Faustovstvo v dobi izgubljene nedolžnosti

  • Seta Knop
Ključne besede: literarni liki, Faust, faustovstvo, 20. st., Mann, Thomas, Bulgakov, Mihail, Valéry, Paul

Povzetek

Članek analizira odgovore Faustov 20. stoletja na »moderni« – danes v marsičem izjalovljeni – faustovski projekt nezadržnega napredka. V navezavi na dialektiko razsvetljenstva in recepcijsko teorijo se osredotoča na tri literarna dela, nastala na predvečer druge svetovne vojne ali med njo: paradigmatičnega »nemškega« Fausta Thomasa Manna, malodušnega »ruskega« Fausta Mihaila Bulgakova in streznjenega »francoskega« Fausta Paula Valéryja.

Literatura

Adorno, Theodor W., Horkheimer, Max. Dialektika razsvetljenstva. Prev. S. Knop, M. Kranjc, R. Riha. Ljubljana: Studia humanitatis, 2002.

Adorno, Theodor. Minima Moralia: Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1981.

Bulgakov, Mihail. Mojster in Margareta. Prev. J. Gradišnik. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1971.

Debeljak, Aleš. Postmoderna sfinga. Celovec, Salzburg: Wieser, 1989.

Eco, Umberto. »Postile k Imenu rože«. Problemi-Literatura 24. 1(1984):40–61.

Frenzel, Elisabeth. Stoffe der Weltliteratur. Stuttgart: Kröner, 1992. 218–226.

Goethe, Johann Wolfgang. Faust. Prev. B. Vodušek in E. Vouk. Maribor: Obzorja, 1999.

Hribar, Tine. »Znova Heidegger«. Nova revija 5. 54/56 (1986): 1657–1658.

Jauss, Hans Robert. Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika. Prev. T. Virk. Ljubljana: LUD Literatura, 1998.

Kos, Janko. Na poti v postmoderno. Ljubljana: LUD Literatura, 1995.

Kos, Janko. »Doktor Faustus ali roman o nemštvu«. Doktor Faustus. 1. knj. Thomas Mann. Ljubljana: Cankarjeva založba 1970. 5–44.

Mann, Klaus. Mefisto. Prev. L. Kralj. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984.

Mann, Thomas. Doktor Faustus. Prev. M. Mihelič. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1970.

Osten, Manfred. »Geteov Faust. Tragedija moderne prenagljenosti«. Faust. Beograd: Narodno pozorište u Beogradu, 2003. 47–54.

Sloterdijk, Peter. Evrotaoizem: h kritiki politične kinetike. Prev S. Šerc. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2000.

Valéry, Paul. »Mon Faust«. Œuvres. Zv. II. Ur. Jean Hytier. Pariz: Gallimard, 1960. 276–403.

Vuletić, Ivana. »Tema Fausta u Bulgakovljevom romanu Majstor i Margarita«. Književna kritika 12. 5 (1981): 70–81.

Vattimo, Gianni. Filozofska karta 20. stoletja: tehnika in eksistenca. Prev. A. Šušulić. Ljubljana: Sophia, 2004.

Watt, Ian. Myths of Modern Individualism: Faust, Don Quixote, Don Juan, Robinson Crusoe. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Ziolkowski, Theodore: The Sin of Knowledge; Ancient Themes and Modern Variations. Princeton: Princeton University Press, 2000.

Objavljeno
2017-09-26
Rubrike
Razprave