Teorije/teorija diskurza in literarna veda II

Avtorji

  • Alenka Koron

Ključne besede:

literarna veda, diskurz, teorija diskurza, Link, Jürgen, Angenot, Marc, Juvan, Marko

Povzetek

Prispevek je drugi del članka o teorijah/teoriji diskurza in literarni vedi. V prvem sem po terminološkem razgledu najprej obravnavala teorije diskurza kot heterogen sklop novejših teoretično-metodoloških usmeritev v presečišču družboslovja in humanistike. Sledil je pregled v literarni vedi najpogostejših koncepcij diskurza, (lingvistične, naratološke, Bahtinove, Kristevine, filozofske in Foucaultove), in njihovih spoznavnoteoretskih predpostavk. V drugem delu članka kritično osvetljujem dve literarnovedni navezavi na sodobne teorije diskurza (Linkovo in Angenotovo) in na kratko prikažem njihovo slovensko recepcijo.

Literatura

Marc ANGENOT, 1989: 1889 : un état du discours social. Longueuil: Préambule.

Mihail BAHTIN / Valentin N. VOLOŠINOV, 1980: Marksizam i filozofija jezika. Prevedel Radovan Matijašević. Beograd: Nolit.

Jürgen FOHRMANN, Harro MÜLLER (ur.), 1988: Diskurstheorien und Literaturwissenschaft. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp.

Ute GERHARD, Jürgen LINK, Rolf PARR, 2001: »Diskurs und Diskurstheorien.« V: Ansgar Nünning (ur.): Metzler Lexikon Literatur und Kulturtheorie: Ansätze– Personen– Grundbegriffe. Stuttgart, Weimar: Metzler. 115–117.

Hans Ulrich GUMBRECHT, 1997: In 1926: Living at the Edge of Time. Cambridge (Mass.), London: Harvard University Press.

Marko JUVAN, 2000: Intertekstualnost. Ljubljana: Državna založba Slovenije. (Literarni leksikon, 45).

---, 2003: »Od literarne teorije k teoriji literarnega diskurza: fragmenti za uvod.« V: Marko Jesenšek (ur.): Perspektive slovenistike ob vključevanju v Evropsko zvezo. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 14). 81–94.

Clemens KAMMLER, 1992: »Historische Diskursanalyse: Foucault und die Folgen.« V: Helmut Brackert, Jörn Stückrath (ur.): Literaturwissenschaft: Ein Grundkurs. Reinbeck pri Hamburgu: Rowolt. 630–639.

Jürgen LINK, 1988: »Literaturanalyse als Interdiskursanalyse. Am Beispiel des Ursprungs literarischer Symbolik in der Kollektivsymbolik.« V: Fohrmann, Müller (ur.), 1988. 284–307.

Jürgen LINK, Ursula LINK-HEER, 1990: »Diskurs/Interdiskurs und Literaturanalyse.« Li-Li: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, 20, št. 77. 88–99.

Siegfried J. SCHMIDT, 1988: »Diskurs und Literatursystem. Konstruktivistische Alternativen zu diskurstheoretischen Alternativen.« V: Fohrmann, Müller (ur.), 1988. 134–158.

Tomo VIRK, 1999: Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo.

Simone WINKO, 2001: »Diskursanalyse, Diskursgeschichte.« V: Heinz Ludwig Arnold, Heinrich Detering (ur.): Grundzüge der Literaturwissenschaft. München: Deutscher Taschenbuch Verlag. 463–478.

Prenosi

Objavljeno

2017-09-26

Številka

Rubrike

Razprave