Polemika o plagiatu ali kako je nastajal postmodernizem v Jugoslaviji

  • Julija Uršič
Ključne besede: srbska književnost, Kiš, Danilo, literarne polemike, postmodernizem, plagiat, avtorstvo

Povzetek

Ob izidu Kiševe Grobnice za Borisa Davidoviča leta 1976 je kritikova obtožba, da je knjiga plagiat, sprožila »eno največjih knjižnih afer« v bivši Jugoslaviji. Pričujoči esej se posveti kratkemu pregledu plagiata skozi čas, se obrne na konkretni primer Danila Kiša in poskuša razkriti vlogo, ki jo je polemika odigrala pri novem razumevanju literarne in družbene resničnosti.

Literatura

Antika. Leksikon. Prevod Ksenija Dolinar … et al. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1998.

Barthes, Roland. »Smrt avtorja.« Prevedla Suzana Koncut. Sodobna literarna teorija. Zbornik. Ur. Aleš Pogačnik. Ljubljana: Krtina, 1995. 19–23.

Bennett, Andrew. The Author. London in New York: Routledge, 2005.

Blatnik, Andrej. »Revolucija žre svoje otroke.« Kiš, Danilo. Grobnica za Borisa Davidoviča. Prevedla Ferdinand Miklavc in Mojca Mihelič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999.

Eror, Gvozden. Genetički vidovi (inter)literarnosti. Beograd: Otkrovenje / Narodna knjiga, 2002.

Foucault, Michel. »Kaj je avtor?« Prevedla Vesna Maher. Sodobna literarna teorija. Zbornik. Ur. Aleš Pogačnik. Ljubljana: Krtina, 1995. 25–40.

Golubović, Dragoljub. »Ogrlica od tuđih bisera.« Treba li spaliti Kiša? Ur. Boro Krivokapić. Zagreb: Globus, 1980. 42–46.

Hutcheon, Linda. Narcissistic Narative. The Metafictional Paradox. New York in London: Methuen, 1984.

Jeremić, Dragan M. Narcis bez lica. Beograd: Nolit, 1981.

Juvan, Marko. Intertekstualnost. Ljubljana: DZS, 2000.

Kiš, Danilo. Grobnica za Borisa Davidovića. Sedam poglavja jedne zajedničke povesti. Beograd: BIGZ, 19903.

Kiš, Danilo. Grobnica za Borisa Davidoviča. Prevedla Ferdinand Miklavc in Mojca Mihelič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999.

Kiš, Danilo. »Čas anatomije«. Kiš, Danilo. Sabrana dela

[elektronska izdaja]. Priredila Mirjana Miočinović. Beograd: Narodna biblioteka Srbije / Mirjana Miočinović, 2003.

Marković, Dragan M.. »Zašto je kulturbirokracija pobesnela.« Treba li spaliti Kiša? Zagreb: Globus, 1980. 401–403.

Minis, A. J. »The Significance of the Medieval Theory of Authorship.« Authorship: From Plato to the Postmodern. A Reader. Ur. Sean Burke. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1995. 23–30.

Posner, Richard A. Pravo in literatura. Prevedel Jure Potokar. Ljubljana: Pravna fakulteta in Cankarjeva založba, 2003.

Ricks, Christopher. Allusion to the Poets. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Rosenfeld, Helmut. »Plagiat.« Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Zasnovala Paul Merker in Wolfgang Stammler. Berlin – New York: Walter de Gruyter, 1977. 114–126.

Rupel, Dimitrij. »Treča runda.« Treba li spaliti Kiša? Ur. Boro Krivokapić. Zagreb: Globus, 1980. 129–134.

Shea, Victor. »New Historicism.« Encyclopedia of Contemporary Literary Theory. Approaches, Scholars, Terms. Toronto – Buffalo – London: University of Toronto Press, 1994. 124–128.

Sidney, Philip. »Apology of Poetry.« Authorship: From Plato to the Postmodern. A Reader. Ur. Sean Burke. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1995. 31–36.

Trampuž, Miha; Oman, Branko; Zupančič, Andrej. Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah s komentarjem. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1997.

Treba li spaliti Kiša? Ur. Boro Krivokapić. Zagreb: Globus, 1980.

Visković, Velimir. »Rekonstrukcija 'poetičke podloge'.« Treba li spaliti Kiša? Ur. Boro Krivokapić. Zagreb: Globus, 1980. 323–332.

Vučelić, Milorad. »Charshija, sudovi i sloboda.« Treba li spaliti Kiša? Ur. Boro Krivokapić. Zagreb: Globus, 1980. 283–290.

Wilpert, Gero von. »Plagiat.« Sachworterbuch der Literatur. Stuttgart: Kroner, 1989. 685.

Young, Edward. »Conjectures on Original Composition.« Authorship: From Plato to the Postmodern. A Reader. Ur. Sean Burke. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1995. 37–42.

Objavljeno
2017-09-26
Rubrike
Razprave