Kosovel in hibridnost modernizma

  • Marko Juvan
Ključne besede: slovenska poezija, Kosovel, Srečko, literarna recepcija, modernizem, avantgarda, hibridnost

Povzetek

Zaradi anomalij v distribuciji in recepciji pesniških tekstov Srečka Kosovela so se o njem oblikovale kontradiktorne predstave (da je zapozneli dedič slovenske moderne, ekspresionistični vizionar ali radikalni avantgardist), literarna zgodovina pa se je soočila s problemom, kako periodizirati njegov heterogeni opus. V Kosovelovih poetikah (impresionistično-simbolistični, ekspresionistični, proletkultovski, avantgardistični in modernistični) se sicer očitno spreminja model pesniške komunikacije: gre za preseganje estetske avtonomije in odpiranje pesniškega teksta za govorice, sporočila, tekste, teme in podobe sodobnega sveta. Toda Kosovel si je svojo pesniško identiteto do konca življenja vzpostavljal prav v hibridni koprezenci raznorodnih poetik, ki se je ne da vkleniti v tradicionalno literarnozgodovinsko naracijo o razvoju in prelomih. V tem vidim ne samo značilno mladostniško iskanje »svojega izraza«, temveč pomemben simptom modernizma – modernistično večjezičnost, relativizem, ambivalenco, prezentizem in perspektivizem. Hibridnost stilov in poetik je ena izmed razpoznavnih potez umetnosti modernizma, pojavlja se tudi znotraj opusov posameznih avtorjev.

Literatura

Guillaume APOLLINAIRE, 1992: Sonce prerezan vrat. Izbor in prev. A. Berger. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Roland BARTHES, 1953: Le degré zéro de l’écriture. Pariz: Seuil.

Michael BELL, 1991: »The Metaphisics of Modernism.« V: The Cambridge Companion to Modernism. Ur. M. Levenson. Cambridge: Cambridge University Press. 9–32.

Sara BLAIR, 1991: »Modernism and the Politics of Culture.« V: The Cambridge Companion to Modernism. Ur. M. Levenson. Cambridge: Cambridge University Press. 157–173.

Malcolm BRADBURY – James MCFARLANE, ur. 1991: Modernism: A Guide to European Literature 1890–1930. London: Penguin Books.

Darko DOLINAR – Marko JUVAN, ur. 2003: Kako pisati literarno zgodovino danes? Razprave. Ljubljana: ZRC SAZU.

Marijan DOVIĆ, 2004: Sistemske in empirične obravnave literature. Ljubljana: Založba ZRC. (Studia litteraria).

Alfonz GSPAN, 1974: Neznani Srečko Kosovel: neobjavljeno gradivo iz pesnikove zapuščine ter kritične pripombe h Kosovelovemu Zbranemu delu in Integralom. Ljubljana: s. n.

Graham HOUGH: »The Modernist Lyric.« V: Modernism: A Guide to European Literature 1890–1930. Ur. M. Bradbury, J. McFarlane. London: Penguin Books. 312–320.

Janko KOS, 1983: Moderna misel in slovenska književnost. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Matevž KOS, 1997: »Kako brati Kosovela?« V: Srečko Kosovel, Izbrane pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Kondor 280.) 129–167.

ZD 1 = Srečko KOSOVEL, 1964: Zbrano delo 1. Druga izdaja. Ur. A. Ocvirk. Ljubljana: DZS.

ZD 2 = Srečko KOSOVEL, 1974. Zbrano delo 2. Ur. A. Ocvirk. Ljubljana: DZS.

ZD 3/1 = Srečko KOSOVEL, 1977. Zbrano delo 3/1. Ur. A. Ocvirk. Ljubljana: DZS.

Srečko KOSOVEL, 1967: Integrali ’26. Ur. A. Ocvirk. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Erwin KÖSTLER, 1999: Srečko Kosovel: »Klassiker ohne Werk.« V: S. Kosovel, Integrale. Prev. E. Köstler. Klagenfurt/Celovec: Drava.189–198.

Lado KRALJ, 1986: »Kosovelov konstruktivizem: kritika pojma.« Primerjalna književnost 9/2. 29–44.

Ernő KULCSÁR-SZABÓ, 1999: »Subjekt und Sprachlichkeit.« V: Epoche – Text – Modalität: Diskurs der Moderne in der ungarischen Literaturwissenschaft. Ur. E. Kulcsár-Szabó, M. Szegedy-Maszák. Tübingen: Niemeyer. 51–74.

Michael LEVENSON, ur. 1999: The Cambridge Companion to Modernism. Cambridge: Cambridge University Press.

– – –, 1991: »Introduction.« V: The Cambridge Companion to Modernism. Ur. M. Levenson. Cambridge: Cambridge University Press. 1–8.

