Misliti skozi razpor: Pesniški filozofi in filozofi pesniki

  • Stephanos Stehanides
Ključne besede: pesnik-izgrednik, teoretik-izgrednik, resnica, spomin, pozaba, mišljenje, pesništvo, narava

Povzetek

Vprašanje razmerja med mišljenjem (teorijo, filozofijo) in pesništvom se v članku navezuje na spoznanje o omejenosti človekovega sporazumevanja. Pri tem so bežno soočena nekatera stališča (Susan Sontag, Julia Kristeva, Alphonso Lingis) do omenjenega vprašanja. Avtor uvede koncept izgredniškega pesnika, ki ruši institucionalizirane hegemonije in s tem tako teoriji kot pesništvu omogoča mišljenje skozi razpor.

Literatura

Adorno, Theodor. Negative Dialectics. Prev. E. B. Ashton. London: Routledge, 1973.

Bataille, Georges. On Nietzsche. Prev. Bruce Boone. New York: Paragon Press, 1992.

Benjamin, Walter. »The Image of Proust.« Illuminations. Prev. Harry Zohn, ur. in uvod Hannah Arendt. [New York, 1968.] London: Collins/Fontana, 1973. 201–15.

Blanchot, Maurice. »The Beast of Lascaux.« Prev. Leslie Hill. The Oxford Literary Review 22 (2000): 9–38.

– – –. The Space of Literature. Prev. Ann Smock. Lincoln in London: University of Nebraska Press, 1982.

Heidegger, Martin. Pathmarks. Cambridge, VB: Cambridge University Press, 1998.

Juarroz, Roberto. Vertikalna poezija. Prev. Taja Kramberger. Ljubljana: Študentska založba, 2006.

Kristeva, Julia. The Kristeva Reader. Ur. Toril Moi. New York: Columbia University Press, 1986.

Lingis, Alphonso. The Community of Those Who Have Nothing in Common. Bloomington in Indianapolis: Indiana University Press, 1994.

Serres, Michel. The Parasite. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1981.

Sontag, Susan. Against Interpretation and Other Essays. New York: Farrar, Strauss & Giroux, 1966.

Walcott, Derek. Midsummer. London in Boston: Faber & Faber, 1984.

Objavljeno
2017-09-27