Razmerje med poezijo in filozofijo: Novalisove Himne kot ilustracija

  • Alenka Jovanovski
Ključne besede: Novalis, romantiziranje, samozavedanje, teorija poezije, zgodnja nemška romantika

Povzetek

Steinerjeva kritika prevlade sekundarnega nad primarnim opozarja, da postane razmerje med poezijo in teorijo problematično, kadar dialog nadomesti hierarhija. Prav hierarhično razmerje med poezijo in teorijo oziroma poskus, da bi teorija v celoti zajela literarni tekst, je v nasprotju s strukturo moderne subjektivitete. Ob Novalisovih Himnah nôči in njegovem filozofskem opusu se prispevek osredotoča na dialoško razmerje med poezijo in teorijo. Od tod se tudi razkrije, da mora literarna veda hierarhično razmerje med obema vztrajno pretvarjati v dialog.

Literatura

Beiser, Frederick. The Romantic Imperative: The Concept of Early German Romanticism. Cambridge, Massachusetts – London: Harvard UP, 2003.

Bowie, Andrew. Aesthetics and Subjectivity: From Kant to Nietzsche. Manchester – New York: Manchester UP, 20032.

Čučnik, Primož. Akordi. Ljubljana: Šerpa, 2003.

Dolar, Mladen. Samozavedanje: Heglova Fenomenologija duha II. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1992.

Frank, Manfred. Der kommende Gott: Vorlesungen über die Neue Mythologie. Zv. 1. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1982.

– – –. Einführung in die frühromantische Ästhetik: Vorlesungen. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1989.

– – –. The Subject and the Text: Essays on Literary Theory and Philosophy. Cambridge: Cambridge UP, 1997. 23–97.

– – –. Individualità: Diffesa della soggettività dai suoi detrattori. Udine: Campanotto, 1998.

– – –. Selbstgefühl, eine historisch-systematische Erkundung. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 2002.

– – –. Uvod v Schellingovo filozofijo. Prev. Jurij Simoniti. Ljubljana: Krtina, 2003.

– – –. The Philosophical Foundations of Early German Romanticism. Prev. Elizabeth Millán-Zaibert. New York: SUNY, 2004.

– – –. Prihajajoči bog. Prev. in sprem. beseda Tomo Virk. Ljubljana: LUD Literatura, 2005.

Gadamer, Hans-Georg. Resnica in metoda. Prev. Tomo Virk. Ljubljana: LUD Literatura, 2001.

Grassi, Ernesto. La preminenza della parola metaforica: Heidegger, Meister Eckhart, Novalis. Modena: Mucchi, 1987.

Haywood, Bruce. Novalis: The Veil of Imagery. Cambridge, MA: Harvard UP, 1959.

Heidegger, Martin. Na poti do govorice. Prev. Aleš Košar, Dean Komel idr. Ljubljana: Slovenska matica, 1995.

Helfer, Martha B. The Retreat of Representation: The Concept of Darstellung in German Critical Discourse. New York: SUNY, 1996.

Hölderlin, Friedrich. »Urtheil und Seyn (1795)«. Selbstbewußtseinstheorien von Fichte bis Sartre. Ur. Manfred Frank. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1993. 26–27.

Hribar, Tine. Fenomenologija. 2. zv.: Heidegger, Levinas, Lacan, Derrida. Ljubljana: Slovenska matica, 1995.

Iser, Wolfgang. Bralno dejanje: Teorija estetskega učinka. Prev. Alfred Leskovec. Ljubljana: Studia humanitatis, 2001.

Kos, Janko. »Moderna slovenska lirika: 1940–1990«. Moderna slovenska lirika. Ur. Janko Kos. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995. 174–220.

Lacoue-Labarthe, Philippe – Jean-Luc Nancy. L'Absolu littéraire: Théorie de la littérature du romantisme allemand. Pariz: Seuil, 1978.

Makkreel, Rudolf A. Imagination and Interpretation in Kant: The Hermeneutical Import of the Critique of Judgement. Chicago: Chicago UP, 1990.

Mati, Susanna, ur. Del poeta regno sia il mondo: Attraversamenti negli appunti filosofici. Bologna: Pendragon, 2005.

Novalis. Fichte-Studies. Cambridge: Cambridge UP, 2003. (Cambridge Texts in the History of Philosophy).

– – –. La Cristianità o Europa / Die Christenheit oder Europa. Milano: Bompiani, 2002. (Testi a fronte).

– – –. Svet so sanje, sanje svet: Izbrano delo. Prev. in ur. Štefan Vevar. Ljubljana: MK, 1995.

– – –. »Aus: Fichte-Studien (1795/96)«. Selbstbewußtseinstheorien von Fichte bis Sartre. Ur. Manfred Frank. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1993. 56–69.

– – –. Opera filosofica. Volume primo. Torino: Einaudi, 1993.

– – –. Schriften. 1. zvezek: »Das dichterische Werk«. Ur. Paul Kluckhohn in Richard Samuel. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1960.

Ricoeur, Paul – André LaCocque: Misliti Biblijo. Prev. Vera Troha. Ljubljana: Nova revija, 2003. 428–476, 387–427.

Sartre, Jean-Paul. »Conscience de soi et connaissance de soi«. Selbstbewußtseinstheorien von Fichte bis Sartre. Ur. Manfred Frank. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1993. 367–411.

Steiner, Georg. Resnične prisotnosti. Prev. Vid Snoj. Ljubljana: LUD Literatura, 2003.

Vrečko, Janez. Ep in tragedija. Maribor: Obzorja, 1994.

Objavljeno
2017-09-27