foucault und die Folgen.« V: Helmut Brackert, Jörn Stückrath (ur.): Literaturwissenschaft: Ein Grundkurs. Reinbeck pri Hamburgu: Rowolt. 630–639.

Jelka KERNEV ŠTRAJN, 1995: »Naratološki modeli in dvoravninska koncepcija narativne strukture.« Primerjalna književnost, 18, št. 2. 31–58.

Marie-Christine LEPS, 1993: »Discourse.« V: Makaryk (ur.), 1993. 535–536.

Jürgen LINK, Ursula LINK-HEER, 1990: »Diskurs/Interdiskurs und Literaturanalyse.« Li-Li: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, 20, št. 77. 88–99.

Diane MACDONELL, 1986: Theories of Discourse: An Introduction. Oxford, New York: Blackwell.

Irena R. MAKARYK (ur.), 1993: Encyclopedia of Contemporary Literary Theory. Toronto: University of Toronto Press.

Sara MILLS, 1997: Discourse. London, New York: Routledge.

Christopher NORRIS, 1996: »Discourse.« V: Michael Payne (ur.): A Dictionary of Cultural and Critical Theory. Oxford, Cambridge, Mass.: Blackwell. 144–148.

Peter PRECHTL, 1999: »Diskurs. Diskurstheorie, Diskursethik.2 V: Peter Prechtl, Franz-Peter Burkard (ur.): Metzler Philosophie Lexikon. Stuttgart, Weimar: Metzler. 115–117.

Stefan RIEGER, 1995: »Exkurs: Diskursanalyse.« V: Miltos Pechlivanos et al. (ur.): Einführung in die Literaturwissenschaft. Stuttgart, Weimar: Metzler. 164–169.

Louise SCHLEINER, 1997: »Discourse Analysis and Literary Study: Aemilia Lanyer’s Epistle as Sample Text.« Mosaic, 30, št. 4. 15–37.

Siegfried J. SCHMIDT, 1988: »Diskurs und Literatursystem. Konstruktivistische Alternativen zu diskurstheoretischen Alternativen.« V: Fohrmann, Müller (ur.), 1988. 134–158.

Jola ŠKULJ, 1993: »Poststrukturalizem in Bahtinov pojem dialogizma.« Primerjalna književnost, 16, št. 1. 16–27.

Miloš TAVZES (ur.), 2002: Veliki slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Jacob TORFING, 1999: New Theories of Discourse. Oxford, Malden, Mass.: Blackwell.

Tomo VIRK, 1999: Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo.

Simone WINKO, 2001: »Diskursanalyse, Diskursgeschichte.« V: Heinz Ludwig Arnold, Heinrich Detering (ur.): Grundzüge der Literaturwissenschaft. München: Deutscher Taschenbuch Verlag. 463–478.

Objavljeno
2017-04-15
Rubrike
Razprave