Slovenska (praktična) dramaturgija in slovenska dramatika

  • Blaž Lukan
Ključne besede: dramaturgija, slovenska dramatika, slovensko gledališče, gledališke tehnike, gledališka adaptacija, igra v igri, metadrama, Jovanović, Dušan

Povzetek

Razprava odgovarja na vprašanje, na kakšne načine se slovenska (praktična) dramaturgija pojavlja v slovenski (zlasti povojni) dramatiki. Zato uvaja tri tipološke nivoje: tematski, kjer dramsko pisanje samo oziroma gledališka uprizoritev kot taka postane tema drame, formalni, kjer literarni oz. gledališki postopki že delno preidejo v strukturo drame, in strukturni, kjer se dramaturški postopek prekrije z dramo.

Literatura

Elam, Keir. The Semiotics of Theatre and Drama. London in New York: Routledge, 2002.

Golouh, Rudolf. Od krize do groteske. Kriza, Krisalida, Veseli večer točaja bogov. Maribor: Založba Obzorja, 1976.

Javoršek, Jože. Gledališke igre. Kriminalna zgodba, Manevri, Povečevalno steklo. Koper: Založba Lipa, 1967.

Javoršek, Jože. Improvizacija v Ljubljani. Maribor: Založba Obzorja, 1977.

Jovanović, Dušan. Igrajte tumor v glavi in onesnaženje zraka. Maribor: Založba Obzorja, 1972.

Jovanović, Dušan. Balkanska trilogija. Antigona, Uganka Korajže, Kdo to poje Sizifa. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1997.

Kermauner, Taras. »Skoz kaos barbarstva in nič postmoderne na drugo stran.« Balkanska trilogija. Dušan Jovanović. 133–151.

Klotz, Volker. Zaprta in odprta forma v drami. Prev. Mojca Kranjc. Ljubljana: MGL, 1996. (Knjižnica MGL št. 121). Izvirnik: Geschlossene und offene Form im Drama, 1960.

Koblar, France. Slovenska dramatika I, II. Ljubljana: Slovenska matica, 1972–73.

Kralj, Dimitrij. Dvigalo. Izola: samozaložba.

Kralj, Lado. Teorija drame. Ljubljana: DZS, 1998. (Literarni leksikon 44).

Kreft, Bratko. Krajnski komedijanti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985. (Knjižnica Kondor 228).

Lehmann, Hans-Thies. Postdramsko gledališče. Prevedel K. J. Kozak. Ljubljana: Maska, 2003. Izvirnik: Postdramatisches Theater, 1999.

Levstik, Fran. Zbrano delo. 5. Ljubljana: DZS, 1955.

Lukan, Blaž. Slovenska dramaturgija: dramaturgija kot gledališka praksa. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2001. (Zbirka Gledališke monografije).

Möderndorfer, Vinko. Limonada slovenica. Štiri komedije. Ljubljana: Knjižna zadruga, 2003.

Orel, Barbara. Igra v igri. Ljubljana: MGL, 2003. (Knjižnica MGL 136).

Pavis, Patrice. Gledališki slovar. Prev. I. Lampret. Ljubljana: MGL, 1997. (Knjižnica MGL 124). Izvirnik: Dictionnaire du Théâtre, 1997.

Pfister, Manfred. Drama. Teorija i analiza. Prev. M. Bobinac. Zagreb: Hrvatski centar ITI, 1998. Izvirnik: Das Drama. Theorie und Analyse, 1994.

Pričevanja o Lojzetu Filipiču. Ljubljana: MGL, 1975. (Knjižnica MGL 68).

Repertoar slovenskih gledališč. Ljubljana: Slovenski gledališki (in filmski) muzej, 1967–92.

Slovenske igre in scenariji I. Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej, 1988.

Slovenski gledališki letopis. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1994–2002.

Szondi, Peter. Teorija sodobne drame 1880–1950. Prev. K. J. Kozak. Ljubljana: MGL, 2000. (Knjižnica MGL 130). Izvirnik: Theorie des modernen Dramas 1880–1950, 1956.

Štih, Bojan. »Spomenik.« Sodobnost 19. 8–9 (1971): 804.

Taufer, Veno. Odrom ob rob. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1977.

Torkar, Igor. Odsevanja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976.

Ubersfeld, Anne. Les termes clés de l’analyse du théâtre. Pariz: Seuil, 1996. (Mémo 21).

Vilhar, Miroslav. Večer v čitavnici. Priredil Mirko Mahnič. Ljubljana: MGL, 1958. (Knjižnica MGL 1).

Zupančič, Matjaž. »Hodnik.« GL SNG Drama Ljubljana, 85. l4 (2004): 19–38.

Žmavc, Janez. Holandska kraljica. Pindarova oda. Maribor: Založba Obzorja, 1981.

Objavljeno
2017-09-26
Rubrike
Razprave