Kosovel in nihilizem: poskus konstruktivne destrukcije

  • Matevž Kos
Ključne besede: slovenska poezija, Kosovel, Srečko, filozofski vplivi, Nietzsche, Friedrich, ničejanstvo, nihilizem

Povzetek

Prispevek se loteva vprašanja Kosovelovega odnosa do nihilizma. Natančneje: kaj je Kosovel razumel pod tem pojmom, ki ga je sam poznal in uporabljal, in v kakšni smeri je nihilistično problematiko skušal preseči. V tem kontekstu se razprava ustavlja zlasti ob Kosovelovem odnosu do Nietzscheja, kakor ga lahko rekonstruiramo s pomočjo Kosovelovih formulacij v njegovih pismih in dnevniških zapiskih. S pomočjo teh navedkov se da podrobneje argumentirati tezo, da za Kosovela alternativa nihilizmu ni volja do moči kot aktivno počelo življenja v Nietzschejevem smislu, temveč gre Kosovelovo prizadevanje v drugačni smeri. Pesnik govori namreč o etični revoluciji, ki je obenem duhovna revolucija, in sicer ne v imenu nadčloveka kot izpostavljene in osamljene figure volje do moči, ampak v imenu novega človekanovega človečanstva in njegovih moralnih atributov. – Če Nietzsche odpravlja moralno razlikovanje med dobrim in slabim in nasploh moralo kot tako (morala je nemorala), pa je Kosovelova zahteva ravno nasprotna: gre mu za poudarjeno etično-moralno držo, saj se mora človek – človek kot etični subjekt – vsakič znova odločati med dobrim in zlim, pravičnim in krivičnim. Od tod tudi Kosovelove besede o človeku kot »poosebljenem etosu«. – Nietzsche ni ključna oseba, ki bi odpirala vrata Kosovelovega pesniškega sveta. Je pa v Kosovelovem odnosu do Nietzscheja neka pomenljiva ambivalenca. K tej ambivalenci je svoje prispevalo tudi tisto, čemur bi lahko rekli nehote napačno razumevanje Nietzscheja.

Literatura

KOSOVEL, Srečko (1964): Zbrano delo I, ur. A. Ocvirk, Ljubljana: Državna založba Slovenije.

– – – (1974): Zbrano delo II, ur. A. Ocvirk, Ljubljana: Državna založba Slovenije.

– – – (1977): Zbrano delo III, ur. A. Ocvirk, Ljubljana: Državna založba Slovenije.

– – – (1967): Integrali’26. Ljubljana–Trst [Zbirka Bela krizantema]: Cankarjeva založba in Založništvo tržaškega tiska.

KOS, Matevž (2003): Poskusi z Nietzschejem: Nietzsche in ničejanstvo v slovenski literaturi. Ljubljana [Razprave in eseji; 51]: Slovenska matica.

– – – (1997): »Kako brati Kosovela?« V: S. Kosovel: Izbrane pesmi. Ljubljana [Knjižnica Kondor; 280]: Založba Mladinska knjiga, str. 129–167.

KRALJ, Lado (1986): Ekspresionizem. Ljubljana [Literarni leksikon; 30]: Državna založba Slovenije.

– – – (1986): »Kosovelov konstruktivizem: kritika pojma.« Primerjalna književnost IX/2, str. 29–44.

NIETZSCHE, Friedrich (1988): Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden. [KSA]. Ur. G. Colli in M. Montinari. München/Berlin/New York: dtv/de Gruyter.

– – – (1984): Tako je govoril Zaratustra. Knjiga za vse in za nikogar. Prev. Janko Moder, Ljubljana [2. izdaja], [Filozofska knjižnica; 15]: Slovenska matica.

– – – (1988): Ecce homo. Prev. Janko Moder, Ljubljana [Filozofska knjižnica; 36]: Slovenska matica.

– – – (1991): Volja do moči. Poskus prevrednotenja vseh vrednot: iz zapuščine 1884/88. Prev. Janko Moder. Ljubljana [Filozofska knjižnica; 34]: Slovenska matica.

VREČKO, Janez (1986): Srečko Kosovel, slovenska zgodovinska avantgarda in zenitizem. Maribor [Znamenja; 89]: Založba Obzorja.

Objavljeno
2017-09-26