Profesionalizacija slovenskega literarnega proizvajalca: nekaj uvodnih opažanj

  • Marijan Dović
Ključne besede: sociologija literature, slovenski pisatelji, družbena vloga, literarni sistemi, literarno delo, avtorstvo, Cankar, Ivan

Povzetek

Razprava obravnava doslej redko tematiziran literarnosociološki problem profesionalizacije literarnega proizvajanja v slovenski literaturi. Sistematično poda nekaj uvodnih opažanj glede stopnje profesionalnosti literarnega pisanja v slovenskem kulturnem prostoru od razsvetljenstva do današnjih dni.

Literatura

Bennett, Andrew. The Author. London, New York: Routledge, 2005.

Bourdieu, Pierre. The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field. Prevod Susan Emanuel. Stanford: Stanford University Press, 2000.

Dolgan, Marjan. »Literarne revije.« Slovenska kultura v XX. stoletju. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. 145–166.

Dović, Marijan. Sistemske in empirične obravnave literature. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. (Studia litteraria)

Dović, Marijan. Slovenski pisatelj: razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2006.

Escarpit, Robert. Sociologija književnosti. Zagreb: Matica hrvatska, 1970. (Biblioteka Znanje)

Ernst, Gustav. »Avtor kot produkcija.« Literatura 3. 3 (1989): 94–110.

Gaber, Ante. »Skozi stoletja za našim novinarstvom.« Razstava slovenskega novinarstva. Ljubljana: Jugoslov. novinarsko udruženje, 1937. 179–223.

Gabrič, Aleš. Slovenska agitpropovska kulturna politika 1945–1952. Ljubljana: Mladika, 1991.

Gabrič, Aleš. Socialistična kulturna revolucija. Slovenska kulturna politika 1953–1962. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1995.

Gumbrecht, Hans Ulrich. »The Body Versus the Printing Press: Media in the Early Modern Period, Mentalities in the Reign of Castille, and Another History of Literary Forms.« Poetics 14. 3–4 (1985): 209–229.

Hladnik, Miran. »Mohorjanska pripovedna proza.« Slavistična revija 30. 4 (1982): 389–414.

Hofman, Branko. Pogovori s slovenskimi pisatelji. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1978.

Jaco, Aldo de. »Več založb kot pisateljev.« Sodobnost 27. 3 (1979): 349–354.

Juvan, Marko. Vezi besedila. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2000. (Zbirka Novi pristopi)

Kovač, Miha. Skrivno življenje knjig. Protislovja knjižnega založništva v Sloveniji v 20. stoletju. Ljubljana, Filozofska fakulteta, 1999. (Bibliothecaria 3)

Lapajne, Ivo. »Razvojne smeri slovenskega novinarstva.« Razstava slovenskega novinarstva. Ljubljana: Jugoslov. novinarsko udruženje, 1937. 224–236.

Moravec, Dušan. Novi tokovi v slovenskem založništvu. Od Schwentnerja do prvih publikacij akademije. Ljubljana: DZS, 1994.

Prijatelj, Ivan. Slovenska kulturnopolitična in slovstvena zgodovina 1848–1895 (I–V). Ljubljana: DZS, 1956 (I, II), 1958 (III).

Rak, Michele. »Načini literarne produkcije in pisateljeva družbena vloga.« Sodobnost 27. 3 (1979): 354–359.

Schmidt, Siegfried J. Grundriss der Empirischen Literaturwissenschaft. Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg, 1980.

Schmidt, Siegfried J. Die Selbstorganisation des Sozialsystems Literatur im 18.Jahrhundert. Frankfurt: Suhrkamp, 1989.

Šlebinger, Janko. »Slovenski časniki in časopisi. Bibliografski pregled od 1797–1936.« Razstava slovenskega novinarstva v Ljubljani 1937. Ljubljana: Jugoslov. novinarsko združenje, 1937.

Virk, Tomo. Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove: metodologija 1. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1999.

Objavljeno
2017-09-26
Rubrike
Razprave