Ljubezenska pisma med teorijo in literaturo: Zoo ali Pisma ne o ljubezni, roman v pismih Viktorja Šklovskega

  • Erika Gerber
Ključne besede: pisemski roman, dekonstrukcija pisemskega romana, potujitev, kritifikcija, metafikcija, romantična ironija, parabesedilo, eksil, poetika razseljenosti

Povzetek

Ruski formalizem naj bi po splošnem prepričanju vzpostavil strogo teoretski diskurz in s tem proizvedel ali poglobil disciplinarno ločitev. Toda že 1922/23 je Šklovski v pisemskem romanu Zoo povezal ta diskurz z literaturo. Zoo metafikcijsko preoblikuje tradicionalni pisemski roman in ga prenavlja z zabrisovanjem mej med dokumentarnim in poetskim. Uveljavljeni pogledi na Zoo kot na »poskus praktične uresničitve avtorjevih teoretskih načel« le ponavljajo delitev med diskurzoma in potrjujejo dvomljivo nadrejenost teorije literaturi. Ustreznejša je koncepcija hibridnosti: v romanu se stapljata predmetna raven in metaraven, literatura in kritištvo. Zoo inovativno uporablja »uredniška« parabesedila, ki so sicer tradicionalno vzpostavljala trdno delitev med urednikom in dopisovalci, tu pa hierarhije dekonstruirajo. S svojo vizualno oblikovanostjo postajajo nekakšna »parapisma« in stopajo v epistolarni metadialog. Za pojem »dialoga« med teorijo in literaturo je pomenljivo, da je Šklovski za svoj »kritifikcijski« podvig izbral žanr pisemskega romana.

Literatura

Altman, Janet Gurkin. Epistolarity: Approaches to a Form. Columbus: Ohio State University Press, 1982.

Crawford, Lawrence. »Viktor Shklovskij: Différance in Defamiliarization.« Comparative Literature 36 (1984): 209–219.

Eisen, Samuel David. Politics, Poetics and Profession: Viktor Shklovsky, Boris Eikhenbaum and the Understanding of Literature (1919–1936). Disertacija. Stanford University, 1994.

Erlich, Victor. Russian Formalism.Haag, 1955. Ponatis Pariz: Mouton, 1980.

Federman, Raymond, ur. Surfiction. Fiction Now… and Tomorrow. Chicago: Swallow Press, 1975.

Greber, Erika. »The Metafictional Turn in Russian Hoffmannism.« Essays in Poetics 17.1 (1992): 1–34.

– – –. »Metafikcija – slepoe pjatno formalizma? Načala teorii metafikcii u formalistov.« Russkij tekst: Russian-American Journal of Russian Philology 4 (1996): 7–34.

– – –. »Metafiktion – ein 'blinder Fleck' des Formalismus? Ansätze zu einer formalistischen Theorie der metafiction (Ëjchenbaum und O. Henry, Šklovskij und Sterne).« Strukturalismus: Zur Geschichte und Aktualität eines kulturwissenschaftlichen Paradigmas. Ur. R. Kloepfer – J. S. Koch. Heidelberg: Synchron, 2006. 85–107.

– – –. »Paratext als Paartext. Sibylle Schwarz und ihr Verleger.« Referat za münchensko konferenco Pluralisierung des Paratextes. 5.–8. april 2006.

Kauffman, Linda S. Special Delivery: Epistolary Modes in Modern Fiction. Chicago – London: University of Chicago Press, 1992.

Šklovskij, Viktor [Shklovsky, Victor]. Zoo: Pis′ma ne o ljubvi ili Tret′ja Ėloiza. Berlin: Gelikon, 1923.

– – –. Zoo, or, Letters Not about Love. Prev. in uvod Richard Sheldon. Ann Arbor, 1971. Ponatis Dalchey Archive Press, 2001.

– – –. »A Parodying Novel: Sterne’s Tristram Shandy.« Prev. W. George Isaak. Laurence Sterne: A Collection of Critical Essays. Ur. John Traugott. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1968. 66–89.

– – –. »The Parody Novel: Sterne’s Tristram Shandy.« Prev. Richard Sheldon. The Review of Contemporary Fiction 1 (1981): 190–211.

– – –. Theory of Prose. Prev. Benjamin Sher. Elmwood Park, IL: Dalkey Archive, 1990.

Tippner, Anja. »Adressat (un)bekannt: Intimität, Perigraphie und Selbstreflexion in Viktor Šklovskijs Briefroman Zoo, ili pis′ma ne o ljubviNähe schaffen, Abstand halten: Zur Geschichte der Intimität in der russischen Kultur. Ur. Nadežda Grigor′eva, Schamma Schahadat, Igor′ Smirnov. München, 2005 (Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 62).

– – –. »’Aller et retour, ou aller seulement, sans retour’: Exil als Lebensform und Metapher bei Elisa Triolet und Viktor Šklovskij«. Ent-Grenzen/Za predelami: Intellektuelle Emigration in der russischen Kultur des 20. Jahrhunderts. Intellektual’naja emigracija v russkoj kul’ture XX veka. Ur. Lyubov Bugaeva, Eva Hausbacher. Frankfurt ob Majni itn., 2006. 105–129.

Sheldon, Richard R. Victor Shklovsky: Literary Theory and Practice. Disertacija. University of Michigan, 1966. Ann Arbor: University Microfilms, 1966.

– – –. »Introduction.« V. Shklovsky. Zoo, or, Letters Not about Love. Ann Arbor, 1971. Ponatis Dalchey Archive Press, 2001. xiii–xxxiii.

– – –. »Viktor Shklovsky and the Device of Ostensible Surrender.« Slavic Review 34 (1975): 86–101.

Thompson, Ewa M. »Shklovsky, Viktor Borisovich.« Handbook of Russian Literature. Ur. V. Terras. New Haven – London: Yale University Press, 1985. 407–08.

Triolet, Elsa. »Ouverture.« Œuvres romanesques croisées d'Elsa Triolet et Aragon. Zv. 1. Pariz: Robert Laffont, 1964. 13–47.

Wolffheim, Elisabeth. »Fragmentierung der Lebensgeschichte: Zu den autobiographischen Aufzeichnungen von Achmatova, Mandel′štam, Cvetaeva, Šklovskij und Nabokov.« Literaturwissenschaftliches Jahrbuch 34 (1993): 327–46.

Objavljeno
2017-09-27