Dialogi med »mišljenjem« in »pesništvom« in teoretsko-literarni hibridi

  • Marko Juvan
Ključne besede: literatura, teorija, hibridizacija, romantika, postmodernizem, poststrukturalizem

Povzetek

»Literatura« in »teorija« sta zgodovinsko določeni in soodvisni kulturni enoti. Povezali sta se že v zgodnji romantiki, še tesneje pa v modernizmu in postmodernizmu/poststrukturalizmu. Značilna oblika njune interakcije so teoretsko-literarni hibridi. V kontekstu postmoderne delegitimizacije in redistribucije vednosti ter disperzije besedilnosti se v njih kažeta procesa literarizacije teorije in teoretizacije literature. Toda dialogi ali trenja med »mišljenjem« in »pesništvom« so od antike razvili še mnoge druge zvrsti. »Mišljenje« in »pesništvo« imata skupne poteze, a vendarle ostajata neukinljivo različna.

Literatura

Adam, Frane. »K Webrovi Protestantski etiki in duhu kapitalizma.« Weber, Max. Protestantska etika in duh kapitalizma. Prev. Pavel Gantar – Štefan Vevar. Ljubljana: ŠKUC, Filozofska fakulteta, 1988. 209–224.

[Anonim.] »Umetnost, družba/tekst: Nekaj pripomb o sedanjih razmerjih razrednega boja na področju književne produkcije in njenih ideologij.« Problemi – Razprave 13.3–5 [147–149] (1975): 1–10.

Ancet, Jacques. »La voix de la mer.« Europe (Paris) 78.849–850 (2000): 19–31.

Badiou, Alain. Mali priročnik o inestetiki. Prev. Suzana Koncut. Ljubljana: Društvo Apokalipsa, 2004.

Badiou, Alain – Charles Ramond. »La poésie en condition de la philosophie. Entretien avec A. Badiou.« Europe (Paris) 78.849–850 (2000): 65–75.

Bahtin, Mihail. Teorija romana. Ur. Aleksander Skaza, prev. Drago Bajt. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982.

Barth, John. »Naslov.« Prev. Andrej Jereb. Ameriška metafikcija. Ur. Aleš Debeljak. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988. 56–65.

Barthes, Roland. »Theory of the Text.« Untying the Text: A Post-Structuralist Reader. Ur. Robert Young. London: Routledge, 1981. 31–47.

– – –. Fragmenti ljubezenskega diskurza. Prev. Zoja Skušek. Ljubljana: Založba /*cf., 2002.

– – –. »Roland Barthes o Rolandu Barthesu.« Izbor in prev. Taja Kramberger – Drago B. Rotar. Monitor ISH 4.1–4 (2002): 153–175.

Bordes, Xavier. »Quand le poète montre la lune…« Europe (Paris) 78.849–850 (2000): 32–40.

Bourdieu, Pierre. The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field. Prev. Susan Emanuel. Stanford: Stanford UP, 1996.

Calvino, Italo. Če neke zimske noči popotnik. Prev. Jaša Zlobec. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1993.

– – –. Kozmokomične. Prev. Irena Trenc-Frelih. Radovljica: Didakta, 2001.

Cixous, Hélène. »Smeh Meduze.« Prev. Barbara Pogačnik. Smeh Meduze in druga besedila. Ljubljana: Društvo Apokalipsa, 2005. 5–48.

Courtois, Jean-Patrice – Yannick Séité. »Littérature – philosophie.« Europe (Paris) 78.849–850 (2000): 3–10.

Culler, Jonathan. »The Literary in Theory.« What’s Left of Theory: New Work on the Politics of Literary Theory. Ur. Judith Butler idr. London – New York: Routledge, 2000. 273–290.

Fowler, Alastair. Kinds of Literature: An Introduction to the Theory of Genres and Modes. Oxford: Clarendon press, 1982.

Grafenauer, Niko. Štukature. Ljubljana: DZS, 1975.

Haraway, Donna J. »Kiborški manifest: Znanost, tehnologija in socialistični feminizem v poznem dvajsetem stoletju.« Opice, kiborgi in ženske: Reinvencija narave. Prev. Tina Potrato. Ljubljana: Študentska založba, 1999. 241–292.

