Podoba družbenega sistema v slovenski dramatiki 1943–1990

  • Gašper Troha
Ključne besede: slovenska dramatika, slovensko gledališče, 20. stol., družbena vloga, realistična drama, poetična drama, drama absurda

Povzetek

V članku skušam preveriti splošno mnenje, da je slovensko dramatiko med letoma 1943 in 1990 bistveno določala oblast. Povojno dramatiko obravnavam v treh delih (realistična drama, poetična drama in drama absurda), znotraj katerih s stališča odnosa do oblasti analiziram najbolj reprezentativna dela posameznih avtorjev. Članek odpira nadaljnja vprašanja o vlogi gledališča v naši družbi in predstavlja prvi korak k njihovemu reševanju.

Literatura

»Pozorište i vlast u Jugoslaviji (1944–1990): druga strana medalje – obračuni i zabrane.« Scena. 2/3 (1990).

AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer. Stanford, Kalifornija: Stanford University Press, 1998.

BIBIČ, Polde. »Kako sem doživljal Oder 57 pa še kakšna malenkost povrh.« Oder 57. Ur. Žarko Petan in Tone Partljič. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1988. 61–74.

BIBIČ, Polde. Izgon. Ljubljana: Nova revija, Slovenski gledališki muzej, 2003.

BROCKETT, Oscar G. in Hildy, Franklin J. History of the Theatre. Boston: Allyn and Bacon, 20039.

DOLGAN, Marjan. »Tri Šalamunove parodične satire in njihov kontekst.« Primerjalna književnost. 1 (2004): 25–60.

ESSLIN, Martin. The Theatre of the Absurd. Harmondsworth: Penguin, 1970.

FILIPČIČ, Emil. Ujetniki svobode. Tipkopis SNG Drame. Ljubljana.

FOUCAULT, Michel. Nadzorovanje in kaznovanje: nastanek zapora. Ljubljana: Delavska enotnost, 1984.

FOUCAULT, Michel. Zgodovina seksualnosti. 1. Ljubljana: Škuc, 2000.

HRIBAR, Spomenka. »Pieteta in manipulacija.« Dominik Smole. Ur. Ivo Svetina. Ljubljana: Nova revija, 1996. 121–160.

INKRET, Andrej. »Vroča pomlad 1966.« Oder 57. Ur. Žarko Petan in Tone Partljič. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1988. 139–188.

JAVORŠEK, Jože. »Veselje do življenja.« Oder 57. Ur. Žarko Petan in Tone Partljič. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1988. 22–38.

JAVORŠEK, Jože. Gledališke igre. Koper: Lipa, 1967.

JESIH, Milan. Grenki sadeži pravice. Maribor: Obzorja, 1978.

JOVANOVIĆ, Dušan. Norci. Maribor: Založba Obzorja, 1970.

JOVANOVIĆ, Dušan. Osvoboditev Skopja in druge gledališke igra. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981.

KERMAUNER, Taras. »Potovanje in milost.« Dominik Smole. Ur. Ivo Svetina. Ljubljana: Nova revija, 1996. 30–50.

KERMAUNER, Taras. Trojni ples smrti. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1968.

KERMAUNER, Taras: Dramatika narodnoosvobodilnega boja. 1. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1998.

KLAIĆ, Dragan. »Utopianism and Terror in Contemporary Drama: The Plays of Dušan Jovanović.« Terrorism and Modern Drama. Ur. John Orr in Dragan Klaić. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990. 123–137.

KMECL, Matjaž. Mala literarna teorija. Ljubljana: Mihelač in Nešović, 1995.

KORUZA, Jože. Dramatika. Slovenska književnost II 1945–1965. Ljubljana: Slovenska matica, 1967.

KOS, Janko. Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001.

KRALJ, Lado. »Maeterlinckov model moderne drame.« Primerjalna književnost. 2 (1999): 13–33.

KRALJ, Vladimir. Pogledi na dramo. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1963.

LA BOÉTIE, Étienne. Rasprava o dobrovoljnom ropstvu. Beograd: Filip Višnjić, 2001.

LUŽAN, Pavel. »Salto mortale.« Problemi. 2/3 (1974): 37–41.

PAVIS, Patrice. Gledališki slovar. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1997.

PETAN, Žarko in Partljič, Tone (ur.). Oder 57. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1988.

PONIŽ, Denis. »Dramatika.« Slovenska književnost III. Ur. Jože Pogačnik. Ljubljana: DZS, 2001. 203–349.

RUPEL, Dimitrij. Pošljite za naslovnikom / Job. Maribor: Obzorja, 1984.

SCHMIDT SNOJ, Malina. Povojna slovenska poetična drama. Magistrsko delo. Ljubljana: 1976.

SELENIĆ, Slobodan. »AntigonaBorba. 27. Maj (1961): 7.

SMOLE, Dominik. »Igrice.« Nova obzorja. 10 (1957): 13–29, 121–135, 283–293.

SMOLE, Dominik. Antigona. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1972.

STRNIŠA, Gregor. Samorog. Ljubljana: DZS, 1995.

SZONDI, Peter. Das lyrische Drama des Fin de siecle. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1975.

SZONDI, Peter. Teorija sodobne drame 1880–1950. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2000.

ŠKAMPERLE, Igor. »Smoletova AntigonaDominik Smole. Ur. Ivo Svetina. Ljubljana: Nova revija, 1996. 95–106.

TROHA, Gašper. »Partizanska dramatika«. Primerjalna književnost. 1 (2003): 75–94.

UBERSFELD, Anne. Brati gledališče. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2002.

ZAJC, Dane. Drame. 1. Dane Zajc v petih knjigah. Ljubljana: Emonica, 1990.

ZANI, Sofia. »Antigona Dominika Smoleta.« Dominik Smole. Ur. Ivo Svetina. Ljubljana: Nova revija, 1996. 109–119.

ZUPANČIČ, Mirko. »Antigona Dominika Smoleta.« Antigona. Dominik Smole. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1972.

ŽIŽEK, Slavoj. Jezik, ideologija, Slovenci. Ljubljana: Delavska enotnost, 1987.

Objavljeno
2017-09-26
Rubrike
Razprave