Ali je alegorija alternativa simbolu? Prispevek k tropološki problematiki

  • Jelka Kernev Štrajn
Ključne besede: literarna teorija, poststrukturalizem, retorične figure, tropi, alegorija, simbol, romantika

Povzetek

V zgodnejših literarnozgodovinskih obdobjih je raba izrazov, kot sta alegorija in simbol, zelo nihala. Članek zagovarja tezo, da je pozneje, v 19. in 20. stoletju, ta raba postajala čedalje manj stvar tropov in čedalje bolj manifestacija določene naravnanosti do sveta. V tem procesu je romantika odigrala ključno vlogo. Goethe in Coleridge sta pojma začela obravnavati antitetično in vrednotno, saj sta simbolu pripisala očitno prednost pred alegorijo. Njuna opredelitev se je obdržala dolgo v 20. stoletje. Dokončno je to vrednotno zaznamovano razmerje zamajala teorija poststrukturalizma (Paul de Man) z novimi uvidi v romantično poezijo in poetiko.

Literatura

Behler, Ernst. Frühromantik. Berlin, New York: Walter de Gruyter & Co., 1992.

Coleridge, Samuel Taylor. »The Statesman's Manual«. Collected Works. 6. zv., Lay Sermons. Ur. R. J. White. Princeton: Princeton University Press, 1972 (1. izd. 1816).

De Man, Paul. Slepota in uvid. Prev. Jelka Kernev Štrajn. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 1997. (Zbirka Labirinti).

De Man, Paul. Allegories of Reading: Figural Language in Rousseau, Nietzsche, Rilke and Proust. New Haven in London: Yale University Press, 1979.

De Man, Paul. »Murray Krieger: A Commentary«. Romanticism and Contemporary Criticism. Ur. E. S. Burt, Kevin Newmark in Andrzej Warminski. Baltimor in London: The Johns Hopkins University Press, 1993.

Gadamer, Hans-Georg. Resnica in metoda. Prev. Tomo Virk. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2001. (Zbirka Labirinti).

Gellrich, Jesse. »Deconstructing Allegory«. Genre (jesen 1985): 197-213.

Goethe, J. W. Goethes Werke in zwölf Bänden. Ur. Helmut Holtzhauer. Berlin, Weimar: Aufbau Verlag. 1968 (7. zv.)

Hegel, G. W. F. Estetika. Prev. Nikola Popović. Beograd: Kultura, 1970.

Hegel, G. W. F. Vorlesungen über Ästhetik I, Werke 13., Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1970.

Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Ur. Gert Ueding. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992.

Jauss, Hans-Robert. Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika. Prev. Tomo Virk. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 1998. (Zbirka Labirinti).

Kant, Immanuel. Kritika razsodne moči. Prev. Rado Riha. Ljubljana: Založba ZRC, 1999.

Keats, John. The Selected Poetry of Keats. Ur. Paul de Man. New York: New American Library, 1966.

Keats, John. John Keats. Prev. Andrej Arko. Ljubljana: MK, 1987. (Zbirka Lirika).

Kernev-Štrajn, Jelka. »Fragment kot spomin vtkan v tekst«. Kako pisati literarno zgodovino danes? Ur. Darko Dolinar in Marko Juvan. Ljubljana: Založba ZRC, 2003.

Krieger, Murray. »A Waking Dream«. Allegory, Myth and Symbol. Ur. Morton W. Bloomfield. Cambridge: Harvard University Press, 1981.

Krieger, Murray. »My Travels with the Aesthetic«. The Revenge of the Aesthetic. Ur. Michael P. Clarck. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 2000. 208–236.

Schlegel, Friedrich. Kritische Schriften und Fragmente. Ur. Ernst Behler in Hans Eichner. Studienausgabe (I-IV). München: Ferdinand Schöningh, 1988.

Schlegel, Friedrich. Spisi o literaturi. Prev. Tomo Virk. Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 1998. (Zbirka Labirinti).

Sörensen, Beng Allgot. Allegorie und Symbol: Texte zur Theorie des dichterischen Bildes im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Frankfurt ob Majni: Athenäum, 1972.

Titzmann, Michael. »Allegorie und Symbol im Denksystem der Goethezeit«. Formen und Funktionen der Allegorie, Synposion Wolfenbüttel. Ur. Walter Haug. Stutgart: J. B. Metzler, 1978. 642–665.

Objavljeno
2017-09-26
Rubrike
Razprave