O pomenu literarnega diskurza v filozofiji (nekaj pripomb k Platonovi poetiki)

  • Marko Uršič
Ključne besede: Platon, pesništvo, metafizika, dialog, mythos, Plotin, Martin Heidegger, Hans Georg Gadamer

Povzetek

Članek polemizira proti sodobnim poskusom de(kon)strukcije platonizma, posebej na področju literarne teorije. Avtor poudarja, da so pri Platonu dialogi in »miti« filozofsko konstitutivni, saj je za presežno resnico platonizma bistven ravno preplet logosa in mythosa.

Literatura

Gadamer, Hans Georg. Izbrani spisi. Prev. Martin Benedik et al. Ljubljana: Nova revija, 1999.

– – –. Platon in pesniki. Prev. Vitko Kogoj. Koper: Hyperion, 2001.

Heidegger, Martin. Bit in čas. Prev. Tine Hribar et al. Ljubljana: Slovenska matica, 1997.

– – –. Izbrane razprave. Prev. Ivan Urbančič. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1967.

Kocijančič, Gorazd. »Uvod v Platona.« Platon. Zbrana dela. 2. zvezek. Celje: Mohorjeva družba, 2004.

Platon. Zbrana dela. 2 zvezka. Prev. Gorazd Kocijančič. Celje: Mohorjeva družba, 2004.

Plotin. Enneads I–VI. [Grško-angleška izdaja]. Prev. A. H. Armstrong. Cambridge, Massachusetts: The Loeb Classical Library, Harvard University Press, 1966–1995.

Reale, Giovanni. Zgodovina antične filozofije. 2. zv. Prev. Matej Leskovar. Ljubljana: Studia humanitatis, 2002.

Uršič, Marko. »The Allegory of the Cave: Transcendence in Platonism and Christianity.« Prev. Andrew Louth. Hermathena: A Trinity College Dublin Review 165 (1998): 85–107.

– – –. »Logos in mythosGnostični eseji. Ljubljana: Nova revija, 1994. 161–190.

– – –. Štirje časi: Filozofski pogovori in samogovori: Pomlad. Poletje I. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2002, 2004.

Objavljeno
2017-09-27