Kosovelovi konsi: nelahko ravnotežje med subjektom in družbo

  • Alenka Jovanovski
Ključne besede: slovenska poezija, Kosovel, Srečko, recepcijska estetika, estetsko izkustvo

Povzetek

Obravnava Kosovelovih pesmi se osredotoča na komunikativno zmožnost estetskega izkustva kot razmerje med sprejemnikovo obrnjenostjo »vase« in k »drugemu«. Kriza Kantove-Schillerjeve sheme estetskega izkustva je avantgardiste vodila k poskusu, da bi porušeno ravnotežje med dvema poloma komunikativne zmožnosti uravnotežili s povezavo umetnosti in življenja. Podoben poskus zaznamo ob Kosovelovih konsih, kjer ironizacija »lepe duše« bralcu onemogoča nasladno zazrtost vase, ga sili v estetsko distanco od sebe in slednjič v kritični premislek o sebi ter o družbenih normah. Nekateri konsi omogočajo uravnoteženje obeh polov komunikativne zmožnosti estetskega izkustva, v pesmi »Sferično zrcalo« pa samo branje pesmi zahteva sprotno interpretacijo. Zaradi tega ne more priti do ravnotežja med obema poloma komunikativne zmožnosti. Ker je nasledek poudarjene sprejemnikove refleksivne dejavnosti zgolj (subjektiviteta kot) interpretacija, se sprejemnik ne razpre dovolj v družbo. Izhod iz takega stanja je Kosovel videl v socialističnem delovanju in v integralih, kjer naj bi se umetnost končno povezala z življenjem. Bistven del ravnotežja komunikativne zmožnosti pa v tem primeru ostaja sprejemnikov samopremislek.

Literatura

ADORNO, Th. (2002): Aesthetic Theory, prev. Robert Hullot-Kentor, London–New York: Continuum [Athlone Contemporary European Thinkers].

BENJAMIN, W. (2000): »Art in the Age of Mechanical Reproduction«, prev. Harry Zohn, v: The Continental Aesthetics Reader, ur. Clive Cazeaux, London–New York: Routledge.

GADAMER, H.G. (2001): Resnica in metoda, prev. Tomo Virk, Ljubljana: LUD Literatura.

GRISI, Fr., ur. (1994): I futuristi, Milano: Newton (Grandi tascabili economici; 260).

ISER, W. (2001): Bralno dejanje, prev. Alfred Leskovec, Ljubljana: Studia humanitatis.

ISER, W. (1993): The Fictive and the Imaginary: Charting Literary Anthropology, Baltimore: Johns Hopkins UP.

JAUß, H.R. (1998): Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika, prev. Tomo Virk, Ljubljana: LUD Literatura.

KANT, I. (1999): Kritika razsodne moči, prev. Rado Riha, Ljubljana: ZRC Sazu.

KERMAUNER, T. (1993): Poezija slovenskega zahoda, 3. del, Maribor: Obzorja.

KOS, J. (1995): Na poti v postmoderno, Ljubljana: LUD Literatura.

KOS, J. ( 2001): Primerjalna zgodovina slovenske literature, Ljubljana: Mladinska knjiga.

KOS, M. (1997): »Kako brati Kosovela?«, v: Srečko Kosovel, Izbrane pesmi, Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 129–165.

KOSOVEL, S. (1977): Zbrano delo III, drugi del (ZD). Ljubljana: Državna založba Slovenije.

KOSOVEL, S. (2003): Integrali 26’, ur. A. Ocvirk, Ljubljana: Cankarjeva založba (faksimile izdaje iz l. 1967, Ljubljana: ČZP Ljudska pravica [Bela krizantema]).

MARQUARD, O. (1994): Estetica e anestetica, Milano: Il Mulino.

SCHILLER, Fr. (2003): O estetski vzgoji človeka, prev. Štefan Vevar, sprem. bes. Bojan Žalec, Ljubljana: Študentska založba (Claritas; 29).

VREČKO, J. (1986): Srečko Kosovel, slovenska zgodovinska avantgarda in zenitizem, Maribor: Obzorja.

VREČKO, J. (1996): »Kosovelovo razmerje do moderne tehnike«, v: Kras, letn. 3, št. 14 (27. V. 1996), str. 8–11.

Objavljeno
2017-09-26