Spolna identiteta in sodobni slovenski roman

  • Alojzija Zupan Sosič
Ključne besede: slovenska književnost, slovenski roman, 1990–2005, spolna identiteta, ženski liki, študije spolov, nova emocionalnost

Povzetek

Spolna identiteta je tesno povezana z vprašanjem družbenega spola kot fantazme ali performansa. Ta je v najnovejšem slovenskem romanu (1990–2005) znanilka pomembnih novosti: osrednjosti ženske literarne osebe in nove emocionalnosti. Novo emocionalnost uvajata posebna iskrenost in čustvenost, ki nadzirata izpovedovanje ne/uspešne med/spolne komunikacije s humorno-ironično-parodično razdaljo; avtorefleksivno prepletanje moške in ženske kategorije pa obarvata s subtilno intelektualnostjo.

Literatura

Adams, Parveen. »Zapis o razločku med seksualnim razcepom in seksualnimi razlikami.« Ženska seksualnost: Freud & Lacan. Ur. Eva D. Bahovec. 193–201.

Avsec, Andrej. »Spolna shema: maskulinost, femininost in androginija.« Anthropos 1–3 (1998): 166–179.

Badinter, Elizabeth. »XY. O moški identiteti.« Apokalipsa 72 (2004): 140–169.

Bahovec, Eva D. (ur.). Ženska seksualnost: Freud & Lacan. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1991. (Zbirka Analecta).

Biti, Vladimir. »Identiteta.« Primerjalna književnost 23.1 (2000): 11–23.

Bogataj, Matej. »Na svetu sem zato, da poiščem zgodbo.« Intervju z Vinkom Möderndorferjem. Literatura 12.109–110 (2000): 55–73.

Butler, Judith. Težave s spolom: feminizem in subverzija identitete. Ljubljana: ŠKUC, 2001. (Zbirka Lambda).

Chapman, Raymond. Focus of Speech in Victorian Fiction. New York: Longman Publishing, 1994.

Chatman, Seymour. »Dali su likovi samo ljudi.« Književnost 5–6 (1985): 1026–1037.

Curti, Lidija. »Šta je stvarno, a šta nije: Ženske fabulacije u kulturalnoj analizi.« Razlika/Différance, časopis za kritiku i umjetnost teorije 3–4 (2003): 277–311.

Dolar, Mladen. »Strel sredi koncerta.« Spremna beseda. Uvod v sociologijo glasbe. T. W. Adorno. Ljubljana: DZS, 1986.

Foucault, Michel. Zgodovina seksualnosti. 2. Uporaba ugodij. Ljubljana: ŠKUC, 1998. (Zbirka Lambda).

Glover, David in Cora Kaplan. Genders. 2. izdaja. London: Routledge, 2001.

Kalbfleisch, Pamela J. in Michael J. Cody. Gender, Power and Communication in Human Relationships. New Yersey: Lawrence Erlbaum Association, 1995.

Kobal Palčič, Darja. »Preučevanje kognitivne spolne sheme z vidika stereotipov ali z vidika samopodobe.« Časopis za kritiko znanosti 26.188 (1998): 247–257.

Kovačič, Bojan in Zdenko Vrdlovec. Filmski leksikon. Ljubljana: Modrijan, 1999.

Lorber, Judith. Paradoxes of Gender. New Haven, London: Yale UP, 1994.

Mahkota, Tina. »Nove barve škotskega kara.« Spremna beseda. Dihati moraš, to je vsa skrivnost. Janice Galloway. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 2000. (Knjižna zbirka Beletrina). 297–309.

Mitchel, Juliet. »Psihoanalitične teorije seksualnih razlik.« Ženska seksualnost: Freud & Lacan. Ur. Eva D. Bahovec. 172–188.

Moi, Toril. Politika spola/teksta. Ljubljana: LUD Literatura, 1999. (Zbirka Labirinti).

Morovič, Andrej. Vladarka. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1997. (Knjižna zbirka Beletrina).

Mozetič, Brane. Zgubljena zgodba. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2001. (Aleph 69).

Praprotnik, Tadej. Ideološki mehanizmi produkcije identitet. Od identitete k identifikaciji. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1999.

Schowalter, Elaine. »Feminizem in literatura.« Sodobna literarna teorija. Ur. Aleš Pogačnik. Ljubljana: Krtina, 1995. 177–203.

Spence, Janet T. in Camille Buckner. »Masculinity and Femininity: Defining the Undefinable.« Gender, Power and Communication in Human Relationships. Ur. Pamela J. Kalbfleisch in Michael J. Cody. 105–138.

Štular, Suzana. »Družbena konstrukcija spolne identitete.« Teorija in praksa 35. 3 (1998): 441–454.

Tratnik, Suzana. »Anketa: Gender Studies.« Apokalipsa 72 (2004): 79–82.

---. Ime mi je Damjan. Ljubljana: ŠKUC, 2001. (Zbirka Lambda).

---. Lezbična zgodba – literarna konstrukcija seksualnosti. Magistrsko delo. Ljubljana: Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2004.

Verhaegne, Paul. Ljubezen v času osamljenosti. Ljubljana: Orbis, 2002.

Zupan Sosič, Alojzija. »Označevanje literature žensk.« Prvo slovensko-hrvaško slavistično srečanje. Ur. Vesna Požgaj Hadži. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 2001.

---. »Tradicionalno in sodobno v romanu Boštjanov let Florjana Lipuša«. Moderno v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 40. SSJLK. Ur. Marko Stabej. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2004. 80–92.

---. Zavetje zgodbe. Sodobni slovenski roman ob koncu stoletja. Ljubljana: LUD Literatura, 2003. (Zbirka Novi pristopi).

Winnett, Susan. »Rastrojevanje: žene, muškarci, pripovjedni tekst: princip užitka.« Suvremena teorija pripovjedanja. Ur. Vladimir Biti. Zagreb: Globus, 1992. 405–427.

Objavljeno
2017-09-26
Rubrike
Razprave