James LONGENBACH, 1991: »Modern Poetry.« V: The Cambridge Companion to Modernism. Ur. M. Levenson. Cambridge: Cambridge University Press. 100–129.

Enrique MALLEN, 2004: On-line Picasso Project. http://www.tamu.edu/mocl/picasso/ (datum dostopa 8. september 2004).

Paul de MAN, 1997: »Literarna zgodovina in literarna modernost.« Slepota in uvid. Prev. Jelka Kernev Štrajn. Ljubljana: LUD Literatura. 143–164.

Vanesa MATAJC, 2004: 2Literarnozgodovinski pojmovnik za literaturo moderne: revizija in nekaj predlogov.« Primerjalna književnost 27/2. 61–81.

Anton OCVIRK, 1946: »Opombe.« V: S. Kosovel, Zbrano delo 1. Prva izdaja. Ur. A. Ocvirk. Ljubljana: DZS. 403–442.

– – –, 1964: »Opombe.« V: S. Kosovel, Zbrano delo 1. Ur. A. Ocvirk. Ljubljana: DZS. 413–505.

– – –, 1967: »Srečko Kosovel in konstruktivizem.« V: S. Kosovel, Integrali ‘26. Ur. A. Ocvirk. Ljubljana: Cankarjeva založba. 5–112.

– – –, 1974: »Opombe.« V: S. Kosovel, Zbrano delo 2. Ur. A. Ocvirk. Ljubljana: DZS. 553–718.

Boris PATERNU, 1989: »Slovenski modernizem (Župančič – Kosovel – Kocbek).« Obdobja in slogi v slovenski književnosti. Ljubljana: Mladinska knjiga. 145–162.

Fernando PESSOA, 1997: Zadnja čarovnija: izbor. Prev. in spremna beseda C. Bergles. Ljubljana: Nova revija.

Lawrence RAINEY, 1991: »The Cultural Economy of Modernism.« V: The Cambridge Companion to Modernism. Ur. M. Levenson. Cambridge: Cambridge University Press. 33–69.

Gerhard SCHAUMANN, 1997: »Srečko Kosovels Europagedichte.« Slavistična revija 45/1–2. 59–66.

Anton SLODNJAK, 1970: »[Spremna beseda.]« V: S. Kosovel, Lirika. Ljubljana: Mladinska knjiga. 99–117.

Jola ŠKULJ, 1991: »Paul de Man in pojem ’modernizem’: koncepcija odprtosti, ki je hkrati celovitost.« Primerjalna književnost 14/2. 41–49.

– – –, 1995: »Modernizem in modernost.« Primerjalna književnost 18/2. 17–30.

Attila TAMÁS, 1991: »Überlegungen über Gültigkeit umfassender Stilkategorien und systematisierungsbegriffe im 20. Jahrhundert.« V: Avantgarde und Postmoderne: Prozesse struktureller und funktioneller Veränderungen. Ur. E. Fischer-Lichte, K. Schwind. Tübingen: Stauffenburg-Verl. 129–138.

Steven TÖTÖSY, 1999: »Configurations of Postcoloniality and National Identity: Inbetween Peripherality and Narratives of Change.« The Comparatist: Journal of the Southern Comparative Literature Association (Virginia Commonwealth University) 23. 89–110.

Vera TROHA, 1988: »O Kosovelu in italijanskem futurizmu.« Primerjalna književnost 11/2. 1–14.

Boštjan M. TURK, 1996: »Slogovna razmerja Kosovelove lirike v luči modernističnih poskusov iz zadnje ustvarjalne etape.« Slavistična revija 44/4. 367–392.

Janez VREČKO, 1986: Srečko Kosovel, slovenska zgodovinska avantgarda in zenitizem. Maribor: Obzorja.

– – –, 1999: »Labodovci, pilotovci, konstrukterji, konsisti in tankisti.« Slavistična revija 47/1. 49–67.

Franc ZADRAVEC, 1986: Srečko Kosovel, 1904–1926. Koper: Lipa; Trst: ZTT.

– – –, 1988: »Srečko Kosovel (1904–1926) in ruski pesniški konstruktivizem – podobnosti in razločki.« Slavistična revija 36/2. 195–215.

Peter V. ZIMA, 2001: Das literarische Subjekt: Zwischen Spätmoderne und Postmoderne. Tübingen–Basel: Francke.

– – –, 2003: »Historische Perioden als Problematiken: Sozio-linguistische Situationen, Soziolekte und Diskurse.« V: Kako pisati literarno zgodovino danes? Ur. D. Dolinar, M. Juvan. 275–286.

Objavljeno
2017-09-26