Hassan, Ihab H. »From Postmodernism to Postmodernity: The Local/Global Context.« Philosophy and Literature 25.1 (2001): 1–13.

Heidegger, Martin. Izbrane razprave. Ur. Boris Majer, prev. Ivan Urbančič. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1967.

Heziod. Teogonija. Dela in dnevi. Prev. Kajetan Gantar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974.

Horn, Eva, Bettine Menke in Cristoph Menke, ur. Literatur als Philosophie – Philosophie als Literatur. München: W. Fink, 2006.

Juvan, Marko. Intertekstualnost. Ljubljana: DZS, 2000.

– – –. »Prešernova in Puškinova poezija o poeziji.« F. Prešeren – A. S. Puškin: Ob 200-letnici njunega rojstva. Ur. Miha Javornik. Ljubljana: ZIFF, 2001. 43–71.

– – –. Literarna veda v rekonstrukciji: Uvod v sodobni študij literature. Ljubljana: LUD Literatura, 2006.

Kermauner, Taras. Mesec dni z Ivanom Cankarjem, Martinom Kačurjem in Tarasom Kermaunerjem ali O različnih dobrodejnih, še bolj pa o neblagih plateh slovenstva, o naši spodbudni tragikomediji. Ljubljana: [samozaložba], 1976.

Kern, Andrea. »Zwei Seiten des Verstehens. Die philosophische Bedeutung von Kunstwerken.« Literatur als Philosophie – Philosophie als Literatur. Ur. Eva Horn idr. München: W. Fink, 2006. 57–79.

Kristeva, Julia. Revolucija pesniškega jezika: Razprave. Prev. Matej Leskovar. Piran: Obalne galerije, 2005.

»Littérature – Philosophie.« Europe (Paris) 78.849–850 (2000): 3–310.

Lacoue-Labarthe, Philippe – Jean-Luc Nancy. L'Absolu littéraire: Théorie de la littérature du romantisme allemand. Pariz: Ed. du Seuil, 1978.

Lyotard, Jean-François. Postmoderno stanje: Poročilo o vednosti. Prev. Simona P. Grilc. Ljubljana: Analecta, 2002.

McLeod John. Beginning Postcolonialism. Manchester – New York: Manchester UP, 2000.

Meschonnic, Henri – Jean-Patrice Courtois. »Poétique du poème et de la pensée. Entretien avec H. Meschonnic.« Europe (Paris) 78.849–850 (2000): 76–82.

Pirjevec, Dušan. Filozofija in umetnost in drugi spisi. Ur. Igor Zabel. Ljubljana: Aleph, 1991.

– – –. Vprašanje o poeziji. Vprašanje naroda. Ur. Rudi Šeligo. Maribor: Obzorja, 1978.

Platon. »Ion.« Zbrana dela 1. Prev. Gorazd Kocijančič. Celje: Mohorjeva družba, 2004. 955–967.

Quignard, Pascal. Skrivno življenje. Prev. Suzana Koncut. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2002.

Rickman, Hans Peter. Philosophy in Literature. Madison itn.: Farleigh Dickinson UP – Associated UP, 1996.

Schlegel, Friedrich. Spisi o literaturi. Prev. Tomo Virk. Ljubljana: LUD Literatura, 1998.

Staël, Madame de. O Nemčiji. Prev. Jelka Kernev Štrajn. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2003.

Strniša, Gregor. Vesolje. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1983.

Štuhec, Miran. »Literarne revije in programi.« Pogačnik, Jože idr. Slovenska književnost III. Ljubljana: DZS, 2001. 469–508.

Šuvaković, Miško. Anatomija angelov: Razprave o umetnosti in teoriji v Sloveniji po letu 1960. Prev. Vlasta Vičič. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 2001.

Weber, Max. Protestantska etika in duh kapitalizma. Prev. Pavel Gantar – Štefan Vevar. Ljubljana: ŠKUC, Filozofska fakulteta, 1988.

Worton, Michael. »Between Poetry and Philosophy: René Char and Martin Heidegger.« Reconceptions: Reading Modern French Poetry. Ur. Russell King – Bernard McGuirk. Nottingham: University of Nottingham Monographs in the Humanities, 1996. 137–157.

Objavljeno
2017-09-27