Biblija, slovenski jezik in slovenska literatura

  • Vid Snoj
Ključne besede: slovenska književnost, Biblija, prevodi v slovenščino, svetopisemski jezik, svetopisemski motivi, Prešeren, France, Cankar, Ivan

Povzetek

Članek pripoveduje zgodbo o Bibliji, slovenskem jeziku in slovenski literaturi, s tem da sledi različnim nitim v zapleteni teksturi te zgodbe. Niti so štiri: slovenski prevod Biblije v 16. stoletju, nastanek slovenske literature v drugi polovici 18. stoletja in potem, znotraj okvira slovenske literature, sekularizacija Biblije v Prešernovem visokem romantičnem pesništvu ter izoblikovanje paradigme hrepenenja ob pomoči Biblije v Cankarjevi prozi skoraj stoletje pozneje.

Literatura

Aristotelis de arte poetica liber. Ur. Rudolf Kassel. Oxford: Oxford University Press, 1965.

Auerbach, Erich. Mimesis. Prikazana resničnost v zahodni literaturi. Prev. Vid Snoj. Ljubljana: LUD Literatura, 1998.

Blumenberg, Hans. Säkularisierung und Selbstbehauptung. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1974.

Breznik, Anton. »Literarna tradicija v Evangelijih in listihJezikoslovne razprave. Ur. Jože Toporišič. Ljubljana: Slovenska matica, 1982. 27–54.

Cankar, Ivan. »Za križem.« Zbrano delo [= ZD]. 17. knjiga. Ur. France Bernik. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1974. 115–9.

Fischer Lexikon Literatur. Ur. Ulfert Ricklefs. 3. knjiga. Frankfurt ob Majni: Fischer Taschenbuch Verlag, 1996.

Grdina, Igor. »Začetki slovenske književnosti med protestantsko in katoliško reformacijo.« Slavistična revija 41.1 (1993): 77–129.

Gspan, Alfonz. »Razsvetljenstvo.« Zgodovina slovenskega slovstva. 1. knjiga. Do začetkov romantike. Ur. Lino Legiša in Alfonz Gspan. Ljubljana: Slovenska matica, 1956. 329–440.

Hegel, G. W. F. Werke. 3. knjiga. Phänomenologie des Geistes. Ur. Eva Molden Hauer in Karl Markus Michel. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1996 (5. natis).

---. Werke. 13. knjiga. Vorlesungen über die Ästhetik I. Ur. Eva Molden Hauer in Karl Markus Michel. Frankfurt na Majni: Suhrkamp, 1994 (4. natis).

Humboldt, Wilhelm von. Aeschylos Agamemnon metrisch übersetzt. Leipzig: Fleischer, 1816.

Kos, Janko. »Cankar in problem slovenskega romana.« Hiša Marije Pomočnice. Ivan Cankar. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1989 (2. natis). 5–59.

---. Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1987.

---. »Recepcija Biblije v slovenski literaturi.« Bogoslovni vestnik 57.1–2 (1997): 151–8.

---. »Teze o slovenskem romanu.« Literatura 3.13 (1991): 47–56.

Kidrič, France. Zgodovina slovenskega slovstva od začetkov do marčne revolucije I. Ljubljana: Slovenska matica, 1929.

Kreft, Bratko. »Cankarjev Hlapec JernejHlapec Jernej. Ivan Cankar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. (Kondor 114). 75–121.

Linhart, Anton Tomaž. Zbrano delo. 1. knjiga. Ur. Alfonz Gspan. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1950.

Paternu, Boris. »Slovenska poezija.« Pogledi na slovensko književnost I. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1974. 47–75.

Pirjevec, Dušan. »Ivan Cankar in literatura.« Problemi 7.77 (1969): 312–337.

Pogačnik, Jože. »Dalmatins Bibelübersetzung (1584) als Ausgangbasis für eine Vertextungs- und Erzählpraxis in der slowenischen Literatur.« Interpretation of the Bible. Ur. Jože Krašovec. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, in Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998. 1653–1670.

Prešeren, France. Zbrano delo [= ZD]. 1. knjiga. Ur. Janko Kos. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1965.

---. Zbrano delo. 2. knjiga. Ur. Janko Kos. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1966.

Prijatelj, Ivan. »Literarna zgodovina.« Izbrani eseji in razprave I. Ljubljana: Slovenska matica, 1952. 3–36.

Rigler, Jakob. Začetki slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1968.

Rupel, Mirko. »Protireformacija in barok.« Zgodovina slovenskega slovstva. 1. knjiga. Do začetkov romantike. Ur. Lino Legiša in Alfonz Gspan. Ljubljana: Slovenska matica, 1956. 263–325.

Slodnjak, Antona. Slovensko slovstvo. Ob tisočletnici Brižinskih spomenikov. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1968.

Snoj, Vid. »France Prešeren in sekularizacija Biblije.« Poligrafi 3.11–2 (1999): 289–347.

---. »Smisli hrepenenja: literatura Ivana Cankarja in novozavezno krščanstvo.« Primerjalna književnost 23.2 (2000): 27–57.

---. »Sveto pismo nove zaveze in slovenska literatura: hermenevtična prolegomena.« Tretji dan 28.9 (1999): 19–30. Tretji dan 29.2 (2000): 11–22.

Suhadolnik, Stane. »Jezikovna analiza Svetega pisma nove zaveze (1984).« Slavistična revija 41.4 (1993): 429–448.

Sveto pismo novega zakona. Ur. Frančišek Jere, Gregorij Pečjak in Andrej Snoj. Ljubljana: Škofijski ordinariat, 1937–9.

Sveto pismo stare in nove zaveze. Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije, 1996.

Thomson, Francis J. »The Slavonic Translation of the Old Testament.« Interpretation of the Bible. Ur. Jože Krašovec. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, in Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998. 605–920.

Tomšič, France. »Razvoj slovenskega knjižnega jezika.« Zgodovina slovenskega slovstva. 1. knjiga. Do začetkov romantike. Ur. Lino Legiša in Alfonz Gspan. Ljubljana: Slovenska matica, 1956. 9–28.

Trubar, Primož. »Ta evangeli svetiga Matevža. Posvetilo.« Slovenski protestantski pisci. Ur. Mirko Rupel. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1966 (2., dopolnjena izd.). 64–7.

Trubar, Primož. »Ta prvi dejl tiga noviga testamenta. Posvetilo.« Slovenski protestantski pisci. Ur. Mirko Rupel. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1966 (2., dopolnjena izd.). 71–82.

Virk, Tomo. »Dušan Pirjevec in slovenski roman.« Literatura 9.67–8 (1997): 76–101.

---. Strah pred naivnostjo. Ljubljana: LUD Literatura, 2000.

Objavljeno
2017-09-26
Rubrike
Razprave