Žanr kot odsotnost žanra

  • Jelka Kernev Štrajn
Ključne besede: žanr, fragment, romantika, Friedrich Schlegel

Povzetek

Članek zagovarja stališče, da se hibridizacija (razumljena kot poseben spoj teoretičnega in literarnega diskurza) ni nikjer uveljavila tako zelo kot ravno v fragmentarni obliki modernistične in predvsem postmodernistične literature. Tej se kljub številnim transformacijam pozna, da jo z romantičnim fragmentom veže več, kot je videti na prvi pogled. Zato si romantični fragment zasluži posebno pozornost. Saj je, gledano z današnje perspektive, povzročil revolucijo v pojmovanju razmerja med filozofijo in literaturo, med teoretičnim in pesniškim govorom. Romantično mišljenje se je nenehno vrtelo okoli neizpolnljive naloge, ustvariti popolno, univerzalno umetniško delo. Ta hipotetična oblika, katere žanr je še zmeraj uganka, naj bi bila v posameznih umetninah prisotna na način odsotnosti. Fragment naj bi utelešal to odsotnost. Fragment, bodisi romantični bodisi moderni, je torej protisloven pojav, je literarni žanr in hkrati to ni. Morda je ravno zato najprikladnejši za opazovanje več kot dvestoletnega vzajemnega prežemanja literarne in teoretske misli.

Literatura

Adorno, Theodor W. »Esej kot oblika.« Beležke o literaturi. Prev. Mojca Savski. Ljubljana: CZ, 1999. 7–23.

Behler, Ernst. Frühromantik. Berlin – New York: Walter de Gruyter & Co., 1992.

Benjamin, Walter. Ursprung des deutschen Trauerspiels. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp Verlag, 1963.

– – –. Gesammelte Schriften III. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp Verlag, 1991. [1. izd. 1972.]

Blanchot, Maurice. L’Écriture du désastre. Pariz: Gallimard, 1981.

Dällenbach, Lucien – Ch. L. Hart Nibbrig, ur. Fragment und Totalität. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp Verlag, 1984.

Fineman, Joel. »The Structure of Allegorical Desire.« October 12 (1981): 47–66.

Fletcher, Angus. Allegory: The Theory of a Symbolic Mode. Ithaca – New York: Cornell University Press, 1964.

Hamann, Johann Georg. »Biblische Betrachtungen.« Sämtliche Werke 1. Ur. J. Nadler. Dunaj: Herder Verlag 1949–1957. 146–152.

Hamon, Philippe. »D’une gêne théorique à l’égard du fragment. Du fragment en général et au XIXème siècle en particulier.« Théorie et pratique du fragment. Ur. Lucia Omacini in Laura Este Bellini. Ženeva: Slatkine Érudition, 2004.

Haug, Walter, ur. Formen und Funktionen der Allegorie. Symposion Wolfenbuttel, 1978. Stuttgart: Metzler, 1979. (Germanistische Symposien-Berichtsbande, 3)

Hegel, G. W. F. Fenomenologija duha. Prev. Božidar Debenjak. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1998.

Kernev Štrajn, Jelka. »Spomin kot fragment, vtkan v tekst.« Kako pisati literarno zgodovino danes? Razprave. Ur. Darko Dolinar – Marko Juvan. Ljubljana: ZRC SAZU, 2003. 319–330.

Kulcsár-Szabó, Ernő. »Aspekti (ne)savršenoga.« Umjetnost riječi 17.3–4 (1999): 181–197.

Lacoue-Labarthe, Philippe – Jean-Luc Nancy. L'absolu littéraire: Théorie de la littérature du romantisme allemand. Pariz: Seuil, 1978.

Nietzsche, Friedrich. Werke IV. Dunaj: Caesar, 1980.

Quignard, Pascal. Une gêne technique à l'égard des fragments. Pariz: Éditions fata morgana, 1986.

– – –. Petits traités I, II. Pariz: Gallimard, 1990.

Sangsue, Daniel. »Fragment.« Dictionnaire des genres et notions littéraires. Encyclopedia Universalis – Albin Michel: Pariz, 2001. 341–345.

Schlegel, Friedrich. Kritische Schriften und Fragmente. Zv. 1–6. Ur. Ernst Behler – Hans Eichner. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1988.

– – –. Spisi o literaturi. Prev. Tomo Virk. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 1998 (Labirinti).

Susini-Anastopoulos, Françoise. L'Écriture fragmentaire. Définitions et enjeux. Pariz: PUF, 1997.

– – –. »Romantisme allemand et poétique du fragment.« Romantismes européens et Romantisme français. Ur. Pierre Brunel. Montpellier: Éditions Espaces, 2000. 29–42.

Sveto pismo. Slovenski standardni prevod. Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije, 1994.

Wanning Harries, Elisabeth. The Unfinished Manner: Essays on the Fragment in the Later Eighteenth Century. Charlotesville – London: University Press of Virginia, 1994.

Objavljeno
2017-09-27