Udejanjanje razuma: Pripoved in filozofija v Voltairovem »L’Homme aux quarante écus«

  • Madeleine Kasten
Ključne besede: narativnost, alegorija, identiteta, razsvetljenstvo, Voltaire

Povzetek

Članek raziskuje vlogo pripovednosti v Voltairovi misli, in to prek analize ene njegovih contes philosophiques, »L'Homme aux quarante écus«. Ugotavlja, da se zgodba odvija kot alegorija razsvetljenstva, v kateri protagonist postopoma pridobiva svojo identiteto. Dejstvo, da je ta identiteta utemeljena v tekstni heterogenosti, ne pa v koherentnosti, govori v prid tezi, da je za Voltairovo pojmovanje razsvetljenstva bistvena notranja različnost. Kajti Voltaire razume razsvetljenstvo kot projekt, ki je nenehno v nastajanju, njegov pomen pa kot nekaj, kar se upira fiksaciji. In narobe, Voltairova koncepcija razsvetljenstva pomaga razložiti, zakaj je izbral zgodbo kot medij za »udejanjanje« razuma v pripovednem aktu.

Literatura

Aristotel. »Poetika.« O pesništvu. Prev. Anton Sovre in Kajetan Gantar. Ljubljana: MK, 1963. 52–73.

Bal, Mieke. Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. [1985]. 2. izd. Toronto itn.: University of Toronto Press, 1997.

Benjamin, Walter. »The Storyteller: Observations on the Works of Nikolai Leskov.« [1936]. Prev. Harry Zohn. Selected Writings 3. Ur. Howard Eiland – Michael W. Jennings. Cambridge, MA – London: Belknap Press of Harvard University Press, 2002. 143–166.

Foucault, Michel. »The Order of Discourse.« [1970]. Prev. Ian McLeod. Untying the Text: A Post-Structuralist Reader. Ur. Robert Young. Boston itn.: Routledge & Kegan Paul, 1981.

Pearson, Roger. Fables of Reason. Oxford: Clarendon Press, 1993.

– – –. Voltaire the Almighty: A Life in Pursuit of Freedom. London: Bloomsbury, 2005.

Platon. »Država.« Zbrana dela 1. Prev. Gorazd Kocijančič. Celje: Mohorjeva družba, 2004. 1230–1241.

Ricoeur, Paul. Oneself as Another. [1990]. Prev. Kathleen Blamey. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

– – –. Time and Narrative. Trije zvezki. 1. zv. [1983]. Prev. Kathleen McLaughlin – David Pellauer. Chicago – London: University of Chicago Press, 1984.

Ross, G. MacDonald. Leibniz. Oxford: Oxford University Press, 1984.

Russell, D.A. – M. Winterbottom, ur. Ancient Literary Criticism: The Principal Texts in New Translations. Oxford: Clarendon, 1972.

Voltaire (François-Marie Arouet). Les Œuvres complètes de Voltaire. The Complete Works of Voltaire. Ur. T. Besterman et al. Geneva, Banbury in Oxford: The Voltaire Foundation in Taylor Institution, 1968.

– – –. Kandid ali optimizem. Prev. Oton Župančič. Ljubljana: CZ, 1988. (Zbirka Sto romanov).

– – –. Dictionnaire philosophique. Zv. I–II. Ur. Christiane Mervaud. Œuvres complètes 35 in 36.

– – –. Les Œuvres alphabétiques. Zv. I. Ur. Jeroom Vercruysse. Œuvres complètes 33.

– – –. »L’Homme aux quarante écus.« Romans et contes. Ur. Henri Bénac. Pariz: Garnier, 1960.

Objavljeno
2017-09-27